23/12/15

Solúbthacht á ceadú ag an Aire Humphreys i dtaca le dó agus bearradh fálta ar bhonn trialach

Tá sé fógartha ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, inniu (Dé Céadaoin) go bhfuil sé ar intinn aici reachtaíocht a thabhairt isteach chun dó agus bearradh bainistithe fálta a cheadú ag amanna áirithe le linn na tréimhse dúnta ar bhonn trialach. Rinne an tAire an cinneadh seo tar éis athbhreithniú ar Alt 40 de na hAchtanna um Fhiadhúlra, ina leagtar amach na srianta ar dhó agus bearradh fásra.

Tar éis breithniú ar na ceisteanna bainteacha agus ar na haighneachtaí a fuarthas, rinne an tAire cinneadh athruithe a dhéanamh ar bhonn trialach thar dhá bhliain, le haghaidh chur chuige níos bainistithe i leith na saincheisteanna coitianta a bhaineann le bainistiú fásra. Beidh an reachtaíocht atá riachtanach chun na bearta trialacha seo a cheadú san áireamh sa Bhille Oidhreachta 2015.

Seo a leanas na bearta trialacha:

  • Ceadófar bearradh bainistithe fálta, faoi chritéir dhochta, le linn mhí Lúnasa chun a chinntiú go dtabharfaí aghaidh ar cheisteanna ar nós fálta fiáine ag cur isteach ar bhóithre.
  • Tabharfar cumhacht don Aire freisin chun dó rialaithe a cheadú i gceantair áirithe ar fud na tíre, a shonróidh an tAire, le linn mhí an Mhárta más gá, mar shampla, mar gheall ar dhroch-aimsir.

 

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Humphreys:

“Tá an dá bheart seo ceaptha chun méid áirithe solúbthachta a thabhairt isteach chun cabhrú le bainistiú talún, rud is údar imní do dhaoine a bhfuil cónaí orthu faoin tuath ach go háirithe. Tar éis mionbhreithniú ar na haighneachtaí a fuarthas i ngeall leis an athbhreithniú ar Alt 40, tá sé cinnte agam an dá bheart seo a chur i bhfeidhm ar bhonn trialach.

“Is mian liom cinnte a dhéanamh go bhfuil córas cothrom cóir i bhfeidhm, agus go bhfuil an bhithéagsúlacht á cosaint ag an am céanna. Ceadófar bearradh bainistithe fálta faoi chritéir chúnga le linn mhí Lúnasa chun a chinntiú go dtabharfar aghaidh ar cheisteanna ar nós fálta fiáine. Déanfar athruithe freisin ar dhó rialaithe in áiteanna faoi leith, a shonróidh mise, le linn mhí an Mhárta má bhíonn gá leis, mar shampla, mar gheall ar dhroch-aimsir.

“Déanfar monatóireacht ar ghníomhaíocht faoi na forálacha nua agus measúnú ar na hiarmhairtí sula ndéanfar aon chinneadh i dtaca le leanúint leis na bearta seo tar éis na tréimhse trialaí.

“Is cur chuige réadúil é seo, lena dtabharfar aghaidh ar roinnt de na dúshláin a bhíonn le sárú ag daoine faoin tuath. Ba mhaith liom cothromaíocht a bhaint amach; cé go bhfuil fálta agus talamh ard an-tábhachtach ó thaobh ghnáthóga fiadhúlra de, is gá iad a bhainistiú freisin ar mhaithe le feirmeoireacht agus bithéagsúlacht araon.

“Tá sé i gceist agam freisin próiseas a sheoladh le haghaidh feasacht an phobail a mhéadú, ionas go gcuirfear na páirtithe leasmhara go léir, lena n-áirítear údaráis áitiúla, úinéirí talún agus an pobal, ar an eolas faoi na srianta ar dhó agus bearradh fálta.”

CRÍOCH

Nótaí:

D’fhógair an tAire comhairliúchán poiblí faoi Alt 40 de na hAchtanna um Fhiadhúlra ag deireadh 2014 agus fuarthas beagnach 200 aighneacht. Faoi Alt 40, bíonn tréimhse dúnta i bhfeidhm ón 1 Márta go dtí an 31 Lúnasa, nuair atá cosc ginearálta ar fhásra a bhearradh, a ghrafadh, a dhó nó a scrios.

Tá sé i gceist ag an Aire dul i mbun plé le páirtithe leasmhara faoi bhailiúchán na sonraí atá de dhíth chun bonn a chur faoi aon chinntí amach anseo i ndáil le cur i bhfeidhm Alt 40. Áireofar leis sin sonraí i ndáil le neadú éan, leibhéal agus tionchar bearradh agus dó, agus méid agus cineálacha na bhfálta.

 

 

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service