10/09/20

Deontas maoinithe fógartha ag an Aire Oidhreachta, Malcolm Noonan T.D., ar mhaithe le séadchomharthaí seandálaíochta a chaomhnú agus a chur chun cinn in 2020.

Tá sé fógartha ag an Aire Stáit don Oidhreacht agus Athchóiriú Toghchán, Malcolm Noonan, T.D., go bhfuil Ciste um Shéadchomharthaí Pobail nua bunaithe. Is cuid de Spreagadh Post mhí Iúil 2020 an Ciste agus tá sé mar aidhm leis cúiteamh a dhéanamh ar chuid de na héifeachtaí a bhí mar thoradh ar Covid-19 tríd an geilleagar a athbheochan, cosaint a thabhairt do ghnóthaí beaga agus daoine a chur ar ais ag obair.

Leis an gCiste um Sheádchomharthaí Pobail déanfar €900,000 a infheistiú in oidhreacht seandálaíochta luachmhar na tíre i mbliana chun cuidiú le húinéirí agus le cosantóirí na séadchomharthaí seandálaíochta a chosaint amach anseo ar mhaithe leis na pobail áitiúla agus cuairteoirí araon.

Is iad príomhaidhmeanna an Chiste nua seo, séadchomharthaí agus láithreáin stairiúla a chaomhnú, a chothabháil, a chosaint agus a chur chin cinn. Beidh roinnt sruthanna maoinithe i gceist a bheidh dírithe ar oibreacha caomhnaithe a chumasú maidir le séadchomharthaí a mheastar a bheith suntasach agus a bhfuil tacaíocht phráinneach de dhíth ina leith, teacht a bheith ar shéadchomharthaí a spreagadh chomh maith leis an gcaoi a mbreathnaíonn siad a fheabhsú agus seasmhacht na séadchomharthaí a neartú chun go seasfaidh siad an tionchar atá ag an athrú aeráide orthu. Díreoidh roinnt de na sruthanna ar na cuspóirí seo agus cuirfear maoiniú ar fáil chun obair dheisiúcháin atá riachtanach agus caomhnú caipitil agus obair rochtana a dhéanamh ag séadchomharthaí seandálaíochta chomh maith le maoiniú a chur ar fáil chun Pleananna/Tuarascálacha Bainistithe Chaomhnaithe a fhorbairt chun bearta riachtanacha ag séadchomharthaí a aithint agus an teacht atá ag an bpobal orthu a fheabhsú. Cuirfear deontais ar fáil sa tríú sruth ar mhaithe le hinfreastruchtúr rochtana a fheabhsú (lena n-áirítear Cosaint in aghaidh COVID) agus léirmhíniú ag séadchomharthaí seandálaíochta.

Dúirt an tAire Noonan inniu:

"Tá freagracht orainn i leith oidhreacht na tíre agus i leith na ndaoine a thugann aire di agus cuideofar, leis an infheistíocht seo, lena chinntiú go gcuirfidh an oidhreacht go mór le saol gach duine agus muid ag teacht amach as an ngéarchéim seo.

Níl anseo ach beart amháin den infheistíocht bhreise atáimid a dhéanamh san earnáil oidhreachta tríd an tionscnamh spreagtha post, tá sé beartaithe againn cur leis an infheistíocht seo sna blianta amach romhainn chun poist a chinntiú agus an oidhreacht a chosaint, chun go mbeidh teacht níos fearr ag cách uirthi.

Cuideoidh an chabhair deontais a thugtar d'úinéirí talún agus do phobail séadchomharthaí áitiúla agus suíomhanna stairiúla faoi úinéireacht phríobháideach a chothabháil, a chosaint agus a chur chun cinn leis an earnáil oidhreachta agus cuirfidh sin deiseanna ar fáil ar mhaithe le hoidhreacht a fheabhsú ar fud na tíre."

Tá an Ciste um Shéadchomharthaí Pobail €900,000 ina chuid de chiste foriomlán breise €8.5m a cinntíodh don earnáil oidhreachta do 2020 trí thionscnamh Spreagtha Post mhí Iúil. Is féidir le hÚdaráis Áitiúla iarratais ar dheontais a chur ar aghaidh i ndáil le hoibreacha a dhéanamh ar shéadchomharthaí faoi úinéireacht phoiblí, i gcás go bhfuil béim oidhreachta shoiléir agus leas pobail áitiúil nó pobal níos leithne léirithe agus i ndáil le tograí atá beartaithe ag Údarás Áitiúil mar thoradh ar iarratais ó iarrthóirí príobháideacha ar leo na séadchomharthaí nó arb iad cosantóirí na séadchomharthaí.

Faoi am scoir gnó Dé Máirt an 22 Meán Fómhair 2020 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais do bhabhta deontais 2020.

Tá sonraí an chiste le fáil ag:

https://www.archaeology.ie/news/cmf-2020-call-for-projects

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service