04/08/20

Leithroinnt maoinithe a chuideoidh leis an earnáil ealaíon agus cultúir a shocrú i gcomhthéacs na ndúshlán atá tagtha chun cinn de bharr Covid-19 fógartha ag an Aire Martin

Leithroinnt maoinithe a chuideoidh leis an earnáil ealaíon agus cultúir a shocrú i gcomhthéacs na ndúshlán atá tagtha chun cinn de bharr Covid-19 fógartha ag an Aire Martin 

D'fhógair Catherine Martin TD, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta inniu réimse de bhearta maoinithe chun cuidiú leis an earnáil Ealaíon agus Cultúir teacht acu féin ó Éigeandáil Covid19.

I Meitheamh 2020, d'fhógair an rialtas tacaíochtaí breise €25 milliún don earnáil, earnáil a raibh tionchar mór ag géarchéim Covid-19 uirthi. Tá an maoiniú breise seo á chur ar fáil tríd an gComhairle Ealaíon (€20 milliún) agus go díreach tríd an Roinn (€5 milliún).

Cuireadh €31 milliún eile d'infheistíocht san earnáil leis sin an tseachtain seo caite, infheistíocht a d'fhógair an tAire Martin mar chuid den phacáiste Spreagtha Post.

Is cuid é fógra maoinithe an lae inniu den tsraith beart foriomlán seo, ar fiú €56 milliún ar an iomlán é, atá tugtha isteach chun tacú leis an earnáil. Go sonrach inniu:

  • €1 mhilliún eile i gcúnamh deontais do phríomheagraíochtaí cultúir a fhaigheann maoiniú bliantúil ón Roinn mar chuid de na tacaíochtaí breise atá curtha ar fáil chun cuidiú leis an earnáil Ealaíon agus Cultúir teacht chuici féin ón Éigeandáil Covid-19. Coinnítear bailiúcháin den oidhreacht chultúir a bhfuil tábhacht náisiúnta leo is féidir a bhogadh, nó a bhaineann go sonrach leis an tír agus a bhaineann le cúrsaí leas na tíre sna heagraíochtaí seo - Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Iarsmalann Hunt, Leabharlann Ardeaspag Marsh, an Músaem Náisiúnta Cló agus Músaem Bád Aeir agus Muirí Fhainge ina measc.
  • Ciste rannpháirtíochta lucht spéise nua €2 mhilliún do mhúsaeim bheaga, réigiúnacha agus sainmhúsaeim. Tá an Scéim forchoimeádta d'iarsmalanna beaga, réigiúnacha agus sain-iarsmalanna seachbhrabúsacha nach bhfuil ag fáil maoiniú oibriúcháin ón Roinn ná ó chomhlachtaí a thagann faoina coimirce. Is éard atá i gceist leis ná tacú le músaeim i gceantair réigiúnacha agus thuaithe nó a dhíríonn go sonrach ar an leas áitiúil agus náisiúnta araon a raibh tionchar ach háirithe ag Éigeandáil Covid-19 orthu.
  • Leithroinnt €58,000 le haghaidh Business to Arts le bheith ina thacaíocht leanúnach dá gcuid compántas atá leagtha amach chun tacú le hinfheistíocht a fháil ó eagraíochtaí cultúir agus sin a fheabhsú maidir le feachtais bailithe airgid, acmhainní daonna agus cur le hacmhainní a fhorbairt. Léiríonn sin tiomantas leanúnach do thacú le comhlachtaí cultúir cuidiú le hacmhainní a fhorbairt agus a bheith rannpháirteach leis an daonchairdeas d'fhonn cuidiú leo ina gcuid gníomhaíochtaí.
  • Fógraíodh maoiniú iomlán €134,095 inniu chomh maith chun tacú le tionscadail chultúir a mbaineann gnéithe suntasacha trasteorainn leo faoin gComhoibriú le Scéim Thuaisceart Éireann 2020 a rachaidh chun tairbhe 12 thionscadal lena n-áirítear imeacht ealaíon traidisiúnta a bheidh le sruthú beo le NYAH an Chabháin agus saineolas ar cheardaíocht agus ar oilteacht na gceardaithe a roinnt thar an teorainn le Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin.
  • Tá maoiniú iomlán €137,581 fógartha ag an Aire Martin chomh maith le haghaidh cúig thionscadal déag faoi Scéim Taispeántais na Músaem Réigiúnach 2020 lena n-áirítear taispeántas ar shaol agus ar shaothar an ealaíontóra Nano Reid ag Gailearaí na Lánaí Arda, i gCo Lú chomh maith le bus dhá stór RA105 den tseanré a athchóiriú sa Mhúsaem Náisiúnta Iompair i mBinn Éadair, Co. Bhaile Átha Cliath.
  • €270,000 leithdháilte ar an Scéim Caipitil Ceoil arna riar ag Music Network, gníomhaireacht náisiúnta camchuairte ceoil agus forbartha na hÉireann. Tá os cionn €2m bronnta ar 160 eagraíocht agus 119 cheoltóir aonair ar fud an Stáit ó cuireadh tús leis an ngníomhaireacht, agus is ceoltóirí iad sin a bhíonn ag ceol i seánraí éagsúla lena n-áirítear ceol traidisiúnta na hÉireann, ceol clasaiceach, ceol tíre, snagcheol, ceol leictreafhuaime, ceol luath/barócach agus rac-cheol/popcheol.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service