20/01/20

Cúntóir Gairneoireachta Sealadach

Tá an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag lorg iarratais ar na poist seo a leanas ó iarrthóirí atá cáilithe go cuí:

  • Cúntóir Gairneoireachta Sealadach

Is poist shealadacha iad seo atá lonnaithe i bPáirc Náisiúnta Chill Airne (i dTeach Mhucrois agus i dTeach Chill Airne)

Ceanglófar ar bhaill foirne 39 n-uaire a chur isteach in aghaidh na seachtaine, agus iad ag obair cúig lá as gach seacht gcinn. D’fhéadfadh go n-áireofaí leo sin laethanta ag an deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc.

Seo a leanas tuarastal seachtainiúil Cúntóir Gairneoireachta (roimh cháin) (rátaí 1 Eanair 2020):

 

Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin (RPP)

€461.94, €492.16, €499.85, €514.83, €536.91, €558.99, €581.05, €597.11, €615.30, €636.43, €651.30, €672.23, €693.04, €725.47, €750.98, €762.67

 

Ranníocaíocht Neamhphearsanta Pinsin (RNP)

€439.82, €468.55, €475.83, €497.07, €511.08, €532.06, €553.01, €573.99, €589.04, €609.41, €626.45, €640.34, €660.13, €690.94, €715.19, €726.34

 

Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais.

Roghnófar ceapaithe tar éis agallamh iomaíoch.  Is féidir go gcuirfear painéal iarrthóirí oiriúnacha le chéile freisin i gcás aon fholúntais bhreise a thagann chun cinn cuíosach luath amach anseo.  Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh na conarthaí se ar siúl ó Bhealtaine 2020 ar aghaidh

 

Sainchuntas Poist

Sonraíocht faoin bPearsa

Foirm Iarratais

 

Tá ceadúnas iomlán, glan tiomána riachtanach mar Cúntóir Gairneoireachta Sealadach. 

Ba cheart d’iarrthóirí a n-iarratas a sheoladh le ríomhphost chuig hr@chg.gov.ie cruachóip dá n-iarratas a sheoladh chuig an duine seo a leanas:

Róisín Brennan

An tAonad Acmhainní Daonna,

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,

23 Sráid Chill Dara,

Baile Átha Cliath 2,

D02 TD30.

 

Ná seol Curriculum Vitae.

Is é an dáta deiridh ar a nglacfar le hiarratais ná 3 p.m., Déardaoin, 13ú Feabhra 2019.

Dícháileofar go huathoibríoch aon duine a dhéanann canbhasáil agus is féidir go gcuirfear iarratais ar ghearrliosta.

Is Fostóir Comhdheiseanna í an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service