22/07/19

Allúntas pleanála teanga ós cionn €1.7m agus plean teanga do Chathair Saidhbhín fógartha ag an Aire Stáit Kyne faoin bpróiseas pleanála teanga.

D'fhógair Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Seán Kyne T.D., inniu, Dé Luain 22 Iúil 2019 , go bhfuil allúntas ar fiú os cionn €1.7m in iomlán á chur ar fáil ag a Roinn d’Údarás na Gaeltachta agus d’Fhoras na Gaeilge chun cabhrú le feidhmiú an phróisis pleanála teanga sa bhliain reatha.

Ina theannta sin d’fhógair sé go mbeidh tús á chur go luath le hullmhú plean teanga do Chathair Saidhbhín i gContae Chiarraí, rud a ligfidh don bhaile stádas mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta a bhaint amach faoin. D’fhógair sé an méid seo agus é ag seoladh Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh: Tuairisc agus Plean Gníomhaíochta 2019 – 2022 inniu.

Dáilfear €1.4m den allúntas pleanála teanga ar Údarás na Gaeltachta agus €323,750 ar Fhoras na Gaeilge chun cur ar a gcumas leanúint ag tacú le feidhmiú an phróisis sa bhliain reatha.

Dúirt an tAire Stáit Kyne: “Tá áthas orm an t-allúntas suntasach seo a chur ar fáil don Údarás agus don Fhoras le go mbeidh siad in ann leanúint orthu ag tacú le feidhmiú rathúil an phróisis pleanála teanga sa bhliain reatha. Le 15 ceantar Gaeltachta ceadaithe anois faoin bpróiseas, 12 oifigeach ceaptha, 8 mbailte seirbhíse i mbun pleananna a ullmhú agus pleananna teanga i leith 3 Líonra Gaeilge á mheas, tá dul chun cinn suntasach déanta. Le seoladh phlean gnímh do cheantar Gaeltachta Uíbh Ráthaigh inniu – plean a thabharfaidh aghaidh ar leas foriomlán an cheantair, tá sé tábhachtach go dtugtar aghaidh ar bhearta praiticiúla a chur sa tsiúil a bheidh ar leas an cheantair. Agus tús á chur go luath ar ullmhú plean teanga do Chathair Saidhbhín, fágfaidh sé go bhfuil céim mhór chun tosaigh á tógáil ar leas na Gaeilge agus ar leas an cheantair trí chéile”.

D’fhógair an tAire Stáit chomh maith go mbeidh a Roinn ag obair as lámh a chéile le Comhchoiste Gaeltachta Uíbh Ráthaigh chun breathnú ar na féidearachtaí  coláiste Gaeilge a athbhunú sa cheantar. “Nuair a bhreathnaítear ar an tionchar dearfach atá á imirt ag na coláistí Gaeilge ar na ceantair Ghaeltachta ó thaobh gnóthaí Gaeilge agus geilleagair de, luíonn sé le réasún gurbh fhiú breathnú ar cén chaoi a bhféadfaí coláiste a athbhunú in Uíbh Ráthach. D’imreodh a leithéid de bheart praiticiúil tionchar suntasach ar an dúiche seo ar bhealach a thagann go hiomlán lena bhfuil ag croílár an phlean gnímh atá á sheoladh inniu.”

Tagann fógairt na cistíochta ar shála na mbearta ar fiú os cionn €1.9m in iomlán thar tréimhse trí bliana a d’fhógair an tAire Stáit anuraidh faoina mbeidh infheistíocht bhreise faoi leith á cur ar fáil ar bhonn lárnach chun cuidiú tuilleadh le feidhmiú an phróisis mar a bhaineann sé le réimse an teaghlaigh (Tuismitheoirí na Gaeltachta), an réimse luathoideachais Gaeilge sa Ghaeltacht (Comhar Naíonraí na Gaeltachta) agus na healaíona traidisiúnta (Ealaín na Gaeltachta).

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service