03/03/17

Treoraí Sealadach do Chuairteoirí Réigiún an Iarthair Láir

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ag lorg daoine díograiseacha do shéasúr na gcuairteoirí 2017 leis na folúntais seo a leanas a líonadh:

  • Treoraí Sealadach do Chuairteoirí (is é is é €419.29 sa tseachtain roimh cháin an ráta tuarastail)

Beidh na poist lonnaithe i bPáirc Náisiúnta Bhoirne, agus Anaclanna Dúlra Páirc an Chúil agus Coill an Droim Mór.  Bíonn ar an bhfoireann oibriú 39 n-uair an chloig sa tseachtain, sin cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh iontu.

Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais.  Chun tuilleadh eolais a fháil, féach na naisc thíos.  Is ceapacháin shealadacha iad seo a d'fhéadfadh teacht chun cinn in 2017.

Tabhair faoi deara go bhfuil taithí ar obair mar threoraí turais riachtanach don ról seo.

Roghnófar ceapaithe trí agallamh iomaíoch.  D'fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d'iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo.

Cur Síos ar an bPost Treoraí Sealadach do Chuairteoirí Réigiún an Iarthair Láir

Sonrai and Duine Treoraí Sealadach do Chuairteoirí Réigiún an Iarthair Láir

Foirm Iarratais Treoraí Sealadach do Chuairteoirí Réigiún an Iarthair Láir

Ní mór na hiarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:

Dáire O’Callaghan,
An Rannóg Acmhainní Daonna,
An Roinn Ealaíon,
Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta,
23 Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath 2,
D02 TD30,

Teil: (01) 631 3982

Ná seol Curriculum Vitae le do thoil.

Is é 3pm, Dé hAoine, 24 Márta, 2017, an spriocdháta le haghaidh iarratais.

Dícháileofar iarrthóir ar an toirt má dhéanann sé/sí canbhasáil agus d'fhéadfaí iarratais a chur ar ghearrliosta.

Is fostóir comhionannas deiseanna an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service