13/11/19

Foilsíonn an tAire Madigan sonraí den chomhairliúchán poiblí d’Oidhreacht Éireann 2030

Leiríonn an t-anailísiú ar breis agus dhá míle aighneacht a fuarthas i rith an chomhairliúcháin phoiblí de 4-mhí chun plean oidhreachta nua a fhorbairt - Oidhreacht Éireann 2030 – caighdeán an-ard d’fheasacht oidhreachta agus éileamh mór ar bhreis infheistíocht in oidhreacht na hÉireann

D’fhógair an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, éisiúint sonraí ar an anailísiú mionsonraithe a rinneadh ar aighneachtaÍ a fuarthas i rith an chomhairliúcháin phoiblí le déanaí de 4‑mhí chun plean oidhreachta nua a fhorbairt Oidhreacht Éireann 2030.

Tá an tuairisc Analysis of Submissions Received through Public Consultation ar an bplean oidhreachta nua, Oidhreacht Éireann 2030, foilsithe ar shuíomh gréasáin na Roinne.

Bhí an comhairliúchán poiblí le haghaidh Oidhreacht Éireann 2030 ar siúl idir Samhain 2018 go dtí Márta na bliana seo. Spreag an comhairliúchán an-spéis go deo le breis agus 2,100 aighneacht scríofa faighte sa Roinn. De bhreis ar sin, tionóladh breis agus 70 imeacht agus ceardlann comhairliúcháin trasna na tíre, éascaithe ag geallsealbhóirí oidhreachta lárnacha, lena n‑áirítear an Chomhairle Oidhreachta, Líonra Oifigeach Oidhreachta na nÚdarás Áitiúil, an OPW, Acadamh Ríoga na hÉireann agus ICOMOS na hÉireann.

I mBealtaine 2019, d’óstaigh an Roinn Seisiún Faisnéise Oidhreacht Éireann 2030 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Ag an imeacht seo, ar a d’fhreastal breis agus 280 duine agus sruthaithe ar na meáin shóisialta, cuireadh na réamhchinntí i láthair. Bhí tosaíochtaí oidhreachta faoi chaibidil freisin ag na haoichainteoirí faoi na trí théama, Ceannaireacht Náisiúnta agus an Oidhreacht, Comhpháirtíochtaí Oidhreachta agus Pobail agus an Oidhreacht, maraon le hionchur ó eagraíochtaí comhpháirtíochta lárnacha agus ón bpobal.

I rith na seachtainí le déanaí, tá críoch curtha ag an bhfoireann chomhairliúcháin ar a mionanailísiú ar na haighneachtaí a fuarthas. Mar a léirítear sa tuairisc a fhoilsíodh inniu, chumasaigh an caidreamh forleathan ar Oidhreacht Éireann 2030 díospóireachtaí tábhachtacha ar oidhreacht na hÉireann. Thaispeáin sé feasacht an-ard ar an oidhreacht thógtha agus nádurtha agus mothúcháin láidre ar an gá atá ann ár n-oidhreacht a chosaint níos fearr do na glúinte atá le teacht. Cuireadh na céadta moltaí praiticiúla isteach le cur san áireamh faoin bpolasaí nua Oidhreacht Éireann 2030.  Bhí athrú aeráide, bithéagsúlacht, oideachas oidhreachta, cosaint fheabhsaithe don oidhreacht thógtha is chultúrtha agus an gá breis airgid a chur ar fáil don oidhreacht, i measc na n-ábhar is coitianta a ardaíodh sna haighneachtaí.

Leis an eolas ó na haighneachtaí a fuarthas tríd an gcomhairliúchán poiblí, tá tús curtha ag lucht déanta beartas na Roinne ar Oidhreacht Éireann 2030 a dhréachtú agus buaileadh le baill foirne i Ranna eile chun na háiteanna sin a aithint ina b’fhéadfadh Oidhreacht Éireann 2030 a mbeartais agus straitéisí féin a chuimsiú agus a fheabhsú. Tá an Roinn de shíor ag obair go dlúth leis an gComhairle Oidhreachta, an OPW agus geallsealbhóirí lárnacha eile leis an doiciméad beartas a dhréachtú, atá ar intinn ag an Roinn a fhoilsiú i rith an Gheimhridh.

Ag trácht dí ar fhoilsiúchán an lae inniu, dúirt an tAire Madigan -

‘Bhí an leibhéal spéise a thaispeáin an pobal sa chomhairle ar Oidhreacht Éireann 2030 thar barr. Tugann an leibhéal an-ard seo de ghníomhú misneach dúinn leanúint orainn le ceannas a thabhairt le gach rud is féidir linn a dhéanamh chun ár n-oidhreacht a chosaint a dhéanamh, tacaíocht a thabhairt don phobal agus a chinntiú go dtugtar cúram do gach gné d’ár n-oidhreacht agus go mbeadh rochtain uirthi chomh fada agus is féidir. 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil do gach duine a chuaigh i gcomhairle linn i rith an phróisis chomhairliúcháin. Tá ár n‑oidhreacht suite i gcroílár chéannacht ár náisiúin tá spreagadh á thabhairt dúinn le dréachtú Oidhreacht Éireann 2030 ag na smaointe uile a seoladh chugainn. Beidh mar cheann de phríomhaidhmeanna ag Oidhreacht Éireann 2030, a fhoilseofar sna míonna atá le teacht, na smaointe agus gníomhartha oidhreachta breátha, inláimhsithe agus neamhláimhsithe, a sonraítear sa tuairisc seo, a chur i ngníomh.

Dúirt an tAire freisin:

Tá athrú aeráide agus cailliúnt bithéagsúlachta mar ghnéithe láidre d’imní an phobail. Deirtear go gcuirfidh athrú aeráide dlús le cailliúnt bithéagsúlachta agus níl ár séadchomharthaí agus foirgnimh stairiúla in ann na tionchair sin a sheachaint. Mar a dúirt mé cheana, beidh gá le tacaíocht le chéile trasna an Rialtais agus an phobail. Caithfidh gach éinne páirt a ghlacadh sna réitigh a ghlacfaidh Oidhreacht Éireann 2030 idir lámha, arna gcur ar an eolas ag na Pleananna um Oiriúnú d’Athrú Aeráide agus ag an bPlean Gníomhaíochta um Bithéagsúlacht a foilsíodh le déanaí.     

Is féidr teacht ar an doiciméad anailísithe ar shuíomh gréasáin na Roinne ag https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2019/11/hi2030-analysis-of-submissions-received-through-public-consultation.pdf maraon le heolas eile ar an bpróiseas Oidhreacht Éireann 2030 agus an plean féin. Ba cheart ceisteanna ó na meáin a dhíriú chuig press.office@chg.gov.ie.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service