20/02/19

Fógraíonn an tAire Madigan bearta nua chun bithéagsúlacht na hÉireann a chosaint ag oscailt na chéad Comhdhála Náisiúnta Bithéagsúlachta oifigiúla

  • Clár um Ghníomhú ar son na hAeráide a bhunú laistigh den Roinn Cultúir
  • An cistiú do Ghníomhartha Bithéagsúlachta Contae a dhúbailt aníos go dtí €1 milliún faoin mbliain 2021
  • Ardán Gnó agus Bithéagsúlachta na hÉireann a chruthú
  • Reachtaíocht a thabhairt isteach chun Dualgas Bithéagsúlachta a chruthú a leagfar ar údaráis phoiblí agus áitiúla, agus chun feabhas a chur ar chur i bhfeidhm an Phlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Náisiúnta 2017-21;

Fógróidh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., roinnt tionscnaimh nua Rialtais chun bithéagsúlacht na hÉireann a chosaint.

Beidh chéad Chomhdháil Bhithéagsúlachta Náisiúnta na hÉireann á hoscailt ag an Aire Madigan a bheidh ar siúl ag Caisleán Bhaile Átha Cliath. Tá an chomhdháil á comheagrú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Fóram na hÉireann um Chaipiteal Nádúrtha, agus tabharfaidh an t-imeacht na príomhpháirtithe leasmhara go léir le chéile ón Rialtas, comhlachtaí poiblí, gnólachtaí agus eagraíochtaí neamhrialtasacha chun bearta a shainaithint a chabhróidh le caillteanas bithéagsúlachta a aisiompú agus an Plean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Náisiúnta 2017 – 2021 a chur i bhfeidhm.

Tabharfaidh sí cuntas ar roinnt tionscnaimh nua agus mhóra Rialtais chun bithéagsúlacht na hÉireann a chosaint, an méid seo a leanas ina measc:

  • Cistiú bliantúil a dhúbailt a sholáthróidh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do ghníomhartha bithéagsúlachta a sholáthróidh Oifigigh Bhithéagsúlachta agus Oidhreachta údarás áitiúil aníos go dtí €1 milliún faoin mbliain 2021 agus an cistiú a dhúbailt chun dul i ngleic le speicis ionracha faoin mbliain 2021;
  • Clár um Ghníomhú ar son na hAeráide a bhunú laistigh den Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun feabhas a chur ar an tuiscint ar thionchar an athraithe aeráide ar an mbithéagsúlacht;
  • Ardán Gnó agus Bithéagsúlachta na hÉireann a chruthú leis an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta le réimse gnólachtaí Éireannacha;
  • Reachtaíocht a thabhairt isteach chun Dualgas Bithéagsúlachta a chruthú a leagfar ar údaráis phoiblí agus áitiúla, chun feabhas a chur ar chur i bhfeidhm an Phlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Náisiúnta 2017-21;
  • Feabhas a chur ar an bhfaireachas, an brath agus an t-ionchúiseamh a dhéantar i dtaobh coireacht fiadhúlra le Meabhrán Tuisceana leis an nGarda Síochána;

Beartaíonn an chomhdháil comhaontú a dhéanamh ar 20 Síol don Dúlra, ar a laghad, i measc páirtithe leasmhara sna hearnálacha go léir dár sochaí agus dár ngeilleagar. Chun seo a chur chun cinn, tá cruinniú á thionól ag an Aire Madigan inniu le ceannairí sinsearacha ón Rialtas, gnólachtaí agus eagraíochtaí neamhrialtasacha.  Iarrfaidh an tAire Madigan ar an bhFórm Bithéagsúlachta chun maoirseacht a dhéanamh ar sholáthar na mbeart seo ar bhonn comhpháirtíochta.

Agus an t-imeacht á oscailt, aithneoidh an tAire Madigan gur sinne an chéad ghlúin a bhfuil tuiscint shoiléir againn ar luach an dúlra agus ar an tionchar ollmhór a imrímid air. Leagann an t-eolas sin atá againn freagracht shoiléir orainn, d’ár lei. Agus tagairt á déanamh aici don Tuarascáil an Pláinéad Beo 2018 (‘Living Planet’), dúirt sí “Is sinne an ghlúin dheireanach ar féidir linn an treocht seo a aisiompú. Caithfimid dul i mbun gnímh láithreach bonn. Níl aon fhiúntas a thuilleadh le reitric dhea-intinneach agus uaillmhianta bréige. Cruthaíonn an tionchar a imrímid ar an dúlra atá ag dul i léig baol soiléir agus láithreach don ghlúin seo agus don ghlúin amach anseo.”

Dúirt sí freisin go bhfuil , “ ról tábhachtach le glacadh ag an Rialtas agus tugtar cuntas ar ár bhfís sa Phlean Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Náisiúnta. Tá gealltanas tugtha againn, chomh maith, do chistiú €60 milliún a sholáthar chun ár n-oidhreacht agus bithéagsúlacht nádúrtha a chosaint in Tionscadal Éireann 2040. Déanann mo Roinn ár bPáirceanna agus Anaclanna Náisiúnta a chosaint agus an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra a atógáil agus portaigh a athneartú agus imscrúdú agus monatóireacht fhorleathan eolaíochta ar ghnáthóga agus speicis. Mhéadaíomar an cistiú i mBuiséad 2019 dár n-earnáil oidhreachta tógtha agus nádúrtha 15% aníos go dtí €54.3 milliún.”

“Mar sin, tá an-chuid á dhéanamh, ach is eol dúinn gur gá dúinn níos mó a dhéanamh. Léiríonn na tionscnaimh atá á bhfógairt inniu agam tiomantas an Rialtais seo don dúlra a chosaint agus a athneartú.”

“Ní bhainfear an rath amach, áfach, ach trí chomhoibriú le feirmeoirí, foraoiseoirí, iascairí, údaráis áitiúla, gnólachtaí agus pobail. Iarraim ar gach duine ceannas a ghlacadh agus a dtionchar féin a imirt ar mhaithe leis an dúlra in Éirinn. Ní bheidh an rath ar ár n-aibhneacha, ár gcruidíní, ár gcoillearnach, ár mbradán, ár bpailneoirí, ár móinéir, ár n-iolair, ár míolta móra agus ár ndeilfeanna mura ndéantar amhlaidh.”

Dúirt Jane Stout, Ollamh leis an Luibheolaíocht ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Stiúrthóir Fhóram na hÉireann um Chaipiteal Nádúrtha, “Buntacaíonn an dúlra le gach idirbheartaíocht agus gach cinneadh a dhéanaimid. Is gá dúinn luach a léiriú air agus infheistiú ann. Tá Fóram na hÉireann um Chaipiteal Nádúrtha ag oibriú le réimse éagsúil de chomhpháirtithe chun cabhrú le luach a léiriú ar chaipiteal nádúrtha agus seirbhísí éiceachórais na hÉireann agus iad a chosaint agus a athneartú. Trí luach an dúlra a aithint agus trí chinntí feasacha a dhéanamh, is féidir linn cabhrú le dul i léig an dúlra a aisiompú. Rachaidh seo chun sochair an dúlra agus daoine. Gairm chun gnímh atá sa chomhdháil seo – tá daoine á dtabhairt le chéile ag an gcomhdháil chun an dúlra a chur chun tairbhe.”

Anuas air sin, fógróidh an tAire Josepha Madigan, T.D., chomh maith, go bhfuil dearcthaí an phobail á lorg ag a Roinn ar an dréacht-Phlean Oiriúnaithe Earnála d’Athrú Aeráide Bithéagsúlachta.  Tá de chuspóir ag an bplean, ar plean trasearnála é, an bhithéagsúlacht a chosaint ó thionchar an athraithe aeráide agus éiceachórais a chaomhnú agus a bhainistiú chun go gcuireann siad seirbhísí ar fáil a mhéadaíonn cumas oiriúnaitheach daoine agus na bithéagsúlachta. Beidh sé ar oscailt do chomhairliúchán poiblí go dtí an 17 Aibreán 2019.

CRÍOCH

Chun teacht ar bhreis faisnéise, féach:

diversityconference.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service