07/09/20

Tuarascáil foilsithe ag an Aire Noonan maidir leis an athbhreithniú ar an úsáid a bhaintear as Caonach Móna i dTionscal na Gairneoireachta

Tá tuarascáil foilsithe ag an Aire don Oidhreacht agus Athchóiriú Toghcháin Malcolm Noonan T.D. inniu (Cuir Isteach Dáta) maidir leis an athbhreithniú ar an úsáid a bhaintear as Caonach Móna i dTionscal na Gairneoireachta. Grúpa oibre idirghníomhaireachta a d'ullmhaigh an tuarascáil athbhreithnithe ag leanúint ó na haighneachtaí a fuarthas mar fhreagra ar Pháipéar Saincheisteanna a foilsíodh ar an athbhreithniú.

Dúirt an tAire "Mar a leagtar amach sa tuarascáil athbhreithnithe a fuarthas tá buntáistí agus míbhuntáistí móra ag baint le deireadh a chur leis an úsáid a bhaintear as caonach móna i dTionscal na Gairneoireachta. Ní éasca a bheidh na roghanna a chaithfear a dhéanamh - ó mar a thugaimid féin faoin ngarraíodóireacht sa bhaile go dtí na tionchair eacnamaíochta agus cultúir a thiocfaidh as aon athrú suntasach. Molaim, mar sin, grúpa oibre a bhunú a mbeadh ionadaithe air ó na Ranna Rialtais, Gníomhaireachtaí Stáit, Eagraíochtaí Comhshaoil Neamhrialtais iomchuí agus páirtithe leasmhara sa tionscal faoi chathaoirleacht neamhspleách chun na nithe a aithníodh le linn an athbhreithnithe a scrúdú, agus go háirithe,

  • Deireadh a chur leis an úsáid a bhaintear as caonach móna san earnáil garraíodóireachta amaitéirí chun a bhfuil fanta a fhágáil le húsáid san earnáil tionscail chun triail a thabhairt malairt ábhair a fhorbairt, a thabharfadh cinnteacht ó thaobh bia agus sa tionscal.
  • Deireadh a chur de réir a chéile leis an úsáid a bhaintear as caonach móna i dTionscal na Gairneoireachta thar thréimhse aontaithe blianta agus dáta deiridh socraithe a bheith ann.
  • Airgead agus tacaíocht a bheith ar fáil d’oibrithe nach féidir freastal ar a gcuid scileanna agus sna tionscail mhalartacha atá á moladh.
  • Infheistíocht i dtaighde breise maidir le forbairt, oideachas agus úsáid ábhair mar mhalairt ar chaonach móna - coirt, snáithín adhmaid, coighir, bithsholaid, raithneach agus múirín glas, péirlít, vermicilít, olann charraige agus cré gairneoireachta agus i modhanna nua feirmeoireachta mar Riascshaothrú agus Móin Sfagnaim a shaothrú.
  • Uas-sciliú a dhéanamh ar an lucht saothair atá ann chun na portaigh atá ann a athghiniúint lena n-úsáid do Riaschaothrú, Éiceathurasóireacht, Feirmeoireacht Charbóin agus Feirmeoireacht Crann de réir mar is cuí chun na torthaí timpeallachta is fearr a bhaint amach.
  • Luach na bportach inbhuanaithe atá ann mar linnte dé-ocsaíde carbóin a thomhais agus ansin margadh carbóin a aimsiú chun úinéirí agus oibreoirí tailte móna a spreagadh chun na sócmhainní atá acu a chaomhnú, a athfhliuchadh nó a athnuachan.
  • An pobal a chur ar an eolas maidir leis na tairbhí a bheadh leis an méid atá beartaithe lena n-áirítear tairbhí comhshaoil, eacnamaíochta, sóisialta, cultúir agus tairbhí sláinte poiblí.

Ghlac an tAire Noonan buíochas le comhaltaí an ghrúpa oibre idirghníomhaireachta as an obair a rinneadar chun an t-athbhreithniú a thabhairt chun críche and ghlac sé buíochas chomh maith leis na daoine rinne aighneacht ar an bPáipéar Saincheisteanna.

Tuarascáil

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service