18/09/19

Tionólfar an Chéad Chruinniú den Choiste Idir-Rannach maidir le Forbairt na nOileán ar 24 Meán Fómhair

D’fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne, T.D., dáta chruinniú tionscnaimh an Choiste nuabhunaithe Idir-rannaigh maidir le Forbairt na nOileán.

Agus dáta an chéad cruinnithe á fhógairt, dúirt an tAire Stáit Seán Kyne:

“I ndiaidh dom cuairt a thabhairt ar na hoileáin agus i ndiaidh casadh le daoine aonair agus ionadaithe ó na hoileáin, baill den Oireachtas agus ionadaithe poiblí eile, tuigim an tábhacht mhór a bhaineann lenár n-oileáin maidir lenár n-oidhreacht agus ár dteanga.  Tá beocht agus athléimneacht phobail oileáin feicthe agam.  Tuigim freisin an tacaíocht a theastaíonn ó phobail oileáin chun leanúint le bheith inbhuanaithe agus lena gcumas a bhaint amach.

Le blianta beaga anuas, tugadh tús áite do bhonneagar oileáin a fhorbairt agus seirbhísí rochtana a fhóirdheonú do na hoileáin.  Obair thábhachtach leanúnach é seo agus tá feabhas mór tagtha ar chaighdeán beatha dhaonraí na n-oileán dá bharr. 

Táim ag súil go mór le dul i mbun oibre le comhghleacaithe ó na Ranna Rialtais ábhartha go léir chun Polasaí Oileán tras-Rialtais a fhorbairt, a ngabhfaidh Plean Gníomhaíochta gaolmhar leis.  Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá roimh oileáin, áfach, a mbaineann cuid díobh le hoileáin amháin, d’fhaomh an Rialtas Grúpa Idir-Rannach a bhunú, a mbeidh mé mar chathaoirleach air.”

Tionólfar an chéad chruinniú ar 24 Meán Fómhair 2019, agus buntacóidh próiseas comhairliúcháin cuimsitheach leis na pobail oileán le hobair an Choiste le cinntiú go mbeidh glórtha oileáin i gceartlár an pholasaí agus an phlean gníomhaíochta a eascróidh as.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service