30/11/15

Plean Gníomhaíochta do Thithe Stairiúla á fhoilsiú ag an Aire Humphreys

Tá Plean Gníomhaíochta do thithe stairiúla faoi úinéireacht phríobháideach seolta inniu (Dé Luain) ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD.  Sa phlean tá naoi ngníomhaíocht atá dírithe ar chinnte a dhéanamh go mbeidh na foirgnimh stairiúla seo inmharthana sa todhchaí.

Dírítear sa Phlean Gníomhaíochta ar bhealaí chun naisc a threisiú le pobail áitiúla agus le húdaráis áitiúla; cláir do chuairteoirí a fhorbairt; borradh a chur faoi dheiseanna margaíochta agus deiseanna turasóireachta agus naisc idir thithe stairiúla agus earnáil an oideachais a fheabhsú.

Forbraíodh an Plean Gníomhaíochta mar thoradh ar obair Choiste Thithe Stairiúla na hÉireann, a bhunaigh an tAire i mí Feabhra na bliana seo. Ar an gCoiste bhí ionadaithe do Ranna Rialtais ábhartha, Cumann Thithe Stairiúla na hÉireann, Fáilte Éireann, eagraíochtaí neamhrialtasacha ábhartha agus roinnt úinéirí tí.

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Humphreys:

“Measann mo Roinn go bhfuil suas le 2,000 teach stairiúil ar fud na tíre. Ní hamháin go bhfuil na tithe seo tábhachtach ó thaobh na staire de, is sócmhainní tábhachtacha iad freisin do phobail áitiúla, mar gur féidir leo borradh a chur faoi ghníomhaíocht turasóireachta agus eacnamaíoch.

"Mar gheall ar aois agus scála na réadmhaoine seo, bíonn dúshláin ollmhóra le sárú ag úineirí agus feighlithe lena gcothabháil. Cé nach bhfuil sé stuama ná réalaíoch don Rialtas méideanna móra tacaíochta airgeadais a sholáthar, creidim gur cheart dúinn féachaint ar bhealaí chun tacaíocht níos fearr a thabhairt do thithe stairiúla sa dóigh is go bhféadfaidh muid a chinntiú go mbeidh siad inmharthana amach anseo.

“Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta seo roinnt céimeanna praiticiúla a chabhróidh le todhchaí thithe stairiúla a chosaint. Cuirfear ceithre cinn de na naoi ngníomhaíochtaí atá sa Phlean Gníomhaíochta in áit tosaíochta anois:

  • Clár do Mhúsaem Thithe Stairiúla a fhorbairt, chun go bhféadfar tithe príobháideacha a oscailt don phobal le tuilleadh cuairteoirí a mhealladh agus chun scéalta na dtithe sin a insint
  • Clár fógraíochta sonrach do chuairteoirí a fhorbairt
  • Seirbhís chomhairleach i dtaca le caomhnú foirgnimh a bhunú d’úinéirí thithe stairiúla, le comhairle a chur orthu faoi chothabháil a réadmhaoine.
  • Athbhreithniú, i gcomhar leis an Roinn Airgeadais, ar Alt 482 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997;

“Is léir, mura ndéanfar rud éigin, go rachaidh na foirgnimh oidhreachta seo i léig. Ba chóir go bhféachfar ar an bPlean Gníomhaíochta seo mar chéad chéim; tabharfaidh mo Roinn anois faoi na gníomhaíochtaí tosaíochta a chur i bhfeidhm agus oibreoidh siad le húdaráis áitiúla, úinéirí réadmhaoine agus gníomhaireachtaí eile chun tacaíocht agus comhairle níos fearr a chur ar fáil do thithe stairiúla ar fud na tíre.”

Bhí an méid seo le rá ag Susan Kellett, Cathaoirleach Chumann Thithe Stairiúla na hÉireann:

“Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an Aire as an tionscnamh fadradharcach seo chun cuidiú agus tacaíocht a thabhairt d’úinéirí príobháideacha thithe stairiúla, tionscnamh a bhfuil fáilte mhór roimhe.  Tá sé fúinn anois cinnte a dhéanamh go dtéann an Plean Gníomhaíochta chun tairbhe d’úinéirí, dá dtithe, do phobail áitiúla agus, go deimhin, don tír iomlán.”

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service