01/12/16

Cistiú de €8.24 milliún á fhógairt ag an Aire Stáit Ring faoin scéim CLÁ‏R do 2016

D’fhógair Michael Ring TD, an tAire Stáit a bhfuil freagracht air as Forbairt Eacnamaíoch Réigiúnach, inniu an 1 Nollaig 2016, go bhfuil €8.24 milliún de chistiú á leithdháileadh ar 651 tionscadal faoi CLÁR 2016.

Is clár infheistíochta spriodhírithe é CLÁR a bhfuil sé mar aidhm leis cistiú a chur ar fáil do thionscadail bheaga bonneagair i gceantair tuaithe a bhfuil bánú suntasach déanta orthu.

Is é atá mar aidhm le CLÁR tacú le forbairt inbhuanaithe limistéir shainaitheanta CLÁR trí dhaoine a mhealladh le cur fúthu agus dul ag obair iontu.  Oibríonn an cistiú i gcomhar le cistiú áitiúil agus ar bhonn tionscadail atá sainaitheanta go háitiúil. Ní raibh an clár ag glacadh le haon iarratais nua ó bhí 2009 ann ach rinne an tAire Ring é a athoscailt ar an 6 Deireadh Fómhair 2016 agus tá cistiú á chur ar fáil faoi na trí bearta seo a leanas:

  • Pacáiste sábháilteachta do Scoileanna/Áiseanna Pobail
  • Scéim Feabhsaithe Áiseanna Súgartha Lasmuigh / tacaíocht d'fhorbairt Áiteanna Cluichí Ilúsáide (MUGA).
  • Bóithre Rochtana Áitiúla

Agus an cistiú á fhógairt aige dúirt an tAire Ring, ”Tá lúcháir orm bheith in ann an cistiú seo a fhógairt do thionscadail an-fiúntacha i gceantair tuaithe atá faoi mhíbhuntáiste. I dtús báire bhí €3 mhilliún leithdháilte agam don scéim ach bhí mé in ann cistiú méadaithe a fháil nuair a chonacthas go raibh éileamh suntasach ann do thionscadail den sórt seo”.

Dúirt an tAire freisin go bhfuil sé “tábhachtach go dtabharfar aghaidh ar cheisteanna ar nós sábháilteacht sna scoileanna agus in ionaid pobail agus forbairt áiseanna do dhaoine óga i gceantair tuaithe.  Tá mé cinnte go dtabharfaidh an cistiú atá á chur ar fáil le CLÁR tacaíocht do phobail agus iad ag féachaint lena chinntiú go bhfuil a bpáistí sábháilte agus go bhfuil áiseanna áineasa ar fáil dóibh ina bpobail féin”.

Chuir an tAire lena chuid cainte: “Tá sé tábhachtach freisin go bhfuil pobail in ann rochtain a fháil ar na hacmhainní nádúrtha ina gceantair ar mhaithe lena sláinte agus lena leas sóisialta agus chun roghanna taitneamhacha a chur ar fáil do chuairteoirí a thagann chuig an gceantar. Ba sa chomhthéacs sin a rinneadh cistiú de €1.35 milliún a leithdháileadh chun tacú le cothabháil agus forbairt Bhóithre Rochtana Áitiúla chuig tránna agus uiscebhealaí agus áiseanna pobail eile d’fhonn úsáid shábháilte na n-acmhainní sin ag an bpobal áitiúil agus cuairteoirí araon a éascú”.

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service