19/11/15

Fáilte á fearadh ag an Aire Humphreys roimh chistiú ón AE le haghaidh tionscadal €5.4 milliún chun Portaigh Ardaithe Gníomhacha na hÉireann a athchóiriú

Tá fáilte curtha ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, inniu (Déardaoin) roimh cheadú an Choimisiúin Eorpaigh do thionscadal nua de luach os cionn €5.4 milliún chun Portaigh Ardaithe Gníomhacha i Líonra Limistéir Chaomhantais Speisialta (LCS) na hÉireann a athchóiriú.

Féachtar leis an tionscadal, a bheidh ar siúl ó 2016 go 2020, le feabhas a chur ar stádas caomhaontais ‏Éireannach phortaigh ardaithe gníomhacha, ar gnáthóga tosaíochta iad faoin Treoir maidir le Gnáthóga, trí úsáid a bhaint as gníomhartha dea-chleachtais caomhantais. Leis an tionscadal seo tacófar le portach ardaithe gníomhach a athchóiriú in 12 shuíomh tionscadail ar fud na hÉireann. Tá foireann tionscadail á hearcú leis an tionscadal seo a chur i ngníomh agus rachfar i gcomhairle le pobail áitiúla sna ceantair ábhartha.

Agus í ag labhairt inniu, bhí an méid seo le rá ag  an Aire Humphreys:

“Cuirfear instealladh suntasach airgeadais ar fáil leis an tionscadal seo le haghaidh portaigh ardaithe cosanta na hÉireann a chaomhnú, buntáistí a chur ar fáil do phobail tuaithe agus deiseanna fostaíochta a chruthú freisin.

“Is céim dhearfach chun tosaigh é freisin ó thaobh meath an phortaigh ardaithe gníomhaigh in Éirinn a chúlú, agus tacóidh sé le bearta na Straitéise Náisiúnta Tailte Móna agus an Phlean Náisiúnta um Bainistiú LCS na bPortach Ardaithe.

“Tabharfar faoin tionscadal seo i gcomhairle le pobail áitiúla agus lena rannpháirtíocht. Tá mé dóchasach go músclóidh an tionscadal feasacht ar thábhacht agus uathúlacht phortaigh ardaithe na hÉireann agus go dtabharfaidh sé aghaidh ar an ngá práinneach atá le bearta caomhantais agus athchóirithe.”

In 2014, chuir Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta iarratas isteach chuig an gclár EU LIFE ar thacaíocht mhaoiniúcháin don tionscadal seo. Tá sé aontaithe anois ag an gCoimisiún Eorpach beagnach 75% de chómhaoiniú (€4.065 milliún) a chur ar fáil don tionscadal €5.4 milliún seo, a bheidh á thabhairt faoi ag an Roinn.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service