05/07/18

Fógraíonn an tAire Madigan agus an tAire Naughten pleannana i dtaca le todhchaí Cheolfhoireann Shiansach RTÉ

D’fháiltigh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., agus an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., roimh chinneadh an Rialtais i dtaobh thodhchaí Cheolfhoireann Shiansach Náisiúnta RTÉ.

Ag cruinniú rialtais inniu, d’aontaigh an Rialtas i bprionsabal gur cheart go dtiocfadh Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta RTÉ faoi shainchúram an Cheolárais Náisiúnta agus nár cheart comhlachas Stáit ar leith a dhéanamh di.

D’údaraigh an Rialtas freisin go bhféadfaí tús a chur le plé i dtaca le cur chun feidhme na moltaí a leagtar amach sa tuarascáil ar Cheolfhoirne RTE Ensuring a sustainable future le Helen Boaden agus Mediatique. Tá an plé seo le déanamh faoi choimirce grúpa maoirseachta a mbeidh an dá Roinn páirteach ann agus a bheidh faoi chathaoirleacht na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus faoi choimirce grúpa oibre a mbeidh RTÉ agus an Ceoláras Náisiúnta páirteach ann agus a rachaidh i gcomhairle le fostaithe ón dá cheolfhoireann.

Moltar sa tuarascáil gur chóir go mbeadh an Cheolfhoireann Shiansach Náisiúnta ina institiúid chultúrtha náisiúnta ina ceart féin nó laistigh den Cheoláras Náisiúnta. Deirtear sa tuarascáil freisin gur chóir go bhfanfadh Ceolfhoireann Ceolchoirme RTÉ mar chuid de RTÉ ag feidhmiú mar cheolfhoireann raidió chlasaicigh. Aithnítear freisin an tábhacht a bhaineann le ceangal láidir a choinneáil idir an dá cheolfhoireann.

Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Madigan 'Fáiltím roimh chinneadh an Rialtais i dtaca le todhchaí na Ceolfhoirne Siansaí Náisiúnta. Tá an Cheolfhoireann Shiansach Náisiúnta lonnaithe sa Cheoláras Náisiúnta ó osclaíodh é in 1981 i leith agus is uirthi atá seasamh chlár ceoil ceolfhoirne an Árais. Is deis í seo comhstraitéis cláir a chur le chéile a bheidh cruthaitheach agus samhlaíoch, agus a chuirfidh go mór leis an méid a chuireann an dá eagraíocht ar fáil don phobal.

Dúirt an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten T.D. 'Fáiltím roimh chinneadh an Rialtais maidir leis an athbhreithniú seo a chuirfidh bonn faoi rochtain níos fearr do luchtanna éisteachta ar cheol ceolfhoirne ar fud na tíre’.

Dúirt an tAire Madigan inniu go mbunóidh sí grúpa maoirseachta anois chun tús a chur leis an bplé maidir le cur chun feidhme na moltaí i dtuarascáil Boaden.  Is é is aidhm leis an ngrúpa ná saincheisteanna ábhartha a shainaithint agus dul i ngleic leo chun go n-éireoidh le haistriú na Ceolfhoirne Siansaí Náisiúnta ó shainchúram RTÉ go sainchúram an Cheolárais Náisiúnta. Tá sé beartaithe freisin go mbunófar grúpa oibre a mbeidh RTÉ agus an Ceoláras Náisiúnta páirteach ann agus a rachaidh i gcomhairle le fostaithe ón dá cheolfhoireann. Beidh an Grúpa Maoirseachta faoi chathaoirleacht na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus beidh an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil páirteach ann freisin.

Tá cóip d’athbhreithniú Boaden ar fáil anseo.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service