01/05/20

Daoine á ngríosadh leis an mbithéagsúlacht a chur chun cinn in dhá mhilliún gairdín na tíre i Leabhar nua atá maoinithe ag an Roinn

• Is cuid de Phlean Gnímh níos leithne é Biodiversity in the Garden chun an dúlra a chur chun cinn trí na hÚdaráis Áitiúla

• Dúnfaidh an chéad bhabhta maoiniúcháin eile an 29 Bealtaine

 

Is féidir le teaghlaigh na hÉireann a gcuid féin a dhéanamh leis an dúlra a spreagadh, agus éin, féileacáin, beacha agus bláthanna fiáine a mhealladh chuig a ngairdín. D'fhéadfadh céimeanna beaga tionchar ollmhór a bheith acu ar bhithéagsúlacht na tíre, agus is ionann an dá mhilliún gairdín sin agus 145,000 heicteár ar an iomlán.

Tugtar leideanna praiticiúla do gach aois chun beocht a chur ina ngairdín i leabhar nua, atá maoinithe ag scéim Deontais um Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht na Roinne. Díríonn an leabhar Biodiversity in the Garden ar thograí spraíúla, praiticiúla atá oiriúnach don teaghlach ar fad, agus is í an teachtaireacht níos leithne ná go bhfuil sé d'fhreagracht orainn go léir an chailliúint bithéagsúlachta a stopadh.

Comhairle Chontae Laoise le cúnamh ó Oifigigh Oidhreachta sna hÚdaráis Áitiúla ar fud na hÉireann a chuir an leabhar ar fáil, arbh é smaoineamh Juanita Brown é, le tacaíochta ó Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne (NPWS) agus ón gComhairle Oidhreachta. Trí chur chuige thar a bheith praiticiúil a ghlacadh, déantar cur síos sa leabhar ar thograí a chuideoidh le fiadhúlra de gach saghas faoi réimse ceannteideal, chomh maith le tascanna atá feiliúnach do gach duine, bíodh tú díreach ag tosú nó an-spéis go deo agat i dtascanna DIY.

Tá treoracha soiléire ann chomh maith le líníochtaí céim ar chéim atá déanta ag an maisitheoir Barry Reynolds, agus tugtar neart roghanna don gharraíodóir sa treoir seo a chuideoidh leis an mbithéagsúlacht. Tá leabhar dathúcháin do leanaí, ag baint úsáid as na léaráidí áille d'fhiadhúlra an ghairdín atá déanta chomh maith ag Barry Reynolds, curtha i dtoll a chéile, ar fáil anseo.

Dúirt Josepha Madigan TD, An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, inniu: "Is féidir le tionscnaimh ag leibhéal áitiúil tionchar ollmhór a bheith acu ar bhithéagsúlacht an náisiúin, agus fáiltím roimh fhoilsiú an leabhair agus an leabhráin dathúcháin, a chuideoidh le teaghlaigh an dúlra a chur chun cinn ar bhealach oideachais ach spraíúil ag an am céanna."

Is cuid é an leabhar seo de scéim níos leithne chun an bithéagsúlacht a spreagadh. Nuair a bhí an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht 2017-2021 foilsithe d'fhógair an (NPWS) sa bhliain 2018 go raibh maoiniú spriocdhírithe ar fáil d'údaráis áitiúla chun an Plean a chur i bhfeidhm. Díríonn an maoiniú deontais seo an ghnáthbhithéagsúlacht sa chinnteoireacht ar fud na n-earnálacha go léir, agus feasacht ar an mbithéagsúlacht a ardú i réimsí údaráis áitiúil trí: ceardlanna rannpháirtíochta; na meáin a fhorbairt, nó táirgí ar líne/meán sóisialta; seisiúin eolais/oiliúna; nó tionscadail i gcomhar chun cur leis an mbithéagsúlacht agus leis an bhfeasacht ar an mbithéagsúlacht ag leibhéal áitiúil.

Ní raibh i leabhrán Chomhairle Chontae Laoise ar an mBithéagsúlacht sa ghairdín ach ceann amháin de 38 tionscadal a bronnadh maoiniú orthu in 2019. Seo roinnt de na tionscadail eile:

  • Cur i bhfeidhm Phlean Uile-Éireann um Pailneoirí Chomhairle Chontae Chill Dara agus Chomhairle Chontae an Chabháin.
  • Na pleananna rialála ar speicis mara ionracha neamhdhúchasacha do chalafoirt, chuanta agus chéanna i Loch Garman atá Comhairle Chontae Loch Garman a fhorbairt.
  • Tionscadal Bainistíochta ar Speicis Coimhthíocha Ionracha Chomhairle Chontae Chorcaí d'Uiscebhealaí Ghleann na Bríde.
  • Plandlann Chrann Dúchasach Thuaisceart Longfoirt Chomhairle Chontae an Longfoirt.
  • Comhairle Chontae Shligigh agus Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag tabhairt aghaidh ar fhadhb an Fheabhráin Capaill.

Tá babhta nua maoiniúcháin ar fáil in 2020, agus tá go dtí an 29 Bealtaine 2020 ag Údaráis Áitiúla le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniú le haghaidh tionscadail Bithéagsúlachta. Déan teagmháil le biodiversitypolicy@chg.gov.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

 

Gardening for Biodiversity Booklet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service