15/11/19

Treoraí Oideachais Sealadach

Tá an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag lorg iarratais ar na poist seo a leanas ó iarrthóirí atá cáilithe go cuí:

  • Treoraí Oideachais Sealadach

Is poist shealadacha iad seo atá lonnaithe

  1. i nAnaclann Dúlra Phortach Chlóirthigh, Co. Uíbh Fáilí
  2. i bPáirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin
  3. i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha

Ceanglófar ar bhaill foirne 39 n-uaire a chur isteach in aghaidh na seachtaine, agus iad ag obair cúig lá as gach seacht gcinn. D’fhéadfadh go n-áireofaí leo sin laethanta ag an deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc.

Ag brath ar shuíomh an fholúntais; beidh difríochtaí idir dátaí an chonartha mar sin is féidir roinnt agallamh a reáchtáil níos luaithe ná a chéile.

Seo a leanas tuarastal seachtainiúil Treoraí (roimh cháin) (rátaí 1 Deireadh Fomhair 2019):

Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin (RPP)

€459.64, €489.70, €497.36, €512.26, €534.25, €556.20, €578.15, €594.14, €615.29, €636.43, €651.30, €672.23, €693.04, €725.47, €750.98, €762.67

Ranníocaíocht Neamhphearsanta Pinsin (RNP)

€437.63, €466.21, €473.45, €494.60, €508.53, €529.41, €550.25, €571.13, €586.10, €606.39, €626.45, €640.34, €660.13, €690.94, €715.19, €726.34

Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais.

Roghnófar ceapaithe tar éis agallamh iomaíoch.  Is féidir go gcuirfear painéal iarrthóirí oiriúnacha le chéile freisin i gcás aon fholúntais bhreise a thagann chun cinn cuíosach luath amach anseo.

 

Sainchuntas Poist

Sonraíocht faoin bPearsa

Foirm Iarratais

 

Ba cheart d’iarrthóirí a n-iarratas a sheoladh le ríomhphost chuig hr@chg.gov.ie cruachóip dá n-iarratas a sheoladh chuig an duine seo a leanas:

Róisín Brennan

An tAonad Acmhainní Daonna

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

D02 TD30

 

Ná seol Curriculum Vitae.

Is é an dáta deiridh ar a nglacfar le hiarratais ná 3 i.n., Aoine, 13 Nollaig 2019.

Dícháileofar go huathoibríoch aon duine a dhéanann canbhasáil agus is féidir go gcuirfear iarratais ar ghearrliosta.

Is Fostóir Comhdheiseanna í an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service