21/02/17

Oibrí Ginearálta Sealadach Tuaithe (Banda a 3) Lár-Réigiúin

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ag lorg iarrthóirí atá cáilithe go cuí le haghaidh an Lár-Réigiúin:

  • Oibrí Ginearálta Sealadach Tuaithe (Banda a 3)

Tá an post lonnaithe i gceantar na Buaraí, Co. Uíbh Fhailí.  Beidh ar an bhfoireann 39 n-uaire an chloig a oibriú sa tseachtain, sin cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh leo.

Tosaíonn tuarastal Oibrí Ginearálta Tuaithe (Banda a 3) ag €501.48.  Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais. Beidh ráta difriúil i bhfeidhm sa chás gur státseirbhíseach nó fostaí sa tseirbhís phoiblí é an ceapaí a earcaíodh roimh an 6 Aibreán 1995 agus nach n-éilítear air nó uirthi Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin a dhéanamh

Tá taithí a bheadh ábhartha don phost thuas, lena n-áirítear ceadúnas iomlán glan tiomána catagóir B, obair ghinearálta chothabhála agus úsáid innealra, riachtanach.

Roghnófar ceapaithe trí agallamh iomaíoch.  D'fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d'iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo.

Cur Síos ar an bPost Oibrí Ginearálta Sealadach Tuaithe (Banda a 3)

Sonraí an Duine Oibrí Ginearálta Sealadach Tuaithe (Banda a 3)

Foirm Iarratais Oibrí Ginearálta Sealadach Tuaithe (Banda a 3)

Ní mór na hiarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:

Dáire O’Callaghan
An Rannóg Acmhainní Daonna,
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta
23 Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath
D02 TD30

Guthán: (01) 631 3982

Ná seol Curriculum Vitae le do thoil.

Is é 3pm ar an Déardaoin, 23 Márta 2017, an spriocdháta le haghaidh iarratais.

Dícháileofar iarrthóir ar an toirt má dhéanann sé/sí canbhasáil agus d'fhéadfaí iarratais a chur ar ghearrliosta.

Is fostóir comhionannas deiseanna an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service