29/01/18

Seolann an tAire Madigan Clár do Bhliain Oidhreachta Cultúrtha na hEorpa

Sheol an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan, T.D., inniu (Dé Luain) clár na hÉireann do Bhliain Oidhreachta Cultúrtha na hEorpa 2018.

Tionscnamh Eorpach is ea Bliain Oidhreacht Chultúrtha na hEorpa atá in ainm is an saibhreas oidhreachta cultúrtha atá san Eorpa a thabhairt chun solais, agus chun gach saoránach a thabhairt san áireamh in imeachtaí a chuireann braistint muintearais i spás comhroinnte Eorpach chun cinn. Tá Grúpa Stiúrtha na hÉireann do Bhliain Oidhreachta Cultúrtha na hEorpa á chomhordú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, atá á maoirsiú ag an gComhairle Oidhreachta.

Dúirt an tAire Madigan go bhfuil trí ghné in aidhm Bhliain Oidhreachta Cultúrtha na hEorpa 2018: “Ar an gcéad dul síos, spreagann sé oidhreacht chultúrtha na hEorpa a roinnt agus a léirthuiscint. Ar an dara dul síos, féachann sé le feasacht a mhúscailt ar ár gcomhstair agus luachanna agus, ar an tríú dul síos, agus ar an ní is tábhachtaí, tá sé dírithe ar gach saoránach a thabhairt san áireamh in imeachtaí.”

“Tá daoine agus pobail ar fud na hÉireann mar choimeádaithe ár n-oidhreachta, a shaibhre atá sí, agus tá siad i gceartlár an chláir don bhliain seo. Léirítear é seo sa téama d’Éirinn: ‘Déan Ceangal’. Tá de chuspóir an téama seo chun an ceangal idir daoine agus an oidhreacht a neartú agus ba mhian liom cuireadh a thabhairt do gach duine agus gach duine a spreagadh chun páirt a ghlacadh i gclár na hÉireann don Bhliain,” a dúirt an tAire.

Ina theannta sin uile, chuir an tAire síneadh leis an gcóras clárúcháin d’Fhardal Náisiúnta Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe lena éascú sreabhadh leanúnach iarratas a dhéanamh ar bhonn rollach leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. “Feidhmeoidh an Fardal Náisiúnta nua seo, atá á chur le chéile ag an Roinn, mar thaifead don ghlúin amach anseo, chun iad a chur ar an eolas ar na scéalta a bhaineann le nósanna agus cleachtais chultúrtha a leanfaidh an chéad ghlúin eile lena n-insint i rith a shaolré.” a dúirt an tAire.

Tá an Chomhairle Oidhreachta, a oibríonn chun taitneamh a baint as oidhreacht náisiúnta na hÉireann a chur chun cinn, a mhúineadh agus a spreagadh, ag oibriú le hinstitiúidí cultúrtha, eagraíochtaí oidhreachta, comhairlí áitiúla, grúpaí pobail agus daoine aonair chun an clár bliana d’imeachtaí agus gníomhaíochtaí poiblí a bhaineann leis an oidhreacht a chur chun cinn chun sárbhliain a dhéanamh den bhliain seo d’oidhreacht chultúrtha na hÉireann laistigh de chomhthéacs níos leithne na hEorpa. Déanfar an clár imeachtaí don bhliain a fhairsingiú go leanúnach i gcaitheamh 2018.

Dúirt Cathaoirleach na Comhairle Oidhreachta, Michael Parsons: “Tá an Chomhairle Oidhreachta an-sásta chun Bliain Oidhreachta Cultúrtha na hEorpa a chomhordú in Éirinn. Is tionscnamh é a chruthaíonn sár-dheis do gach duine chun ceangal nua a dhéanamh lenár n-oidhreacht, mar shampla, trí chuairt a thabhairt ar mhúsaem, an stair a bhaineann le séadchomhartha stairiúil ina gceantar áitiúil a fhoghlaim, nó foghlaim faoinár dtírdhreacha agus gnáthóga fiadhúlra uathúla.

“is ionann an oidhreacht agus ár n-aitheantas cultúrtha, ár luachanna agus ár dtraidisiúin, a tháinig aníos chugainn le hoidhreacht ón nglúin roimhe seo, atá mórthimpeall orainn inniu agus a bhronnfaimid ar an nglúin amach anseo. Is linn go léir é agus ba cheart dúinn aghaidh a thabhairt air agus cur lena cosaint, feabhsú agus cur chun cinn. Is í ár bhfís don bhliain an bhunchloch a leagan chun earnáil oidhreachta chumasaithe agus cheangailte, agus lucht leanúna níos ceangailte a bhaint amach.”

Dúirt Comhordaitheoir Náisiúnta Bhliain Oidhreachta Cultúrtha na hEorpa 2018, Beatrice Kelly: “Is é an príomhrud ar a ndíríonn an Chomhairle Oidhreachta – agus ár gcomhpháirtithe i measc na n-institiúidí cultúrtha, eagraíochtaí oidhreachta áitiúla agus grúpaí pobail – chun oibriú as lámh a chéile lena chinntiú go nglacann gach duine an t-am chun aghaidh a thabhairt ar ár n-oidhreacht i rith na Bliana Eorpaí seo. Tá súil againn go sáróidh tairbhí na bliana seo an bhliain 2018. Is féidir linn go léir taitneamh a bhaint as an oidhreacht agus glacann sé ról tábhachtach chun tacú le comhtháthú sóisialta, laistigh de teorainneacha náisiúnta agus ar fud na hEorpa araon.”

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service