18/12/19

Comhairliúchán poiblí fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht

Chuir an t-Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan fáilte roimh tús an bpróiseis comhairliúcháin phoiblí fógartha ag inniu maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.

Tríd an mBeartas nua atá molta, tacófar le straitéisí pleanála fadtéarmacha agus cuideofar le dul i ngleic le saincheisteanna barrthábhachtacha lena n-áirítear folláine na sochaí, an t-athrú aeráide agus athghiniúint uirbeach. Cuirfear uirlisí ar fáil chun cuidiú linn dul i ngleic le dúshláin ar bhealach cruthaitheach ar nós an gá atá le tithe agus comharsanachtaí nua a chur ar fáil do dhaonra atá ag fás, mar aon le scoileanna, ospidéil, ionaid oibre agus bonneagar a chur ar fáil chun tacú linn an tsochaí is mian linn a bheith againn a bhaint amach. Baineann an-tábhacht le foirgnimh atá ann a chur in oiriúint agus foirgnimh nua a dhearadh chun na spriocanna a leagtar amach i bPlean Gníomhaithe ar son na hAeráide 2019 a bhaint amach.

Dúirt an tAire “Sa Bheartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht, leagfar amach uaillmhian an Rialtais  tuiscint níos fearr a fháil ar an nádúr, cáilíochtaí, acmhainneacht agus buntáistí a bhaineann leis an timpeallacht thógtha, d'fhonn áiteanna tarraingteacha a chur ar fáil do dhaoine chun sult a bhaint astu, áiteanna a chur ar fáil a oibríonn go maith agus áiteanna a chur ar fáil atá marthanach d'aois seo an athraithe aeráide.”

Tá plécháipéis ullmhaithe ag an Roinn ina leagtar amach scóip agus uaillmhianta an Bheartais Náisiúnta nua ar Ailtireacht, ar a bhfuil an teideal sealadach, 'Places for People'. Tá sé bunaithe ar chúig phríomhthéama

  • Dearadh d'athléimneacht agus inbhuanaitheacht i leith na haeráide
  • Áiteanna ardchaighdeáin a dhearadh a bheidh chun leas an phobail
  • Ómós don am atá caite agus tionchar a imirt ar an todhchaí
  • Ceannaireacht, agus
  • Eolas agus nuálaíocht.

Mhol an t-Ard-Rúnaí na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do gach duine a gcuid tuairimí a léiriú maidir le tionchar a imirt ar na tosaíochtaí a bhaineann leis an ailtireacht in Éirinn amach anseo: “Tríd an mBeartas Náisiúnta ar Ailtireacht atá molta, cuirfear an tsochaí agus daoine chun tosaigh. Trí bhaint phearsanta a bheith ag daoine leis an timpeallacht agus timpeallacht ardchaighdeáin a bheith ann, cruthaítear sochaí níos sláintiúla do chách, anois agus amach anseo. Ba mhaith linn cloisteáil ó gach duine agus eagraíocht leasmhar maidir lena gcuid smaointe faoi mar is féidir tacú le fás réamh-mheasta na tíre agus a forbairt inbhuanaithe a threorú sna blianta amach romhainn trí bheartas ailtireachta.”

Is féidir an phlécháipéis Places for People, suirbhé ar líne mar chuid den phróiseas comhairliúcháin, agus ábhar eile a bhaineann le hábhar a fháil ar https://www.chg.gov.ie/heritage/built-heritage/architectural-policy/.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service