12/07/19

Súil caite siar ag an Aire Madigan agus ag an Aire Kyne ar théarma Dála suntasach inar cuireadh Bithéagsúlacht, Cruthaitheacht agus Cultúr i gcroílár bheartas an Rialtais

Áirítear leis an dul chun cinn:

 

  • Nuashonrú déanta ar Scéim an Chéatadáin don Ealaín lena n-áirítear bearta chun méadú suntasach a chur ar mhaoiniú don Ealaín Phoiblí.  Faoin scéim nua a d'fhógair an tAire Madigan, méadófar an banda is airde go dtí €50m, rud a chiallaíonn go bhféadfaí 500k a chaitheamh ar shaothar ealaíne.

 

  • Ceapadh Ambasadóirí Cultúir - ceapadh cúigear pearsana mór le rá ó phobal ealaíon agus cultúir na hÉireann chun Éire a chur chun cinn ar fud an domhain mar chuid de thionscnamh Éire Dhomhanda 2025 an Rialtais.

 

  • Bhí Comhdháil Éire Dhomhanda 2025 de chuid Cultúr Éireann ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Cuid ríthábhachtach de Thionscnamh Éire Dhomhanda 2015 de chuid an Rialtais atá ann. Tháinig páirtithe leasmhara ó réimse na n-ealaíon le chéile chun plé a dhéanamh ar mar is féidir Éire a neartú agus a chur chun cinn go straitéiseach maidir leis an gcáil faoi leith atá uirthi ar fud na cruinne i ndáil le cruthaitheacht.

 

 

 

 

 

  • Oiliúint ar líne do mhúinteoirí Gaeilge saoráid nua ar líne chun Gaeilge a mhúineadh d'fhoghlaimeoirí fásta agus chun teacht in ionad an dioplóma Gaeilge d'fhoghlaimeoirí fásta arna reáchtáil ag Lárionad na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad.

 

 

Maidir le téarma cruógach na Dála, dúirt an tAire Madigan Josepha Madigan TD: “Ag féachaint siar, is léir gur téarma lán-ghnóthachtála, éachtaí agus cuimhní a bhí ann. “Leagamar béim mhór ar an tábhacht a bhaineann le cultúr agus cruthaitheacht a chur chun cinn sa tír agus thar lear. Déanfaidh na hAmbasadóirí Cultúir a ceapadh le déanaí a ndícheall chun aird an phobail ar na healaíona agus cultúr a mhéadú mar mhodh chun Éire a chur chun cinn ar fud an domhain. Tríd an Scéim Leasa Shóisialaigh d'Ealaíontóirí Féinfhostaithe, cuirtear seasmhacht thábhachtach ar fáil d'ealaíontóirí le go mbeidh siad in ann díriú ar a gcuid saothar ealaíne agus portfóilió a fhorbairt gan brú a bheith orthu dul ar thóir fostaíochta.

“Chomh maith leis sin, leagamar béim mhór ar iarrachtaí atá ar bun againn chun dul i ngleic le scriosadh na bithéagsúlachta, trí ordú a thabhairt isteach trína gcuirtear oibleagáid ar chomhlachtaí poiblí eolas a thabhairt don Roinn maidir le bearta atá á gcur i gcrích acu chun caomhnú na bithéagsúlachta agus Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht a chur chun cinn.

Dúirt an tAire Stáit Kyne: “Tá dul chun cinn maith déanta againn le linn an téarma Dála seo chun Plean Gníomhaíochta Cúig Bliana don Ghaeilge a chur i bhfeidhm agus tá tacaíochtaí breise á gcur ar fáil don teanga agus don Ghaeltacht agus do phobail ar oileáin. 

Tá cláir nua seolta againn mar an Scéim Scoláireachta Gaeltachta do dhaltaí DEIS, agus Seimeastar na Gaeltachta - clár don Ghaeilge atá cosúil le Clár Erasmus, agus tá síneadh curtha againn le tacaíochtaí barrthábhachtacha ar nós Scéim na gCúntóirí Teanga. 

Táthar sna céimeanna deiridh den obair atá ar bun ar Bhille nua na dTeangacha Oifigiúla chomh maith le straitéis nua de chuid an Rialtais do na hoileáin ar fad. Táim ag súil le tabhairt faoi na saincheisteanna seo agus saincheisteanna eile le linn an tsamhraidh agus le linn an chéad téarma eile den Dáil. ”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service