07/01/19

Cúigear Ambasadóir Cultúir nua fógartha d’Éirinn ag an Aire Madigan

Inniu, d’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, go bhfuil cúigear Ambasadóir Cultúir ceaptha ina róil. Sna róil nua seo, cuirfidh daoine iomráiteacha ó phobal ealaíon agus cultúir na hÉireann an tír seo chun cinn ar fud an domhain mar chuid de thionscnamh an Rialtais ar a dtugtar Éire Domhanda 2025.

Tá sé de chuspóir ag Éire Domhanda 2025 lorg na hÉireann a dhúbailt faoi 2025 trí mheascán de ghníomhaíochtaí a chur i ngnímh i réimsí an chultúir, na taidhleoireachta, an ghnó, an oideachais agus na turasóireachta. Tá clú láidir na hÉireann ó thaobh an chultúir agus na cruthaitheachta de ina chuid lárnach den tionscnamh seo a bheartaíonn roinnt gníomhaíochtaí chun cultúr na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain, lena n-áirítear Ambasadóirí Cultúir a cheapadh.

I measc na ndaoine atá tar éis ról mar Ambasadóir Cultúir a ghlacadh go ceann trí bliana, tá an sárcheoltóir agus ball bunaidh The Gloaming, Martin Hayes; ailtirí den scoth, Shelley McNamara agus Yvonne Farrell ar leo Grafton Architects; an t-aisteoir Ruth Negga a bhfuil gradaim bronnta uirthi; agus an file Paul Muldoon a bhfuil an Gradam Pulitzer bainte amach aige. Déanfaidh na hAmbasadóirí Cultúir a ndícheall spéis an phobail sna healaíona agus sa chultúr a chothú mar bhealach chun Éirinn a chur chun cinn ar fud an domhain, cuirfidh siad comhairle ar fáil maidir le tionscnaimh straitéiseacha chultúir agus beidh ionchur acu sna tionscnaimh sin freisin, agus glacfaidh siad páirt in ócáidí agus tionscadail ríthábhachtacha.

Agus ceapacháin na nAmbasdóirí Cultúir á bhfógairt aici, dúirt an tAire Madigan: ‘‘Ó aimsir shárchruthaitheacht Shaw, O’Casey, Synge, Yeats agus Beckett, tá an tír seo á cur chun cinn ar bhealach an-éifeachtach ag ealaíontóirí na hÉireann. Tá ceoltóirí, aisteoirí, ailtirí, filí agus ealaíontóirí na linne seo ag leanúint ar aghaidh leis an obair shárluachmhar seo. Is iad sin na daoine a dhéanann tír ar leith d’ár n-oileán beag seo againne, na scéalaithe a insíonn scéal na hÉireann ar bhealach uathúil speisialta, bíodh é sin trí fhocail, trí dhearadh nó tríd an gceol. Is mór againn go bhfuil gach duine de na hAmbasadóirí Cultúir seo tar éis na róil seo a ghlacadh. Agus iad ag leanúint ar aghaidh lena sároibre, beidh siad ar na hionadaithe is fearr ar Éirinn ar fud an domhain.”

“Tuigeann an Rialtas seo tábhacht an chultúir agus tá sé tiomanta do thacaíocht a thabhairt do chúrsaí cultúir i gcónaí. Is ar an ábhar seo atá gealltanas tugtha ag an Taoiseach maoiniú a dhúbláil le haghaidh cúrsaí cultúir, oidhreachta agus Gaeltachta faoi 2025. Mar léiriú air sin, tá an fógra a rinneadh anuraidh go gcuirfear €1.2bn de mhaoiniú caipitiúil ar fáil le haghaidh na réimsí sin chomh maith leis an méadú suntasach a tháinig ar an maoiniú reatha do na healaíona mar thoradh ar Cháinaisnéis 2019.”

Is éard a bheidh sa chéad ócáid ná comhdháil le haghaidh páirtithe leasmhara cultúir agus beidh cuid de na hAmbasadóirí Cultúir i láthair ag an gcomhdháil sin. Is i mBaile Átha Cliath ar an 24 Eanáir a bheidh sí ar siúl agus is é a bheidh á phlé lena linn ná na bealaí is fearr chun feiceálacht dhomhanda na hÉireann a chur chun cinn agus caidrimh dhomhanda a neartú.

Seans go ndéanfar Ambasadóirí Cultúir eile a cheapadh le himeacht aimsire, i gcomhréir le tosaíochtaí geografacha agus tosaíochtaí eile an Rialtais.

Chun a gceapacháin a chomóradh, bhronn an tAire suaitheantas airgid arna dhéanamh ag an ngabha geal Séamus Gill ar gach duine de na ceathrar Ambasadóirí Cultúir a bhí i láthair inniu. Tá an suaitheantas bunaithe ar bhád luachmhaire an taisce Broighter a choinnítear in Ard-Mhúsaem na hÉireann agus ar a bhfuil lógó an tionscnaimh Cultúr Éireann bunaithe. Ní raibh Paul Muldoon i láthair inniu de bharr dualgas eile sna SA ach bronnfar an suaitheantas air ag deireadh na seachtaine san Ionad Ealaíon Éireannach i Nua-Eabhrac.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service