10/07/18

Ceadaíonn an tAire Madigan maoiniú os cionn €130k do thionscadail chultúir trasteorann faoin Scéim um Chomhoibriú le Tuaisceart Éireann 2018

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, inniu, 10 Iúil 2018, maoiniú €131,900 chun tacú le tionscadail chultúir a mbaineann gnéithe suntasacha trasteorann leo faoin Scéim um Chomhoibriú le Tuaisceart Éireann 2018.

Bainfidh trí thionscadal déag (as 18 n-iarratasóir) tairbhe as an scéim, agus beidh uasmhéid de €15,000 ar fáil. Cuimseoidh na tionscadail taispeántais, ceardlanna agus féilte agus beidh forais ón dá thaobh den teorainn bainteach leo agus iad ag comhoibriú lena chéile i gcomhthéacs cultúrtha.

I measc na dtionscadal a bhfuil maoiniú á thabhairt ina leith tá tionscadal Leabhair Pháistí Éireann, ar comórtas uile-oileáin agus ardán é chun léitheoirí óga a spreagadh agus a mbaineann scéim scathúcháin leis trínar féidir le maisitheoirí agus údair bualadh le páistí agus a leabhair a phlé leo.  In 2017, ghlac breis agus 2,000 páiste páirt ann ó thuaidh agus bhí breis agus 16 scoil rannpháirteach ann ó dheas.

Tá tacaíocht á tabhairt freisin don Ghailearaí Grianghrafadóireachta chun go leanfaidh siad lena thionscadal Athfhrámú na Teorann ar glacadh go maith leis (ar tugadh maoiniú ina leith faoin Scéim seo in 2017) trí scannáin ghearra ó chomhaltaí den Lóiste Oráisteach sa Deisceart, trí fhíseáin nó stair ó bhéal ó dhaoine ar an dá thaobh den teorainn agus trí íomhánna áitiúla a ghabháil de dhaoine agus de thírdhreacha.

Maidir le cúrsaí taibhithe, tá maoiniú á leithdháileadh don Dylan Quinn Dance Theatre chun saothar dár teideal Fulcrum a chur i ngníomh ar an teorainn mar léiriú cultúrtha ar na dúshláin a bhaineann le Brexit agus ábhair eile agus cultúr an oileáin ina iomláine a chéiliúradh ag an am céanna.

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Madigan:

“Is aitheantas tábhachtach é an Scéim um Chomhoibriú le Tuaisceart Éireann 2018 ar chultúr nach bhfuil aon teorainn leis agus a sháraíonn an pholaitíocht chun é féin a nochtadh i gcroí an dhuine aonair.”

“Tacaíonn an Scéim seo le tionscadail a mbaineann gnéithe díobh leis an dá thaobh den teorann, chun malartú smaointe agus eispéireas comhchoiteann a chothú, rud a spreagfaidh tuilleadh ceiliúrtha inár gcultúr mar oileán a bhfuil tionchar aige ar phobail ar fud an domhain.”

CRÍOCH

 

Nóta do na hEagarthóirí:

Féach ar an liosta iomlán thíos d’údaráis áitiúla a fuair maoiniú:

Iarratasóir Cur Síos ar an Tionscadal Leithdháileadh maoinithe 2018
Bardic Educational Arts & Media Tionscadal bunaithe ar an ealaín, a chothóidh agus a forbróidh bua na healaíne, a chuirfidh cultúr na hÉireann chun cinn agus a forbróidh naisc chultúrtha idir Domhnach Mór agus Cluain Eois. €              7,000.00
Leabhair Pháistí Éireann Gradam Leabhar na Bliana LPÉ 2017-18 agus an scéim scáthúcháin €          15,000.00
Cinemagic Tacaíonn sé le tionscail chruthaitheacha a chothú agus aghaidh a thabhairt ar bhochtaineacht agus eisiamh sóisialta trí thionchar agus clúdach scannáin, teilifíse agus teicneolaíochtaí digiteacha a uasmhéadú €          15,000.00
Cultúrlann Uí Chanáin Taispeántas mór ealaíne do réigiún Dhoire-Dhún na nGall €          10,000.00
ADAPT Centre (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath) Rannpháirtíocht idir meánscoileanna agus ollscoileanna a threisiú ó thuaidh agus ó dheas trí Oilimpiad Teangeolaíochta Uile-Éireann ADAPT (AILO) €              8,000.00
Gailearaí Grianghrafadóireachta Éireann 3 thionscadal nua trasteorann a sheachadadh, rannpháirtíocht pobal áitiúil in imeachtaí poiblí a spreagadh agus saothar an tionscadail a chur i láthair ag mórshiompóisiam €          12,000.00
St Mary’s Primary School Glúine agus pobail Dheisceart Ard Mhacha agus Dhún na nGall a thabhairt le chéile i dtionscnamh Thuaidh/Theas ag obair ar Tionscadal Digiteach Idirghlúine €          15,000.00
Youth Theatre Ireland Naisc idir cleachtóirí amharclannaíochta óige a threisiú, ó thuaidh agus ó dheas, agus cur le hoidhreacht ealaíonta na hamharclannaíochta óige in Éirinn €              6,000.00
Dylan Quinn Dance Theatre Sraith bheag fhéinchuimsitheach taibhithe a chuirfear ar siúl i láthair amháin ar an teorainn. Cothaíonn sé stair ealaíonta agus chultúrtha na hÉireann  €          10,000.00
Oriel Traditional Orchestra Cúnamh airgeadais a fháil chun cabhrú le repertoire a fhorbairt agus uirlisí a cheannach a úsáidfear i sraith taibhithe áitiúla a cheiliúrfaidh oidhreacht cheoil na teorann  €          11,000.00
PLACE Luchtanna féachana nua a fhorbairt don ailtireacht ó thuaidh agus ó dheas agus an tionchar tuarasóireachta cultúrtha atá ag Áras Ceoldrámaíochta Bhéal Feirste a threisiú  €          12,000.00
Echo Echo Dance Theatre Company An t-aon fhéile idirnáisiúnta damhsa a bhíonn ar siúl i dTuaisceart Éireann  €             4,900.00
Cardiff University Taighde a dhéanamh ar limistéar teorann an tSratha Báin trí imscrúdú a dhéanamh ar shaintréithe an limistéir i dtéarmaí tírdhreacha, foirme tógtha, foirgnimh agus úsáide tírdhreacha  €             6,000.00
 €        131,900.00

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service