17/09/19

An oidhreacht chultúir is tábhachtaí ag Éirinn le bheith i lár an aonaigh ag an gComórtas Treabhdóireachta

Beidh Fardal Náisiúnta na hÉireann don Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe i láthair ag na Comórtais Náisiúnta Treabhdóireachta i mBaile an Treathain, Co. Cheatharlach an tseachtain seo.

An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, a sheol Fardal Náisiúnta na hÉireann i mí Iúil agus is éard atá i gceist leis ná cleachtais na hoidhreachta cultúir beo a chur chun cinn, a chosaint agus a cheiliúradh ar fud na hÉireann. Leis tugtar aitheantas oifigiúil Stáit do chleachtais chultúir ar fud na hÉireann.

Beidh grúpaí cultúir a bhfuil a gcleachtais curtha acu leis an bhFardal Náisiúnta le fáil sa gcampa  'Visit: Heritage and Culture' (457) le linn an imeachta. Áirítear ar na buaicphointí:

  • Taispeántais inar féidir suí in éineacht le lucht ceirde agus iad i mbun lásadóireacht chróise na hÉireann,
  • bróidnéireacht Mhóinteach Mílic,
  • lásadóireacht Charraig Mhachaire Rois
  • Taispeántais phraiticiúla ar thógáil claíocha cloch
  • Stánadóireacht thraidisiúnta
  • Cainteanna ar an oidhreacht snámha
  • Iascaireacht Snap Net
  • Traenáil madraí caorach.

Is cuid ríthábhachtach d'obair na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta é an Fardal Náisiúnta ar Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe na hÉireann a fhorbairt faoi Choinbhinsiún UNESCO 2003 maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúir Doláimhsithe, ina n-éilítear ar Stáit atá cláraithe leis oidhreacht chultúir bheo a dtíortha a aithint, a chosaint agus a chur chun cinn.

Is féidir teacht ar thuilleadh eolais faoi na cleachtais ar fad atá curtha le Fardal Náisiúnta na hÉireann, lena n-áirítear mar is féidir nithe nua a chur faoina mbráid le haghaidh aitheantais, ag https://nationalinventoryich.chg.gov.ie, agus is féidir teagmháil a dhéanamh le lucht an tionscadail ag nationalich@chg.gov.ie

Dúirt an tAire roimhe seo:

'Is iontach a leithéid d'éagsúlacht nósanna agus traidisiún ó gach cearn den tír a fheiceáil agus aitheantas á thabhairt dóibh anseo inniu. Is saibhre muid mar dhaoine agus mar thír mar gheall ar na snáitheanna seo go léir i dtaipéis chultúir ár saoil. Ní fhéadfaí aon chuid de seo a dhéanamh murach an obair mhór a dhéanann oibrithe díograiseacha deonacha ar fud na tíre, a bhfuil na cleachtais agus na traidisiúin chultúir agus oidhreachta seo coinnithe beo acu sna pobail ina bhfuil siad le himeacht na nglúnta.  Tá áthas an domhain orm urraim a thabhairt do na nósanna, cleachtais agus traidisiúin sin trí aitheantas oifigiúil Stáit a thabhairt dóibh san Fhardal Náisiúnta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service