06/05/16

Treoraithe do Chuairteiorí Shealadacha, Páirc Náisiúnta Chonamara

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta ag lorg daoine díograiseacha do shéasúr na gcuairteoirí 2016.

I measc na ndualgas a bheidh i gceist beidh obair ag an Ionad do Chuairteoirí agus d'fhéadfaí go mbeadh siúlóidí le treorú agus cuidiú le tabhairt le cláir agus le himeachtaí faoin aer. Tá taithí ar threorú, ar chumarsáid éifeachtach agus ar obair foirne riachtanach. Tá cáilíocht reatha Gharchabhrach agus ceadúnas iomlán glan tiomána riachtanach freisin.

Is poist shealadacha iad seo a d'fhéadfadh teacht chun cinn in 2016. Beidh an post lonnaithe go príomha i bPáirc Náisiúnta Chonamara, Leitir Fraic, Co. na Gaillimhe. Beidh ar an bhfoireann oibriú suas le 39 n-uair an chloig sa tseachtain, sin cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh iontu.

Faoi láthair, tosaíonn tuarastal Treoraí do Chuairteoirí ag €419.29 in aghaidh na seachtaine roimh cháin.  Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais.

Roghnófar na ceapaithe trí agallamh iomaíoch. D'fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d'iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo.

Cur síos ar an bpost

Sonraí an duine

Foirm Iarratais

Foirm Féin-dearbhúcháin

Ní mór na hiarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:

Lily McEvoy,
An Rannán Pearsanra,
An Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta,
23 Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath D02 TD30

Teil (01) 631 3982

Ná seol Curriculum Vitae le do thoil.

Is é 5pm ar an Déardaoin, 26ú Bealtaine 2016, an spriocdháta le haghaidh iarratais

NÍ GHLACFAR le foirmeacha iarratais a sheolfar ar facs.

Dícháileofar iarrthóir ar an toirt má dhéanann sé/sí canbhasáil agus d'fhéadfaí iarratais a chur ar ghearrliosta.

Is fostóir comhionannas deiseanna an Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnachq, Tuaithe agus Gaeltachta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service