14/02/19

Fógraíonn na hAirí Madigan, McHugh agus Zappone €6m d’Óige Chruthaitheach chun poitéinsiúil cruthaitheach leanaí agus ógánach a éascú

  • Dúbailt líon na Scoileanna Ildánacha ó 150 go 300, clárú d’iarrthóirí nua oscailte anois le hiarratais á nglacadh ar líne ón 19ú Feabhra
  • Glacfaidh os cionn 140,000 leanbh agus ógánach pairt i Scoileanna Ildánacha agus i mBraislí Cruthaitheacha 2019
  • Deiseanna méadaitheacha le haghaidh Forbairt Ghairmiúil Leanúnach do mhúinteoirí ar fud na tíre
  • Music Generation le tús a chur le 5 Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil nua i 2019, céim eile i dtreo an ghealltanais maidir le rolladh amach náisiúnta faoi 2022 a chomhlíonadh
  • Leathfar amach 15 tionscnamh nuálach do leanaí agus ógánaigh mar chuid den gCiste Náisiúnta Ildánachta

Ag labhairt inniu ag Dánlann Náisiúnta na hÉireann, d’fhógair na hAirí Madigan, McHugh agus Zappone buiséad comhcheangailte 2019 de €6m le haghaidh Óige Chruthaitheach, tionscnamh de chuid Clár Éire Ildánach uile-rialtais, atá mar aidhm aige cruthaitheacht leanaí agus ógánach a éascú.

Dúirt an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan TD.; “Tá se ríthábhachtach go bhfuil an deis ag leanaí agus ógánaigh a bpoitéinsiúil a fhiosrú ar scoil agus lasmuigh den scoil. Léiríonn an gealltanas a tugadh inniu tiomantas an Rialtais seo don Clár Óige Ildánach. Ciallaíonn obair i gcomhpháirt leis an gComhairle Ealaíon agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige go bhfuil méadú de beagnach €4m daingnithe againn ó bhuiséad na bliana seo caite chun réimse tionscadal píolótach spreagúil agus inniúlach a leathadh amach sa bhliain atá amach romhainn. Tá mé ag tnúth le torthaí na dtionscadal seo agus an tionchar dearfach a bheidh acu ar ár leanaí agus ógánaigh”.

Buaicphointe den bhfógra inniu (Déardaoin 14ú Feabhra) isea leathnú Scoileanna Ildánacha, tionscnaíocht suaitheanta de chuid Clár Éire Ildánach atá á threorú ag an gComhairle Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Tá sé mar aidhm ag Scoileanna Ildánacha na healaíona agus ildánacht a thuiscint, a fhorbairt agus a cheiliúradh, mar dhlúthchuid de shaol scoile, agus chun ildánacht agus rannpháirtíocht leanaí agus ógánach sna healaíona mar chuid lárnach dá n-oideachas in Éirinn a chothú. Aithníonn Scoileanna Ildánacha gur bealach cumhachtach iad na healaíona trínar féidir le leanaí agus ógánaigh cumarsáid agus comhoibriú a fhiosrú, a samhlaíochtaí a spreagadh le bheith airgtheach, agus a bhfiosracht a chur chun tairbhe. Lorgaíonn rannpháirtíocht sna healaíona cúram, disciplín agus neart ag cothú féintreorú ags féinmheas an fhoghlaimeora. Tá an meascán seo de scileanna mar bhunús ag gach cineál foghlama rathúil.

Dúirt an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh TD., freisin; “Is cúis áthais dom a fhógairt go bhfuil an buiséad comhcheangailte ón dá Roinn d’Óige Chruthaitheach le haghaidh 2019 suas go €6 milliún."

‘Sin beagnach trí uaire an infheistíocht inár n-óganaigh agus comhartha ar cé chomh dearfach is atá an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an tionscnamh seo."

"Cinnteoidh sé go bhfuil an tacaíocht ann chun ildánacht a spreagadh agus a fhorbairt."

"Déanann sé ciall ógánaigh a spreagadh a bheith rannpháirteach sna healaíona go luath ina saolta. Is féidir leo scileanna a fhoghlaim a d’fhéadfadh a saolta a athrú agus d’fhéadfadh an teagmháil a fhaigheann siad le ceol, drámaíocht agus damhsa mar shampla difríocht mhór a dhéanamh ina leibhéil ghnóthachtála foriomlána agus caighdeán saoi."

"Tá cruthaitheacht ríthabhachtach d’fhorbairt ár bpáistí. Ba mhaith liom an méid is mó scoileanna is féidir a fheiscint ag cur iarratais isteach ar an tionscnamh Scoileanna Ildánacha."

Dúirt an tAire Leanaí agus Gnóthaí óige Katherine Zappone TD: “Tá áthas an domhain orm go bhfuil mo Roinn páirteach sa Chlár Éire Ildánach ag deimnhiú go bhfuil guth an linbh lárnach i ndearadh Cláracha Óige Cruthaitheacha, ar nós Scoileanna Ildánacha, Cruinniú na nÓg agus Comhpháirtíochtaí Áitiúla Óige Chruthaitheach."

Cé go leanfaidh na 150 scoileanna píolótacha ata páirteach i Scoileanna Ildánacha lena rannpháirtíocht sa tionscnamh don dara bliain, cuirfear 150 scoileanna nua ar fud na hÉireann leis an tionscnamh i 2019. Deis spreagúil atá ann do na scoileanna seo chun a rannpháirtíocht san ildánacht a thuiscint, a fhorbairt agus a cheiliúradh, á gcumasú chun fíorathuithe a spreagadh sa bhealach ina n-oibríonn siad. Agus iad ag obair le Comhlach Ildánach, tig le scoileanna tairbhe a bhaint as acmhainní laistigh dá scoileanna agus an pobal i gcoitinne, ag forbairt bealaí oibre nua a threisíonn tionchar ildánachta ar fhoghlaim dhaltaí, forbairt agus folláine. Ina theannta sin, faoin tionscnamh, faigheann gach scoil réimse breise de thacaíochtaí a chuimsíonn deontas de €2,000 agus oiliúint do mhúinteoirí sa scoil.

Dúirt Orlaith McBride, stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: “Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta le fada go mbeadh na healaíona mar chuid de thaithí saoil gach leanbh agus ógánach sa tír. Céim fíorshuntasach isea dúbailt an chláir seo i 2019 i dtaobh comhlíonadh an chuspóra seo, agus ciallaíonn sé go bhfuil níos mó deiseanna ann d’ealaíontóirí agus an lucht ildánach obair i scoileanna agus a rannpháirtíocht le hinfreastruchtúr cultúrtha saibhir agus ilchineálach na hÉireann a éascú.”

Dúirt Stiúrthóir Náisiúnta Music Generation Rosaleen Molloy: “Nuair a bhunaigh Music Network an Clár Music Generation i dtús báire i 2010, ba í an fhís a bhí ag ár bPríomhbhronntóirí, U2 agus The Ireland Funds, ná rochtain uilíoch go teagasc ceoil a chur ar fáil do gach leanbh agus ógánach, d’ainneoin a gcúinsí. Tugann an gealltanas is déanaí seo mar chuid d’Óige Chruthaitheach níos cóngaraí sinn ná riamh cheana féin leis an bhfís sin a chur i gcrích. Táimid thar a bheith buíoch dár gcomhpháirtithe Rialtais dá dtacaíocht leanúnach agus infheistíocht, agus táimid ag tnúth le sonraí a roinnt sna seachtainí atá amach romhainn de na céad cúig réimse eile atá le cur ar bun.”

Tá tuilleadh eolais ar an gClár Éire Ildánach agus Óige Chruthaitheach le fáil ag www.creativeireland.gov.ie.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Scoileanna Ildánacha féach http://www.artscouncil.ie/creative-schools/.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service