23/10/19

Scéim fógartha ag an Aire Madigan chun cur le hionaid ealaíon agus cultúir ar fud na tíre

Tá scéim nua infheistíochta caipitil €4.7m le haghaidh ionaid ealaíon agus cultúir fógartha inniu ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD.

Déanfar an scéim a reáchtáil ó 2019-2022 agus díreofar ar stoc reatha na n-ionad ealaíon agus cultúir ar fud na tíre a fheabhsú. Chomh maith leis sin, tabharfar tús áite i ndáil leis an lorg carbóin a laghdú i gcomhréir le gníomh an Rialtais maidir leis an athrú aeráide.

Tríd an Scéim, déanfar tuilleadh forbartha ar an méid a baineadh amach faoi Scéim Caipitil Ealaíon agus Cultúir 2016-2018 ina bhfuair 134 eagraíocht i 26 contae maoiniú chun a gcuid áiseanna ealaíon agus cultúir a athchóiriú agus a fheabhsú.

I measc na n-eagraíochtaí a bhain leas as an scéim áirítear Amharclann Halla na Cathrach i nGaillimh, An Taibhdhearc agus Comharchumann Ealaíon agus Staire Ghleann na Madadh, Ionad Ealaíon agus Cultúir na Mainistreach i mBéal Átha Seanaidh i gCo. Dhún na nGall, Amharclann an Ghrianáin i Leitir Ceanainn mar aon le Músaem Muirí na hÉireann i nDún Laoghaire agus An Stiúideo Grafach, Baile Átha Cliath, atá ar an stiúideo priontála mínealaíne is sine in Éirinn.

Dúirt Robert Russell, Stiúrthóir an Stiúideo Grafaigh i mBaile Átha Cliath

“Tríd an maoiniú bhíomar ábalta áiseanna scagphriontála gairmiúla a chur ar fáil do réimse i bhfad níos leithne daoine a bhaineann úsáid as an stiúideo, na cláir for-rochtana poiblí agus oideachais a mhéadú agus baill nua a mhealladh, go háirithe ealaíontóirí a bhfuil céim bainte amach acu le gairid.”

Beifear ábalta iarratais a dhéanamh ar an scéim ó Dé hAoine an 25 Deireadh Fómhair go dtí an 7 Eanáir 2020.

Tá an maoiniú á chur ar fáil faoi phlean caipitil na Roinne, ‘Tionscadal Éireann 2040 - Infheistíocht inár gCultúr, inár dTeanga agus inár nOidhreacht 2018-2027’, agus tá iarratais á lorg faoi thrí Shruth faoi leith atá leagtha amach thíos.

* Sruth A Cuirfear deontais suas le €50,000 ar fáil do thionscadail bheaga feabhsúcháin/sínithe/athchóirithe ina bhféadfadh obair thógála ar áiseanna ealaíon agus cultúir a bheith i gceist leo agus/nó trealamh a uasghrádú.  

* Sruth B Cuirfear deontais idir €50,000 agus €300,000 ar fáil do thionscadail feabhsúcháin/sínithe/athchóirithe níos mó a mbeidh obair thógála ar áiseanna ealaíon agus cultúir i gceist leo. 

* Sruth C Scéim ar leith a bheidh anseo a bheidh dírithe ar spásanna oibre físealaíontóirí a uasghrádú. Is ar bhonn leithligh a mbeifear ag lorg iarratas ar an Sruth seo.

Dúirt an tAire Madigan, “tríd an Scéim seo, cuirfear leis an méid a baineadh amach faoi Scéim Caipitil Ealaíon agus Cultúir 2016-2018 a bhí ann roimhe seo.   I gcomhréir le gníomh an Rialtais maidir leis an athrú aeráide, tabharfar tús áite faoin scéim seo do thionscadail ina laghdaítear lorg carbóin na heagraíochta chun go mbeifear ábalta tionchar ceart agus dearfach a imirt ar an timpeallacht.  Chomh maith leis sin, b'fhearr tionscadail ina dtugtar acmhainn bhreise d'ealaíontóirí agus don léiriú ealaíne in ionaid ealaíon ach go háirithe."

Beidh tuilleadh eolais maidir le Sruthanna A & B den Scéim Caipitil Cultúir 2019 – 2022 atá beartaithe ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne ag https://www.chg.gov.ie/arts/creative-arts/grants-and-funding/ ó Dé hAoine 25 Deireadh Fómhair 2019.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service