24/07/20

Réimse cruthaitheach de thacaíochtaí agus deontais d'earnálacha Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta na hÉireann  

Spéis tomhaltóirí agus an phobail, ar fud na hÉireann, a spreagadh agus na bearta riachtanacha sláinte COVID a chur i bhfeidhm ag an am céanna

Léargas bunúsach orainn féin mar náisiún iad ár n-earnálacha Turasóireachta, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta, agus bhí siad buailte an-dona le míonna beaga anuas mar thoradh díreach ar ghéarchéim COVID. Bíonn an hearnálacha seo ag brath ach go háirithe ar theagmháil idir daoine agus caidreamh sóisialta, bhí tionchar ollmhór ag an ngéarchéim orthu agus dúshlán a bheidh ann iad a thabhairt ar ais. Is fiú a thabhairt ar aird go bhfuil cuid shuntasach d'fhostóirí in earnáil na Turasóireachta agus san earnáil Ealaíon/Siamsaíochta ag baint leas as an Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá (SFSP), le hais 33% ar an meán ar fud an gheilleagair, agus tugann sin léargas ar an leochaileacht ar leith a bhaineann leis an hearnálacha sin. De bharr go bhfuil an turasóireacht idirnáisiúnta tite as a chéile go hiomlán ar fud an domhain, ach go háirithe, tá an OECD ag meas go mbeidh laghdú 60-80% i gceist i mbliana, rud a chuirfidh drochbhail ar earnáil dúchais is mó na tíre seo, earnáil a raibh breis is 260,000 duine ag obair inti sa bhliain 2019, agus inar saothraíodh breis is €7 billiún i gcaiteachas díreach do gheilleagar na tíre seo, agus b'ionann 75% de sin agus tuillimh onnmhairithe ó thurasóirí ó thar lear. Cuideoidh Scéim nua Fóirdheontais Pá Fostaíochta seo le hinmharthanacht post amach seo sna hearnálacha seo a chothú, agus beidh sin thar a bheith tábhachtach do théarnamh náisiúnta na hÉireann.

Tá na bearta Spreagtha Post a chomhaontaigh an Rialtas inné ríthábhachtach d'inbhuanaitheacht na n-earnálacha luachmhara amach anseo, agus do gheilleagar na hÉireann ar an iomlán.  Cuirfidh siad tacaíochtaí riachtanacha ar fáil do ghnóthaí ar mhaithe leis na poist atá acu a choinneáil chomh maith le poist nua a chruthú, agus cuideoidh siad le muinín a chothú i dtomhaltóirí agus i bpobail ar fud na hÉireann.

"D'oibrigh mé go dlúth le mo Chomh-Airí sa Rialtas lena chinntiú go gcuirfí síneadh leis an SFSP go dtí amach sa mbliain 2021, le go mbeidh gnóthaí ábalta fanacht inmharthana amach anseo, agus chun go mbeifear ábalta fostaíocht riachtanach ar fud na n-earnálacha seo a choinneáil agus tacú leo.  Sna hearnálacha Cultúir, Spóirt agus Turasóireachta, cuirfidh an síneadh atá curtha leis an SFSP tairbhí fostaíochta agus tomhaltóra ar fáil ar fud na hÉireann, de bharr go bhfuil raon leathan réigiúnach ag na hearnálacha, lena n-áirítear réigiúin Ghaeltachta atá buailte go dona ach go háirithe le roinnt míonna anuas" a dúirt an tAire Martin.

Bainfidh fiontair turasóireachta, chomh maith le daoine atá ag obair agus ag oibriú ar fud na n-earnálacha ar fad a thagann faoi choimirce na Roinne seo, leas mór as an Scéim nua Tacaíochta Pá Fostaíochta (STPF).  Tá fáilte ach go háirithe roimh fhoireann shéasúrach agus fostaithe nua a bheith san áireamh don earnáil turasóireachta, spóirt, Gaeltachta agus cultúir, mar go gcuireann na hearnálacha sin fostaíocht ar fáil do na mílte oibrithe séasúracha.

Tá cúnamh ag teastáil ó ghnóthaí le socrú, le hoscailt arís agus lena gcuid oibrithe a fhostú arís, dá bhrí sin cuirfear deontais dhíreacha bhreisithe ar fáil ó Dheontas Atosaithe leasaithe. Tá an deontas seo méadaithe agus leathnaithe agus tá maoiniú breise €300m le cur ar fáil. Ciallóidh na hathruithe seo go mbeidh teacht ag níos mó fiontar sna hearnálacha turasóireachta agus earnálacha eile ar an deontas atosaithe seo. Beidh líon gnóthaí, mar gnóthaí Leaba is Bricfeasta, nach raibh san áireamh sa scéim cheana, incháilithe anois.

D'fháiltigh an tAire chomh maith roimh an síneadh go ceann trí mhí eile go dtí deireadh mhí Mheán Fómhair atá curtha ar an tarscaoileadh i ndáil le rátaí tráchtála do ghnóthaí a raibh tionchar ag Covid-19 orthu.

Maidir leis an síneadh ata curtha leis an Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime, dúirt an tAire Martin "Bhí na hearnálacha Turasóireachta agus Cultúir araon ag brath ach go háirithe ar an Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime (ÍDP), agus rinne mé féin cás an-láidir go gcuirfí síneadh léi, mar a fógraíodh inniu, de bharr an líon ard daoine a bhíonn ag obair san earnáil turasóireachta agus cultúir, agus tá na daoine cruthaitheacha, ealaíontóirí agus déantóirí seo uilig ag brath ar na híocaíochtaí sin ón lá a dhún a gcuid earnálacha féin uilig i mí an Mhárta".

Dúirt an tAire go gcuirfidh líon beart infheistíochta ar fud na n-earnálacha turasóireachta, spóirt, cultúir agus Gaeltachta leis an STPF nua chomh maith leis an síneadh agus na hathruithe ar an ÍDP. Cé gur bearta tras-earnála iad an ÍDP agus STPF nach féidir leo a bheith sainithe d'earnáil ar leith ar bith, tá maoiniú faighte agam le haghaidh réimse de thionscnaimh nua a chuideoidh leis an earnáil ealaíon ach go háirithe, ag cinntiú go bhfuil laghdú a bheidh le déanamh de réir a chéile ar an ÍDP cothromaithe ag bearta nua d'ealaíontóirí, oirfidigh agus oibrithe ealaíon, lena n-áirítear maoiniú níos mó a chur ar fáil don chomhairle ealaíon, don earnáil closamhairc agus tacaíochtaí do thaibhithe beo.

"Tá mé sásta ach go háirithe go mbeidh gnóthaí agus eagraíochtaí sna hearnálacha a bhfuil mé féin freagrach astu incháilithe le cur isteach ar réimse nua de scéimeanna tacaíochta gnó a fógraíodh tar éis cruinniú Rialtais inné agus a bheidh á riar ag an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta. Beidh na scéimeanna agus cláir seo ina gcúnamh ollmhór ag ár ngnóthaí leochaileacha ach inmharthana fáilteachais, Gaeltachta agus cultúir agus iad ag teacht chucu féin arís tar éis na géarchéime eacnamaíochta le roinnt míonna anuas.  Cuideoidh bearta a thacaíonn le sreabhadh airgid gnóthaí, cúnamh airgeadais le costais athoscailte a bhaineann le COVID, chomh maith leis na costais sheasta a bhí ag méadú le linn na dianghlasála, le poist agus fostaíocht a choinneáil trí chuidiú le gnóthaí teacht slán, agus déanamh go maith ansin.

"Clúdaíonn mo dhualgais Aireachta réimse leathan d'earnálacha, earnálacha a bhfuil a leas agus a luach féin ag baint le gach ceann acu do gheilleagar na hÉireann agus dár saoránaigh. Tá infheistíocht dhaingean agus cinnteacht ar fud na n-earnálacha seo á chur ar fáil faoin bpacáiste beart spreagtha post, agus tá an-fháilte roimhe sin, agus muid ag dul i ngleic leis an am uafásach deacair seo".

Is í earnáil na Turasóireachta tionscal dúchais is mó na hÉireann, fostaítear breis is 260,000 duine (in 2019), agus tá 70% de na poist sin lonnaithe taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath.  Chuir tionchar COVID-19 drochbhail ar an earnáil agus tógfaidh sé go leor ama sula dtiocfaidh sí ar ais chuici féin arís, i bhfianaise chliseadh na turasóireachta idirnáisiúnta, bearta scartha sóisialta, agus na teorainneacha is gá i ndáil le daoine a bheith ag teacht le chéile d'fhonn sláinte an phobail a chosaint.

Tá an Tascfhórsa um Théarnamh na Turasóireachta ag cur plean téarnaimh le chéile i láthair na huaire i gcomhar leis an tionscal, a bheidh dírithe ar earnáil dúchais is mó na hÉireann a atógáil, earnáil a mbíonn go leor post, cuairteoirí agus spraoi i mbailte agus sráidbhailte ar fud na hÉireann mar thoradh uirthi.   "Déanann na bearta a fógraíodh inniu maith de roinnt de na príomh-mholtaí a bhí déanta ag an Tascfhórsa ina thuarascáil eatramhach agus cuirfear bearta eile i bhfeidhm de réir mar is cuí sa bhFómhar, nuair a bheidh obair an tascfhórsa tugtha chun críche", a dúirt an tAire Martin.

Tabharfaidh na bearta sa phacáiste Spreagtha Post cosaint do phoist ar fud na hÉireann inár ngnóthaí leochaileacha ach inmharthana turasóireachta agus fáilteachais, chun go mbeidh an teacht aniar san earnáil ríthábhachtach a theastaíonn le bheith ina inneall láidir i dtéarnamh geilleagair an náisiúin.

I dteannta le tabhairt isteach an STPF nua, an Deontas leasaithe Atosaithe chomh maith leis an síneadh atá curtha leis an tarscaoileadh rátaí a bhfuil tagairt déanta thuas dó, a thacóidh le poist agus caidrimh ríthábhachtacha fostaíochta san earnáil turasóireachta agus fáilteachais, tá líon de bhearta sain-earnála san áireamh sa Chlár Spreagtha.

Dúirt an tAire go gcuideoidh an “tionscnamh nua Fan agus Caith” a bhfuil luach €270m leis, le héileamh a spreagadh san idirshéasúr thar a bheith dúshlánach agus sa séasúr beagéilimh. Cuirfidh sé le

fógra feachtais Fáilte Ireland "Ireland, make a Break for It" atá ag tabhairt ardáin do na saoirí iontacha is féidir le muintir na hÉireann sult a bhaint astu i mbliana. "Dícheall i gcomhar é seo d'fhonn cuidiú leis na hearnálacha turasóireachta, fáilteachais agus cultúir, chomh maith leis na saoirí iontacha atá againn sa tír seo, ar leac an dorais, a chur i gcuimhne dúinn!", a dúirt an tAire Martin.

Bhí áthas ar an Aire chomh maith €10 milliún eile a fháil chun tacú le gnóthaí turasóireachta agus fáilteachais a chuideoidh leo na costais a bhaineann lena n-áitribh a chur in oiriúint le go mbeidh siad ag sásamh riachtanas sláinte poiblí agus go mbeidh siad níos sábháilte do chustaiméirí a chlúdach. Nuair a chuirtear sin leis an maoiniú athchuspóra ó Fáilte Ireland, ciallaíonn sé sin go mbeidh ciste €26 milliún ar fáil chun na críocha sin.

Anuas ar na bearta leathana turasóireachta seo, áireoidh an pacáiste spreagtha beart sonrach le dul i ngleic le hearnáil na dturas busanna. "Tuigim chomh dona is atá earnáil turasóireachta na mbusanna buailte ag an ngéarchéim de bharr easpa turasóirí ó thar lear.  Cuid ríthábhachtach de thurasóireacht na hÉireann iad na gnóthaí seo agus beidh siad ag teastáil uainn nuair a thiocfaidh cuairteoirí ó thar lear ar ais arís.  Is é sin an t-údar a bhfuil sé iarrtha agam ar Fáilte Ireland Scéim Leanúnachais Gnó a fhorbairt chun cuidiú le gnóthaí le linn na tréimhse thar a bheith deacair seo.  Beidh Fáilte anois i mbun rannpháirtíochta leis an earnáil chun an scéim seo a fhorbairt, scéim a mbeidh €10 milliún curtha ar fáil ina leith".

Áirítear ar bhearta eile a rachaidh chun tairbhe na hearnála turasóireachta Scéim Ráthaíochta Creidmheasa Covid-19 ar fiú €2 billiún í agus an pacáiste de bhearta leachtachta agus infheistíochtaí fiontraíochta atá i bhfeidhm chun tacú le cuideachtaí beaga agus micreachuideachtaí.

Níl traidisiúin Ealaíon ná Cultúir na tíre seo ar nós aon traidisiúin eile ar fud an domhain; is é bua na cruthaitheachta sin bun agus barr ár n-aitheantas náisiúnta agus tá sin lárnach don cháil mhór ar leith atá orainn ar fud an domhain.  Tá buaile ar leith buailte ar na hearnálacha seo de bharr ghéarchéim COVID-19; bhí ionaid agus imeachtaí cultúir ar na chéad áiteanna a dúnadh mar chuid de fhreagra na tíre seo ar an ngéarchéim sláinte poiblí seo, agus beidh siad i measc na n-áiteanna deiridh a thiocfaidh ar ais chucu féin; is dóigh go mbeidh tionchar fadtéarmach ag na srianta a bhaineann le scaradh sóisialta agus a bhaineann le daoine a bheith ag teacht le chéile ar thaibhiúcháin, taispeántais, féilte agus ceolchoirmeacha.

Tá aghaidh tugtha go sonrach ag an bpacáiste Spreagtha Post ar na saincheisteanna sin.  I mí an Mheithimh, chuir an Rialtas €25 milliún ar fáil chun tacú le gníomhaíochtaí cultúir, lena n-áirítear sparánachtaí agus coimisiúin, acmhainní do mhúsaeim agus oibrithe cultúir, a chuirfear ar fáil tríd an gComhairle Ealaíon (€20 milliún) agus go díreach tríd mo Roinn féin (€5 mhilliún).

Tá bearta breise nua curtha leis an bpacáiste Spreagtha anois chun tacú leis an earnáil thábhachtach seo le linn an ama chorraigh seo agus í a chothú.

Bainfidh na hearnálacha cultúir agus closamhairc tairbhe as Pacáiste nua "Tacaíochta Taibhiúcháin agus Léirithe” €10 milliún a thacóidh leis an earnáil taibhiúcháin bheo agus léirithe closamhairc.  Faoin bpacáiste maoinithe seo, cuirfear scéim nua i bhfeidhm chun cuidiú le hionaid agus le lucht bolscaireachta a mbíonn baint acu le ceol beo chomh maith le hamharclannaíocht bheo, trí chúnamh a thabhairt dóibh an riosca maidir leis na costais a bhaineann leis an áit a réiteach do léirithe nua agus a d'fhéadfadh a bheith curtha siar nó curtha ar ceal ina dhiaidh sin a bhaint ar fad.  Faoin bpacáiste seo chomh maith, cuirfear scéim closamhairc i bhfeidhm chun cuidiú leis an earnáil scannánaíochta agus Drámaíochta Teilifíse. Déanfar na scéimeanna píolótacha seo a leagan amach i gcomhar leis na hearnálacha agus beidh mar aidhm leo cur leis an muinín chun tús á chur arís le cúrsaí léirithe, cleachtadh agus pleanáil imeachtaí anois do na míonna amach romhainn.

Beidh €2 mhilliún eile ar fáil chomh maith faoin gcéad bhabhta eile Fuaim agus Fís don earnáil closamhairc.   Bhí ról ríthábhachtach ag cúrsaí craolta chun nuacht agus eolas ar féidir brath orthu a chur ar fáil do shaoránaigh le linn ghéarchéim COVID-19, chomh maith le pobail áitiúla a thabhairt le chéile.   Tagann an maoiniú breise don earnáil seo sa bhreis ar thacaíochtaí eile a cuireadh ar fáil i mbliana ar fiú €13.2m ar an iomlán é. Tacóidh Ciste Drámaíochta Teilifíse €3 mhilliún, arna riar ag Fís Éireann, le hábhar drámaíochta nua Teilifíse Éireannach a léiriú i gcomhréir le Plean Gníomhaíochta Closamhairc an Rialtais, agus cuirfidh sin borradh faoin earnáil, ag cur na cruthaitheachta ag croílár bheartas rialtas na hÉireann.

Ina theannta sin, tá Ciste Cultúir €10 milliún curtha ar fáil faoin bpacáiste Spreagtha Post, ina n-áireofar tuilleadh maoinithe d'Éire Ildánach chun ealaíontóirí a fhostú trí na Cláir Óige Ildánach agus Pobail Ildánacha, maoiniú chun ealaíontóirí a choimisiúnú chun ábhar cruthaitheach a léiriú lena chraoladh go náisiúnta, maoiniú ar leith do cheoltóirí, ag tabhairt aitheantas do na deacrachtaí ar leith ar a bhfuil lucht an cheoil ar fud réimse seánraí ag tabhairt aghaidh orthu i láthair na huaire agus maoiniú d'Ealaíon na Gaeltachta chun sparánachtaí nua a chur ar fáil d'ealaíontóirí agus do ghníomhaíochtaí ealaíon i scoileanna Gaeltachta.

Agus, i gcomhréir leis an ngealltanas a rinneadh i gClár an Rialtais, beidh mé ag cur tascfhórsa ildisciplíneach nua chun cinn chun an earnáil ealaíon a chosaint agus a choinneáil ag imeacht le linn na paindéime.

Is ionann leithroinnt iomlán na Comhairle Ealaíon i mbliana, nuair a chuirtear an t-airgead breise atá leithroinnte sa phacáiste Spreagtha Post san áireamh agus €105m - sin ardú 40% ar an mbliain 2019.

Príomhchuspóir de chuid an mhaoinithe seo is ea tacaíocht níos fearr a chur ar fáil do shaorealaíontóirí agus oibrithe ealaíon a raibh tionchar mór ag COVID-19 orthu.

Cruthóidh na bearta spreagtha níos mó deiseanna do ghníomhaíochtaí cruthaitheacha agus cultúir íoctha, lena n-áirítear tacaíocht níos mó don Chomhairle Ealaíon, léirithe drámaíochta Teilifíse, taibhiúcháin bheo, agus bearta sonracha a bheidh dírithe ar cheoltóirí.

Cuirfear maoiniú caipitil breise suas le €6 mhilliún ar fáil chomh maith chun dlús a chur faoi athfhorbairt agus athnuachan ár gcuid Institiúidí Náisiúnta Cultúir faoi mar a bhí i gceist faoin bPlean Forbartha Náisiúnta.  Sna 18 mí amach romhainn, féachfaimid le céimeanna dearaidh agus pleanála ar líon de na foirgnimh aitheanta seo a thabhairt chun críche agus tá sé i gceist tús a chur leis an obair thógála sa bhliain 2021.  Áirítear ar na buaicphointí faoin gclár infheistíochta caipitil seo athshamhlú agus obair mhór athchóirithe a dhéanamh ar an Leabharlann Náisiúnta.  Faoi athfhorbairt na Cartlainne Náisiúnta, déanfar an taisce luachmhar atá againn d'ábhar cartlannaithe Stáit a athlonnú.  Cuirfear tús le hobair dearaidh agus pleanála ag an gCeoláras Náisiúnta agus ag Amharclann na Mainistreach, agus cuirfidh tionscadal i nGailearaí Crawford i gCathair Chorcaí go mór leis an bhfoirgneamh lárnach seo i bplás cathrach athbheoite.

Cuireadh as go mór don earnáil Spóirt chomh maith de bharr na paindéime; cuireadh gníomhaíochtaí spóirt ar fad ar fionraí i mí an Mhárta, agus níl siad ach anois ag teacht ar ais chucu féin ar fud na tíre.  I Meitheamh, d'aontaigh an Rialtas pacáiste nua maoinithe €70 milliún a chur ar fáil chun tacú leis an earnáil spóirt (IRFU, CLG, FAI, Coistí Náisiúnta Rialaithe Spóirt, cumainn agus pobail).  Bhí Sainghrúpa um Fhilleadh ar Spórt i mbun idirchaidrimh le húdaráis sláinte ar feadh seo ar fad, chun a chinntiú go dtiocfaidh an príomhghné de chreatlach sóisialta na hÉireann ar ais agus go n-osclaíonn sé ar bhonn sábháilte agus inbhuanaithe.

Tá ciste breise €2.5 milliún curtha ar fáil faoin bpacáiste Spreagtha Post chun tacú le linnte snámha oscailt arís. Tá snámh ar cheann de na spóirt is mó a bhfuil tóir air in Éirinn, i measc gach aoisghrúpa agus cumas, ach tá dúshláin mhóra roimh linnte maidir lena n-athoscailt, go háirithe i ndáil leis na costais arda cumhachta.  Cuirfidh an maoiniú seo, a bhfuil fáilte mhór roimhe, a mbeidh Spórt Éireann ina bhun, tacaíocht ar fáil chun linnte snámha a bhfuil teacht ag an bpobal orthu a oscailt arís.

Agus sa Ghaeltacht, is maith is eol dom féin agus mo chomhghleacaí, an tAire Stáit Jack Chambers, gur cuireadh as go mór do ghnóthaí agus do phobail araon mar thoradh ar an laghdú suntasach a tháinig ar ghníomhaíocht eacnamaíochta, turasóireacht agus ar chuairteoirí oideachais. Cuirfidh an síneadh atá á chur leis an SFSP agus ar an ÍDP tacaíocht ar fáil do na pobail sin arb í an Ghaeilge gnáth-theanga an phobail fós.  Chomh maith leis sin tá pacáiste Spreagtha Post ag cur €8 milliún breise ar fáil d'Údarás na Gaeltachta chun uasghrádú riachtanach a dhéanamh ar an stoc foirgneamh agus ar shaoráidí cóireála uisce chun margaíocht a dhéanamh ar spásanna monarchana atá díomhaoin i láthair na huaire ar mhaithe le margaíocht a dhéanamh ar thionscadail cruthaithe fostaíochta chomhaimseartha agus sin a éascú. Cruthóidh sé seo 40-50 post nua tógála ar fud phobail Ghaeltachta sa ghearrthéarma agus tacófar le 320 post nua níos fadtréimhsí a chruthú sa Ghaeltacht, i gcliantchuideachtaí de chuid Údarás na Gaeltachta. Chomh maith leis an maoiniú breise €250,000 atá á chur ar fáil d'Ealaín na Gaeltachta chun tacaíocht a chur ar fáil do na healaíona traidisiúnta i dtimpeallachtaí scoile agus an próiseas pleanála teanga uileghabhálach sna ceantair Ghaeltachta, beidh suntas mór ag baint leis an infheistíocht bhreise seo do cheantair Ghaeltachta.

Agus ar deireadh, na hOileáin, a bheidh ag aistriú go ríghairid go dtí cúram Roinn an Aire Humphreys, cuirfear ciste €2 mhilliún ar fáil dóibh, lena n-áirítear €1 mhilliún do Chlár Mionoibreacha Caipitil luathaithe in 2020, €500,000 le réamhobair ar chéibh Inis Oírr a fhorbairt agus €500,000 d'obair chun Aerfort Chonamara, a ceannaíodh le gairid, a uasghrádú. Cuirfidh an obair seo, nuair a bheidh sí tugtha chun críche, feabhas ar an teacht atá ar na hoileáin, do mhuintir na n-oileán agus do chuairteoirí araon, ar feadh na bliana ar fad, ar an mbealach sin, beidh gníomhaíocht eacnamaíochta ag tarlú sna pobail sin, pobail a labhraíonn Gaeilge den chuid is mó.   Cé gurb í an turasóireacht ceann de phríomhthionscail na n-oileán, ní hamháin go mbeidh bonneagar feabhsaithe chun leasa na n-oileán ach chun leasa an cheantair níos leithne ar an mórthír.

Táthar ag súil go gcuideoidh na tacaíochtaí díreacha seo do cheantair Ghaeltachta, chomh maith leis na buntáistí a bheidh ann don earnáil fáilteachais agus don earnáil closamhairc agus na n-ealaíon trí mheán na Gaeilge, le tús a chur arís le gníomhaíocht eacnamaíochta na Gaeltachta sna míonna amach romhainn.   Tá na tacaíochtaí a fógraíodh inniu ag teacht anuas ar an €5 mhilliún breise a cuireadh ar leataobh le gairid d'Údarás na Gaeltachta ón gCiste Cothabhála Fiontraíochta, an €600,000 a chuir an Rialtas ar fáil don Scéim Dearbháin um Thrádáil ar Líne an chomhlachta agus an pacáiste cobhsaíochta €4.7 milliún a fógraíodh d'earnáil na gcoláistí samhraidh Gaeilge.

Go hachomair, tá freastal maith déanta ag pacáiste Spreagtha Post an Rialtais ar shainchúram leathan mo Roinnse - sainchúram ina gcuimsítear, na Meáin, Turasóireacht, na hEalaíona, Cultúr, Spóirt agus an Ghaeltacht.  Tá réimse leathan tacaíochtaí agus bearta faoi leith, chun postanna ar fud na réimsí seo a chosaint, anois le hais na mbeart eacnamaíochta níos leithne ar a bhfuil cur síos níos mionsonraithe déanta orthu in áit éigin eile.  Beidh maoirseacht leanúnach agus bainistíocht maidir le saincheisteanna earnála de dhíth chun téarnamh a bhaint amach. Tá sé i gceist go huile agus go hiomlán agam leanúint de bheith rannpháirteach go gníomhach le páirtithe leasmhara agus le páirtithe seachadta sna réimsí seo. Feicfear gur Aire gníomhach agus tacúil mé agus go bhfuil sé mar uaillmhian agam fostaíocht agus sásamh a fhorbairt, ar fud mo shainchúraim.

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service