17/05/18

Fógraíonn an tAire Madigan sonraí faoi Scéim nua Chlár Éire Ildánach 2018/2019

Tháinig an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., daltaí ranga a 4 ó Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig, Baile Gháire agus bunaitheoir Fighting Words Roddy Doyle le chéile inniu (Déardaoin 17 Bealtaine) d’fhógra Scéim Chlár Éire Ildánach 2018/2019.

Is tionscnamh folláine atá bunaithe ar chultúr é Clár Éire Ildánach atá faoi threoir fís go mbeidh deis ag gach duine in Éirinn a n-acmhainneacht ildánach iomlán a bhaint amach.  Is tionscnamh uile-Rialtais cúig bliana, ó 2017 go 2022 é chun ildánacht a chur i gcroílár an bheartais phoiblí. In 2017, Thug Clár Éire Ildánach tacaíocht do raon cainteanna, ceardlann agus imeachtaí rathúla ar chultúr, ar ildánacht agus ar fholláine, chun tuiscint níos doimhne a spreagadh ar ról na hildánachta agus chun cuspóirí agus bunluachanna an Chláir nua a chur chun cinn.

Tá sé mar aidhm ag an Scéim nua raon comhpháirtithe straitéiseacha a aithint, tacú agus comhoibriú leo i dtaobh tionscadal atá fíornuálach, a chuirfidh go mór le luach agus/nó scála chur chun feidhme an Chláir agus a chabhróidh le cur in iúl beartas agus/nó forbairt trasearnála i réimse an chultúir, na hildánachta agus na folláine.  Tá deontais idir €10,000 agus €70,000* ar fáil do dhaoine aonair, eagraíochtaí, grúpaí pobail, coláistí agus institiúidí cultúrtha, i measc mórán eile, ó chiste foriomlán €500,000 i mbliana. Aithníodh trí théama mar réimsí tosaíochta don Scéim Comhpháirtíochta - Folláine Aonair agus Chomhchoiteann, Nuálaíocht agus Pobail a nascadh.

Ag labhairt don Aire Madigan T.D. agus í ag fógairt Scéim Chlár Éire Ildánach 2018,  dúirt sí: "Is tionscnamh uaillmhianach agus tosaíochta é Clár  Éire Ildánach a bhfuil sé mar aidhm aige leas aonair agus comhchoiteann a fheabhsú trí mheán na rannpháirtíochta i ngníomhaíocht ildánach. Baineadh amach go leor sa chéad bhliain den Chlár, ó Fhoirne Cultúir i ngach Údarás Áitiúil ag críochnú a bpleananna cúig bliana Cultúir agus Ildánachta go cur i bhfeidhm trasrannach Phlean uaillmhianach na hÓige Ildánaí, atá anois faoi lánseol. Táimid ag tnúth le sonraí a fhógairt go gairid do chéad Chruinniú na nÓg, lá náisiúnta d’ildánacht óige, a dhíghlasálfaidh cumas ildánach páistí agus daoine óga le himeachtaí atá ar siúl i mbailte agus i bpobail ar fud na tíre.

Cuirfidh Ciste nua Chlár Éire Ildánach ar ár gcumas tionscnaimh taighde agus cláir phobail a chur chun cinn, a chumasú agus tacú leo i ndáiríre, a bhfuil ildánacht agus folláine ina gcroílár, agus a chuidíonn le fios a chur ar fhís Chlár Éire Ildánach agus é a chur chun feidhme. Trí na comhpháirtíochtaí seo, is mian linn uaillmhian, riosca, nuálaíocht agus barr feabhais a spreagadh sna hearnálacha ildánachta agus cultúrtha trí leas a bhaint as bua agus paisean iontach ár saoránach agus, trí oibriú le chéile, ar fud gníomhaireachtaí, earnálacha agus eagraíochtaí, rud suaithinseach a bhaint amach.”

Dúirt Roddy Doyle, údar agus bunaitheoir Fighting Words: “Tá baint ag Fighting Words le Clár Éire Ildánach ó thús 2017 agus táimid ag obair go dlúth leo maidir le forbairt agus cur chun feidhme Phlean na hÓige Ildánaí.  Mar threoirthionscadal do Scéim nua Chlár Éire Ildánach, tá an deis againn anois rochtain a mhéadú go mór, ar leibhéal náisiúnta, do pháistí agus do dhaoine fásta chun cumhacht a samhlaíocht féin a dhíghlasáil agus chun bheith ina múnlóirí athléimneacha, ildánacha agus rathúla dá saol féin.”

Tá sonraí agus foirmeacha iarratais do Scéim Chlár Éire Ildánach 2018/2019 ar fáil ag creative.ireland.ie.  Is é an spriocdháta le haghaidh foirmeacha iarratais meán oíche Dé hAoine 8ú Meitheamh 2018.

*Coinníonn an Roinn an ceart chun na tairseacha maoinithe a leasú.

CRÍOCH

Nótaí do na hEagarthóirí

Is tionscnamh uile-Rialtais cúig bliana, ó 2017 go 2022, é Clár Éire Ildánach, a bhfuil sé mar aidhm leis an chruthaitheacht a chur i gcroílár an pholasaí poiblí. Tá sé tógtha ar chúig cholún: Cumasú Acmhainneacht Chruthaitheach Gach Linbh; Bonn a Chur faoin gCruthaitheacht i nGach Pobal; Infheistíocht in Infreastruchtúr na Cruthaitheachta agus an Chultúir; Éire mar Lárionad Barr Feabhais maidir le Léiriúchán na Meán Cruthaitheachta; Clú na hÉireann ar fud an Domhain a thabhairt le Chéile. Tá tuilleadh eolais maidir le hÉire Ildánach ar fáil ag creative.ireland.ie nó ar Facebook agus Twitter @creativeirl

Is iad trí réimse téamacha Scéim Chlár Éire Ildánach 2018 ná:

  1. Folláine aonair agus comhchoitinn. Féadfaidh a bheith san áireamh sa mhéid seo (ach gan é a bheith teoranta dó) tionscadail agus tionscnaimh atá bunaithe ar ildánacht a thacaíonn le forbairt beartas a chur chun cinn i réimsí (a) sláinte fhisiciúil, shíceolaíoch agus meabhrach (b) comhtháthú sóisialta agus (c) timpeallachtaí inbhuanaithe, uilechuimsitheacha agus cothaithe (naisc le Colúin 1 agus 2)
  2. Nuálaíocht: Féadfaidh a bheith san áireamh sa mhéid seo (ach gan é a bheith teoranta dó) ailtireacht, faisean, oidhreacht, an Ghaeilge, físeán, scannán, beochan, grianghrafadóireacht, ceol, ealaíona feidhmeacha, scríbhneoireacht ildánach, amharcealaíona, foilsiú, bogearraí/códáil, raidió agus teilifís agus ceardaíocht agus dearadh, forbairt braislí ildánacha (naisc le Colúin 3 & 4)
  3. Pobail a nascadh: Féadfaidh a bheith san áireamh tionscadail agus tionscnaimh a thugann aghaidh ar nó a iniúchadh conas is féidir aghaidh a thabhairt ar dhúshláin phobail trí rannpháirtíocht a mhéadú go hildánacht, cultúr agus na healaíona, go háirithe pobail scoite agus faoi mhíbhuntáiste agus/nó an diaspóra (naisc le Colúin 2 agus 5)

Tá cumasú agus acmhainniú Fighting Words chun asraonta réigiúnacha a fhorbairt ar fud na tíre ar cheann de shé threoirthionscnamh Scéim Chlár Éire Ildánach. Is iad na cúig threoirthionscnamh eile:

  • Kilkenny Animated, éile nua trí lá de cheardlanna, taispeántais agus amharcscéalaíochta a chuimsíonn cartúin, beochan agus léaráid, ag ceiliúradh ildánacht agus cheardaíocht na híomhá amhairc, arna stiúradh ag stiúideo beochan a ainmníodh don Oscar dhá uair, Cartoon Saloon, a d'fhógair an tAire Madigan 23/2/18
  • Tionscnamh cúig bliana an Cheolárais Náisiúnta agus Sounding the Feminists chun obair ildánach a chur chun cinn ag ceoltóirí baineanna, a d'fhógair an tAire Madigan 7/3/18
  • Comhoibriú, líonraí agus foghlaim a thaispeánann samhlacha dea-chleachtais in ildánacht agus folláine trí thacaíocht ó HEADSPACE 2018 - seimineár dhá lá i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath faoi imscrúdú eolaíoch agus ildánach ar shláinte na hinchinne, a d'fhógair an tAire Madigan 27/4/18
  • Leabharlann Náisiúnta na hÉireann: Tionscnamh Beartas Cuimsitheachta agus Éagsúlachta agus ceardlanna a ghabhann leis (sonraí le fógairt go gairid)
  • Ard-Mhúsaem na hÉireann: Líonra Chartlann Phobal na hÉireann a fhás agus a leathnú agus lucht féachana nua agus níos leithne a bhaint amach.

Déanfaidh painéal neamhspleách saineolaithe measúnú ar iarratais ar Scéim Chlár Éire Ildánach 2018, le moltaí curtha faoi bhráid Grúpa Athbhreithnithe faoi chathaoirleacht Stiúrthóir Chlár Éire Ildánach chun séala a chur leis agus é a chur faoi bhráid an Aire Madigan lena cheadú.

Beidh léirithe spéise do pháirtithe leasmhara chun páirt a ghlacadh i bpainéal saineolaithe Chlár Éire Ildánach ar fáil go luath ar creative.ireland.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service