14/06/19

Reachtaíocht nua chun Rialachán ABS ón AE a chur i bhfeidhm agus chun tús a chur leis an bpróiseas chun Prótacal Nagoya a dhaingniú tugtha isteach ag an Aire Madigan

Thug an tAire Madigan isteach rialacháin nua inniu (Ionstraim Reachtúil 253/2019) chun Rialachán ABS ón AE maidir le rochtain ar acmhainní géiniteacha agus comhroinnt tairbhí a chur i bhfeidhm. Faoi na rialacháin nua seo, cuirtear creat dlí agus beartais i bhfeidhm a chuirfidh ar chumas na hÉireann leanúint i dtreo  Phrótacal Nagoya a dhaingniú le Coinbhinsiún an AE ar Éagsúlacht Bhitheolaíoch (CBD).

Déantar an Creat maidir le Rochtain agus Comhroinnt Tairbhí (nó ABS)  a chódú faoi Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid. Bunaítear creat atá ceangailteach ó thaobh dlí faoin bPrótacal ina socraítear mar is féidir le lucht taighde agus cuideachtaí ar fud earnálacha rochtain a fháil ar acmhainní géiniteacha tíre. Leagtar amach ann chomh maith mar a dhéantar na tairbhí a eascraíonn as úsáid na n-acmhainní géiniteacha seo a chomhroinnt. Meastar gurb iad na tíortha i mbéal forbartha na tíortha is mó a bhainfidh tairbhe as an bpróiseas seo. Tá Éire ina sínitheoir faoi láthair leis an bPrótacal.

Luaigh an tAire Madigan "gurb é an CBD an creat domhanda uileghabhálach maidir le bithéagsúlacht agus is ábhar bróid é d'Éirinn a bheith páirteach ina chuid fóram, cruinnithe agus Comhdhálacha ar bhonn rialta. Cuirtear creat ar fáil faoi Choinbhinsiún ríthábhachtach seo na Náisiún Aontaithe inar féidir le hÉire, i gcomhar lenár bpáirtnéirí san AE, tacú leis na héilimh phráinneacha atá á ndéanamh agus ag méadú i dtaobh gníomhú maidir le stop a chur le cailliúint na bithéagsúlachta ar fud an domhain. Gné thábhachtach de sin is ea Prótacal Nagoya ar acmhainní géiniteacha, mar go gcuireann sé bonn dlí soiléir faoin gcoincheap a bhaineann le comhroinnt chothromasach agus go gcuidíonn sin le húsáid ábhar géiniteach a rialú trí thuairisciú institiúidithe agus rialaithe chomh maith leis Páirtithe ar fad a bheith ábalta monatóireacht a dhéanamh air".

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service