07/08/15

Tús á chur ag an Aire Mhic Unfraidh le comhrá náisiúnta faoin gcéad pholasaí náisiúnta cultúrtha riamh in Éirinn

An Plédhoiciméad Cultúr 2025 á fhoilsiú ag an Aire

Dé hAoine, 7 Lúnasa 2015—Tá sé ráite ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh TD, inniu gur mian léi tús a chur le plé náisiúnta ar fhorbairt an chéad pholasaí náisiúnta cultúrtha riamh in Éirinn. Bhí an tAire Mhic Unfraidh ag labhairt tar éis di Plédhoiciméad a fhoilsiú agus próiseas comhairliúcháin a sheoladh a chuirfidh bonn faoi fhorbairt 'Chultúr 2025', polasaí náisiúnta lena leagfar síos aidhmeanna ardleibhéil don earnáil ealaíon agus chultúir do na deich mbliana amach romhainn.

Déanfar sraith cruinnithe réigiúnacha a reáchtáil sa dá mhí amach anseo chun díospóireacht agus plé a éascú i measc gheallsealbhóirí agus pháirtithe leasmhara san earnáil ealaíon agus chultúir. Tá sé ar intinn ag an Aire Mhic Unfraidh freisin siompóisiam aon lae a reáchtáil i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i mí Dheireadh Fómhair, chun críoch a chur leis an bpróiseas comhairliúcháin. Feictear go bhfoilseofar an polasaí deiridh go luath in 2016.

Agus í ag labhairt inniu, dúirt an tAire Mhic Unfraidh:

"Más mian linn ár gcultúr iléagsúil uathúil a chosaint agus a chur chun cinn, agus foirmeacha cultúrtha nua a chothú, is gá dúinn bheith uaillmhianach. Is ionann Cultúr 2025 agus an chéad pholasaí náisiúnta cultúrtha riamh in Éirinn. Leagfar amach ann aidhmeanna ardleibhéil do na deich mbliana amach romhainn, agus léireofar ann an ról tábhachtach atá ag an gcultúr inár saoil.

"Tá súil agam go gcabhróidh Cultúr 2025 ardán a chruthú do na forais chultúrtha áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta go léir chun teacht le chéile, dea-chleachtas a roinnt agus bealaí nua a aimsiú chun comhoibriú lena chéile. Doiciméad ardleibhéil a bheidh sa pholasaí, ina leagfar amach creat le haghaidh straitéisí agus pleananna don todhchaí i réimsí sonracha. Beidh sé bunaithe ar thacú le saoirse ealaíne agus seasacht léi.

"Scrúdófar sa pholasaí freisin na dúshláin agus deiseanna a chruthaíonn an ré dhigiteach don chultúr, agus bealaí ina bhféadfaidh na healaíona agus an cultúr troid in aghaidh mhíbhuntáiste. Ba chóir, i ndeireadh thiar, go bhféachfar ar fhorbairt ár gcéad pholasaí náisiúnta cultúrtha riamh mar dheis chun rannpháirtíocht sna healaíona a mhéadú ar fud na sochaí. Féachfar sa pholasaí freisin ar an mbealach ina bhféadfaidh an cultúr cabhrú le sochaí níos uileghabhálaí a thógáil.

"Rinne mo Roinnse collóiciam de pháirtithe leasmhara cultúrtha a éascú ag deireadh Mhí na Bealtaine, agus chuir siadsan bonn faoi fhorbairt an Phlédhoiciméid seo. Anois, táimid ag tabhairt faoi phróiseas comhairliúcháin náisiúnta chun plé agus díospóireacht a spreagadh faoi conas a ba cheart dúinn an chéad pholasaí náisiúnta cultúrtha in Éirinn a mhúnlú. Ba mhaith liom go mbeadh an polasaí faoi threoir acu siúd a bhfuil baint acu leis an earnáil, iad siúd a bhfuil díocas chun na healaíona orthu, agus táim ag gríosadh an phobail lena gcuid tuairimí a chur in iúl.

"Leis an plédhoiciméad seo táimid ag cur roinnt ceisteanna faoin mbealach inar cheart acmhainní a chur in ord tosaíochta, tacaíocht a thabhairt d'ealaíontóirí agus oibrithe cruthaitheacha, rochtain níos fearr ar an gcultúr a chur ar fáil i gceantair faoi mhíbhuntáiste, agus go leor nithe eile. Seo é an chéád uair go mbeidh deis ag gach duine a gcuid tuairimí a chur in iúil ar thábhacht ár gcultúr agus ar a bhfuilimid ag iarraidh a bhaint amach don deich mbliana atá romhainn.”

CRÍOCH

Aighneachtaí (roimh 30 Meán Fómhair 2015): www.chg.gov.ie/en/Culture/Culture2025culturalpolicy@ahg.gov.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service