28/03/19

Ciste na Struchtúr Stairiúil agus an Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha 2019

Fógraíonn an tAire Madigan cistiú do 478 tionscadal

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, TD, inniu go mbainfidh 478 tionscadal oidhreachta ar fud gach contae sa tír tairbhe ó €4.3 milliún, ar an iomlán, a cuireadh ar fáil faoi Chiste na Struchtúr Stairiúil (CSS) agus an Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha (an SIOT).

Tacóidh an cistiú le húinéirí agus caomhnóirí struchtúr stairiúil agus faoi chosaint fad a thugann siad faoi na céadta tionscadal dlúthshaothair ar scála beag chun ár dtimpeallacht thógtha stairiúil a dheisiú agus a chaomhnú. Cuireann na tionscadail seo tacaíocht ríthábhachtach ar fáil do phoist áitiúla i gcaomhnú, scileanna traidisiúnta agus tógáil.

Tá liosta de na tionscadail rathúla ar fáil anseo.

Tá na scéimeanna seo cistithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus riarann údaráis áitiúla iad. Déanann siad infheistiú  sna céadta tionscadal gach bliain i gceantair uirbeacha agus thuaithe sa tír. I mbliana, idir €2,500 agus €200,000 in aghaidh an tionscadail a bheidh na deontais agus úsáidfear iad chun gach saghas struchtúir stairiúil a chaomhnú agus a athchóiriú, idir teachíní ceann tuí agus droichid agus muilte, ospidéal lobhar ón 12ú haois, aghaidheanna siopa, ard-eaglaisí, caisleáin agus leabharlanna.

Ag labhairt inniu, dúirt an tAire Madigan:

Tá gliondar croí orm bronnadh na ndeontas seo a fhógairt a thacóidh le húinéirí agus coimeádaithe ár dtimpeallachta stairiúla tógtha. Tá ár n-oidhreacht thógtha ag croílár stairiúil ár bpobal. Cosnaíonn sé an t-am atá imithe thart agus, nuair a thugtar aire dó, tugann sé spreagadh dár dtodhchaí. Cruthaíonn infheistiú inár bhfoirgnimh oidhreachta tairbhe i dtaobh na réadmhaoine ar leith a bhíonn i gceist, agus cuireann sé fíor-bhorradh faoi phobail áitiúla agus tacaíonn sé le poist i scileanna tógála traidisiúnta, caomhnú agus turasóireacht.  Cothaíonn sé mórtas cathartha agus pobail agus beocht tríd an am atá imithe thart a athnuachan.

Glacfaidh infheistíocht an lae inniu le ról tábhachtach i gcabhrú le pobail na ceantair ina gcónaíonn agus ina n-oibríonn siad a athghiniúint, agus a chinntiú go gcoimeádtar an chuid thábhachtach seo dár n-oidhreacht chultúrtha beo agus sábháilte mar chuid d’oidhreacht ár nglúine don todhchaí.”

Lean an tAire Madigan ar aghaidh lena rá:

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na húdaráis áitiúla as an obair a rinne siad chun Ciste na Struchtúr Stairiúil agus an Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha a riar, a imríonn tionchar dearfach ar struchtúir faoi chosaint fud fad na tíre. Ba mhaith liom freagairt úinéirí príobháideacha a aithint, chomh maith lena dtoilteanas chun a gcuid ama agus airgid a infheistiú in aire a thabhairt dár n-oidhreacht thógtha.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service