07/08/15

Fáiltíonn an tAire Stáit McHugh roimh Thuarascáil Taighde ar an Ghaeilge

Tá fáilte curtha ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Joe McHugh TD, roimh an tuarascáil taighde uile-oileáinDearcadh an Phobail i leith na Gaeilge a d’fhoilsigh an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta inniu. Ba é Foras na Gaeilge a rinne an tuarascáil a choimisiniú i gcomhthéacs a róil mar ghníomhaireacht uile-oileáin de chuid An Fhorais Teanga. Tá an tuarascáil bunaithe ar an fhaisnéis a bailíodh mar chuid de dhá shuirbhé a choimisiúnaigh Foras na Gaeilge cheana in 2001 agus 2013 faoi seach.

Bunaithe ar shuirbhé 2013, tá dearcadh dearfach i leith na Gaeilge léirithe ag 67% de na freagróirí ó dheas agus ag 45% de na freagróirí ó thuaidh. Is ardú suntasach é seo ar fhigiúirí na bliana 2001 (49% ó dheas agus 29% ó thuaidh). Chomh maith leis sin, thuairiscigh 57% de na freagróirí ó dheas go raibh líofacht sa Ghaeilge acu (bunlíofacht ag 43% agus ardlíofacht ag 14%). Is iad bunlíofacht ag 14% agus ardlíofacht ag 3% na figiúirí comhfhreagracha ó thuaidh.

Dúirt an tAire Stáit McHugh, “Cuirimse fáilte roimh an tuarascáil chuimsitheach seo agus go mór mór roimh na torthaí suntasacha atá le sonrú inti maidir le dearcadh dearfach an phobail i leith na Gaeilge. Tá taighde den chineál seo fíorthábhachtach mar bhonn eolaíoch do phleanáil polasaithe agus do thionscnamh gníomhaíochtaí a rachaidh chun sochair don Ghaeilge. Is údar misnigh é an taighde seo agus cuirfidh sé  dlús faoin obair atá ar siúl againn cheana i ndáil le forfheidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010- 2030, go háirithe sna réimsí tábhachtacha atá aitheanta sa tuarascáil,  is iad sin an córas oideachais, saol an teaghlaigh agus saol an phobail.”

Dúirt an tAire Stáit fosta go raibh sé ag súil go mór le plé a dhéanamh ar thorthaí agus ar thátal an taighde le Foras na Gaeilge agus lena chomhghleacaí sa Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta ó thuaidh, an tAire Carál Ní Chuilín.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service