14/11/19

Ciste ar fiú €4.3m do struchtúir stairiúla na hÉireann a chaomhnú agus a chosaint seolta ag an Aire Madigan

An Ciste um Struchtúir Stairiúla agus An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2020

Sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., an Ciste um Struchtúir Stairiúla 2020 agus an Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2020 inniu (14 Samhain). Is féidir iarratas a dhéanamh ar an dá scéim seo go dtí an 31 Eanáir 2020.

Dúirt an tAire Madigan maidir leis an bhfógra, ‘Is mór an onóir dom na scéimeanna maidir leis an oidhreacht thógtha 2020 a sheoladh agus is féidir iarratas a dhéanamh anois orthu. Léiríonn an dá scéim seo infheistíocht iomlán suas le €4.3 milliún ag mo Roinn chun tacú leis na céadta tionscnamh ar ár n‑oidhreacht thógtha in 2020.'

'De réir na ngealltanas a leagadh amach i bPlean um Oiriúnú d'Athrú Aeráide don Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíochta mo Roinne maidir le buanseasmhacht acmhainní oidhreachta a mhéadú, a foilsíodh le gairid', dúirt an tAire, 'tá sruth maoinithe tugtha isteach agam i mbliana sa Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha chun tabhairt faoi mhionobair dheisiúcháin agus gnáthobair chothabhála. Aithnítear cothabháil mar an bealach is éifeachtúla ó thaobh costais de chun buanseasmhacht a mhéadú maidir leis na struis atá ann faoi láthair agus an tionchar a bheidh ag an athrú aeráide amach anseo.

Amhail i mblianta roimhe seo, tabharfaidh An Ciste um Struchtúir Stairiúla agus an Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha agus Ciste um Struchtúir Stairiúla tacaíocht d'úinéirí agus do chaomhnóirí struchtúr atá faoi chosaint i ngach údarás áitiúil ar fud na tíre agus iad ag tabhairt faoi na céadta tionscnamh ar scála beag, ach a mbíonn go leor oibre i gceist leo, chun ár dtimpeallacht thógtha stairiúil a dheisiú agus a chaomhnú. Chomh maith leis sin cuirfear tacaíocht fíorthábhachtach ar fáil trí na tionscadail seo - agus i gcásanna áirithe, cuirfear traenáil ar fáil - do phoist áitiúla i gcaomhnú, i scileanna traidisiúnta agus in obair thógála.

San áireamh sa chistiú a d’fhógair an tAire inniu, tá maoiniú Státchiste €2.5 milliún don Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha agus suas le €1.8 milliún don Chiste um Struchtúir Stairiúla 2020.   Is féidir iarratas a dhéanamh orthu ón lá inniu go dtí an 31 Eanáir 2020. Tarraingeoidh an maoiniú Státchiste seo maoiniú ar comhchéim leis, rud a ardóidh an maoiniú iomlán dár n-oidhreacht thógtha go dtí €8 milliún in 2020. Is féidir sonraí na scéimeanna seo agus an bealach le hiarratas a dhéanamh orthu a fháil ar shuíomhanna gréasáin na nÚdarás Áitiúil go léir agus ar shuíomh gréasáin na Roinne, anseo.

Rinne an tAire Madigan an fógra inniu i gCaisleán Chluain Sceach i mBaile Átha Cliath, a fuair maoiniú €15,000 faoin gCiste um Struchtúir Stairiúla 2019, chun an díon a dheisiú.

Dúirt an tAire ag an seoladh, ' léiríonn tionscnaimh mar seo an tábhacht a bhaineann le hinfheistíocht a dhéanamh i lucht ceardaíochta oilte na tíre agus an tábhacht a bhaineann lenár n-oidhreacht thógtha a chosaint agus a chaomhnú. Anuraidh, thacaigh an BHIS agus HSF le breis is 400 tionscadal, i measc na hoidhreachta tógtha atá ar fud na tíre - ón obair dheisiúcháin a ndeachthas ina bun anseo ag Caisleán Chluain Sceach, go dtí orgán cineama ó thús an fichiú haois i Luimneach go dtí cadhnra gunna Napoléon i nDún na nGall.

Chomh maith le tacaíocht a thabhairt d'úinéirí agus do chónaitheoirí na bhfoirgneamh stairiúil a gcuid maoine a choinneáil agus a chosaint, cuireann na deontais seo le hathghiniúint na bpobal níos leithne.

Tá áthas orm a bheith in ann leanúint le hinfheistíocht a dhéanamh inár n-oidhreacht thógtha. Beidh mo chuid oifigeach i dteagmháil le gach Údarás Áitiúil sna laethanta amach romhainn, chun iad a chur ar an eolas faoi shonraí scéimeanna 2020. Fógrófar na scéimeanna ar shuíomhanna gréasáin na nÚdarás Áitiúil agus ar shuíomh gréasáin na Roinne.'

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service