04/10/19

An tAire Stáit Kyne le Plean Teanga na Ceathrún Rua a sheoladh ag Aonach na Ceathrún Rua

Seolfaidh an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin Seán Kyne T.D. plean teanga na Ceathrún Rua amárach (5 Deireadh Fómhair) ag ócáid a bheas ar siúl sa Chrompán chun aird an phobail a tharraingt ar chur i bhfeidhm an Phlean Teanga i gceantar na Ceathrún Rua.

Is é Comharchumann Mhic Dara an cheanneagraíocht a chuir plean teanga na Ceathrún Rua le chéile. Cheadaigh an Roinn an Plean i mí Dheireadh Fómhair 2018 agus tá Oifigeach Pleanála Teanga - Majella Ní Chríocháin - fostaithe ó shin chun an plean a chur i bhfeidhm sa phobal faoi stiúir an chomharchumainn.

Dúirt an tAire Stáit: “Ba mhaith liom tréaslú le Comharchumann Mhic Dara agus le gach duine a raibh baint acu leis an bplean teanga a chur le chéile do cheantar na Ceathrún Rua. Ach an oiread leis na pleananna ar fad atá á bhfeidhmiú cheana féin, tabharfar deiseanna faoi phlean teanga na Ceathrún Rua do phobal an cheantair seo a bheith lárnach san obair bhreise is gá a dhéanamh lena chinntiú go dtabharfar an Ghaeilge ar aghaidh chuig na glúine atá le teacht.”

Tuilleadh Eolais

Den 26 Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta, tá 16 plean ceadaithe cheana féin – a bhfuil cúig cinn díobh sin i nGaeltacht na Gaillimhe, An Cheathrú Rua san áireamh.

 • Cois Fharraige;
 • Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire & Loch an Iúir;
 • Cloch Chionnaola, Gort an Choirce, An Fál Carrach & Machaire Rabhartaigh;
 • Na Déise;
 • Múscraí;
 • Ciarraí Theas;
 • Dúiche Sheoigheach & Tuar Mhic Éadaigh;
 • Ciarraí Thiar;
 • Maigh Eo Thuaidh;
 • Árainn Mhór;
 • An Cheathrú Rua;
 • Conamara Lár;
 • Ráth Chairn & Baile Ghib;
 • Dún na nGall Theas.
 • Tuaisceart Dhún na nGall

Tá 5 phlean eile á meas faoi láthair eadhon, plean teanga Mhaigh Cuilinn, Co na Gaillimhe; pleananna do na Líonraí Gaeilge Cluain Dolcáin, Baile Locha Riach agus Inis; agus an plean do Bhaile Seirbhíse Gaeltachta Dhaingean Uí Chúis, Co Chiarraí.

Tá súil ag an Roinn go mbeidh suas le 23 plean in iomlán ceadaithe faoin bpróiseas faoi dheireadh na bliana.

Go dtí seo, tá 10 Oifigeach Pleanála Teanga agus 3 Oifigeach Cúnta Pleanála Teanga fostaithe ag cur pleananna i bhfeidhm.

Bailte Seirbhíse agus Líonraí Gaeilge

Maidir leis na Bailte Seirbhíse Gaeltachta, tá an próiseas chun pleananna a ullmhú idir lámha i gcás na mbailte seo a leanas: Leitir Ceanainn, An Clochán Liath, Trá Lí, Dún Garbháin, Caisleán an Bharraigh, Cathair Saidhbhín agus  Cathracha na Gaillimhe agus Chorcaí.

Tugtar léargas cuimsitheach ar a bhfuil ar bun agus beartaithe ar leas na Gaeilge agus na Gaeltachta i bPlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge - a bhfuil fáil air ag an nasc a leanas: https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2018/06/ghaeltacht_report_screen.pdf

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service