27/06/19

Breis infheistíochta ceadaithe do Scéim na gCúntóirí Teanga sna Scoileanna Gaeltachta

  • Allúntas 3 bliana ar fiú suas le €3.6m ceadaithe ag an Aire Stáit Seán Kyne
  • Cúntóirí Teanga le bheith ag obair ar feadh 6 seachtaine breise as seo amach

D’fhógair Seán Kyne T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, inniu,  go bhfuil allúntas suas le €3.6m in iomlán thar thréimhse 3 bliana ceadaithe aige faoi Scéim na gCúntóirí Teanga.

Bainfear leas as an infheistíocht bhreise atá ceadaithe aige don scéim chun go mbeidh scoileanna Gaeltachta atá páirteach sa pholasaí don oideachas Gaeltachta in ann cúntóirí teanga a bheith acu ar feadh sé seachtaine breise in aghaidh na scoilbhliana feasta, ionann le 32 seachtaine in iomlán. Beidh cúntóirí teanga ag feidhmiú faoin scéim feasta ar feadh 31 seachtaine i gcás na n-iarbhunscoileanna Gaeltachta i gceist – ós rud é go bhfuil an scoilbhliain níos giorra ina leith.

De thoradh seo uile beidh cúntóirí teanga in ann dul i mbun oibre feasta nuair a thosaíonn an scoilbhliain seachas níos faide isteach sa bhliain mar a tharlaíodh go dtí seo i gcásanna áirithe. Tiocfaidh an beart seo i bhfeidhm san fhómhar ó thús na scoilbhliana nua. Tagann sé sna sála ar an méid a rinne an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta anuraidh nuair a ceadaíodh acmhainní breise le go mbeadh 32 scoil bhreise in ann leas a bhaint as an scéim – ionann le gach scoil Ghaeltachta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta.

Ina theannta sin tá ardú ceadaithe don dá eagraíocht atá i bhfeighil na scéime a riar thar ceann na Roinne – ionann le hardú €32,400 do Mhuintearas atá i bhfeighil ar 108 scoil faoin scéim agus €9,424 mar a bhaineann sé le hOidhreacht Chorca Dhuibhne atá ag plé le 28 scoil faoin scéim thar ceann na Roinne.

Dúirt An tAire Stáit Kyne: ‘Cúis áthais dombheith in ann na céimeanna seo a thógáil. Tá obair fhónta ar bun ag an 113 cúntóirí teanga atá fostaithe i 136 scoil Ghaeltachta faoin Scéim na gCúntóirí Teanga atá ar leas na Gaeilge agus phobal na Gaeltachta. Le fógairt na dtacaíochtaí breise seo tá céim mhór eile chun tosaigh tógtha a bheidh ar leas an pholasaí don oideachas Gaeltachta agus an phróisis pleanála teanga araon. Ina theannta sin is léiriú é ar thiomantas an Rialtais tacú le feidhmiú an Phlean Gníomhaíochta don Ghaeilge a bhfuil an próiseas pleanála teanga mar chuid lárnach de.” 

Tá an maoiniú seo á chur ar fáil mar thaca faoi leith d’fheidhmiú an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta agus an phróisis pleanála teanga araon i gcomhréir leis an ngealltanas atá tugtha faoi ghníomh 2.17 de Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service