09/10/18

“Céim mhór chun tosaigh i dtreo maoiniú do na healaíona, don chultúr agus don chruthaitheacht a dhúbailt” - Fógraíonn an tAire Madigan pacáiste cáinaisnéise €339 milliún do 2019

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., inniu (Dé Máirt) maoiniú breise ar fiú os cionn €36 mhilliún é dá Roinn in 2019, agus is méadú 12% an méid sin ar leithdháiltí 2018.

Is ionann an méadú ar mhaoiniú agus €21 mhilliún i gcaiteachas caipitil, méadú 39% ar mhaoiniú 2018 agus €15 mhilliún i gcaiteachas reatha (méadú 6%) agus ciallaíonn sé sin go mbeidh thart ar €339 milliún ar an iomlán le caitheamh ar ár gcultúr, ár dteanga agus ár n-oidhreacht in 2019.

Buaicphointí Cháinaisnéis 2019:

  • Ealaíona agus cultúr: méadú €22.6m nó 13.5% ar mhaoiniú - méadú €10.6m (7.7%) ar mhaoiniú reatha agus €12m (nó 14%) ar chaipiteal;
  • An Chomhairle Ealaíon: méadú 10% ar mhaoiniú go €75m, lena n-áirítear os cionn €6m i maoiniú reatha, agus is ionann an méid sin agus dhá oiread an mhéadaithe in 2018;
  • Oidhreacht Thógtha agus Nádúrtha: méadú os cionn €7.1m nó beagnach 15% - agus caipiteal is ea €5.2m den mhéadú sin; agus
  • An Ghaeltacht, An Ghaeilge, agus na hOileáin: méadú €5m (8%) ar mhaoiniú i gcomparáid le leithdháiltí 2018. Tá maoiniú breise de €2m san áireamh anseo le haghaidh Údarás na Gaeltachta chun tacú le cruthú agus coinneáil post i gceantair Ghaeltachta agus chun tacaíochtaí do chomharchumainn Ghaeltachta a mhéadú, mar aon le €600k breise chun leanúint le cur chun feidhme an phróisis pleanála teanga.

Bhí an méid seo le rá ag an Aire Madigan i ndiaidh an fhógra maidir le Cáinaisnéis 2019: “Is ionann an méadú seo ar mhaoiniú agus fianaise inláimsithe den tábhacht a thugtar dár n-oidhreacht chultúrtha agus chruthaitheach faoi Thionscadal Éireann 2040 agus léiriú soiléir is ea é ar thiomantas an Rialtais seo caiteachas in earnáil na n-ealaíon agus an chultúir a mhéadú ar bhealach chun go dtabharfar dhá oiread an mhaoinithe ina leith faoi 2025.

Dúirt an tAire Madigan freisin:A bhuí leis an maoiniú méadaithe seo, beifear in ann tuilleadh oibre a dhéanamh i ndáil le Plean Caipitil 10 mBliana an Rialtais ‘Infhestíocht inár gCultúr, inár dTeanga & inár nOidhreacht 2018-2027’ a phleanáil agus tús a chur lena chur chun feidhme thar na réimsí cláir uile - agus chomh maith leis sin beifear in ann níos mó tacaíochta a thabhairt do na healaíona agus d’ealaíontóirí tríd an gComhairle Ealaíon agus Éire Ildánach; d’earnáil na scannánaíochta agus uaillmhianta an Rialtais seo faoi Éire Dhomhanda 2025; mar aon le tuilleadh oibreacha athchóirithe agus forbartha thar ár bpunann oidhreachta tógtha agus nádúrtha.

Dúirt an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh T.D.:  “Daigneoidh an méadú €5 mhilliún atá á leithdháileadh don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin i gCáinaisnéis 2019 an rath atá ar Bhliain na Gaeilge 2018 agus cuirfidh sé leis an fhuinneamh i dtaobh pleanáil teanga a bhfuil borradh faoi le bliain anuas.” 

“Is fiú os cionn €67.5 milliún an caiteachas iomlán don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin leis an méadú seo ar mhaoiniú 2018.  In éindí leis na tiomantais i dtaca le hinfreastruchtúr cé agus tacaíochtaí iompair chuig Oileáin Árann agus Toraigh atá i dTionscadal Éireann 2040, léiríonn an méadú seo ar chaiteachas an meas atá ag an Rialtas seo ar ár dteanga, i gceantair Ghaeltachta agus ar fud an náisiúin araon.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service