06/08/19

Tuarascáil ó Ghrúpa Comhairleach Shráid an Mhúraigh

Tuarascáil ó Ghrúpa Comhairleach Shráid an Mhúraigh (MSAG) curtha faoi bhráid an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Josepha Madigan TD inniu. Leagtar amach 9 bpríomh-mholadh sa tuarascáil don Aire maidir leis an séadchomhartha náisiúnta ag uimhreacha 14 go 17 Shráid an Mhúraigh, Margadh Shráid an Mhúraigh, rannpháirtíocht bhreise an Stáit sa limistéar agus plean Hammerson don suíomh i lár Chathair Bhaile Átha Cliath mar aon le hacmhainneacht 9500 post a chruthú le linn na tréimhse tógála mar chuid de mholtaí Hammerson agus 3500 post ina dhiaidh sin.

I mí Bealtaine 2017 a bunaíodh Grúpa Comhairleach Shráid an Mhúraigh. Tasc an Ghrúpa is ea teacht ar chomhaontú idir páirtithe leasmhara, lena n-áirítear Hammerson, úinéirí nua an tSuímh i lár Chathair Bhaile Átha Cliath, a mbeadh mar thoradh air go gcuirfeadh Hammerson iarratas ar aghaidh chuig Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun cead pleanála a lorg i leith tograí forbartha athbhreithnithe.  Is é an Dr Tom Collins a dhéanann cathaoirleacht ar an nGrúpa ar a bhfuil comhaltaí an Oireachtais, Comhairleoirí Cathrach Bhaile Átha Cliath, trádálaithe Shráid an Mhúraigh agus comhaltaí cumann gaolta agus grúpaí feachtais.

Leis na príomh-mholtaí atá sa tuarascáil áirítear: go bhfuil práinn le creatlach an tséadchomhartha náisiúnta ag uimhir 14-17 Sráid an Mhúraigh a shlánú agus go bhfuil a thacaíocht tugtha ag an MSAG don OPW le dul i mbun an phróisis sin a luaithe agus is féidir; tuigeann MSAG gur dul chun cinn suntasach ar an bplean a bhí ann roimhe seo atá i bplean Hammerson don limistéar, go bhfáiltítear roimhe agus go bhfuil acmhainneacht ann d'fhís dhearfach a fhorbairt maidir le gnéithe gaolmhara an mhargaidh, an séadchomhartha náisiúnta agus suíomh Hammerson agus go bhfuil moladh tuillte ag Hammerson as aitheantas a thabhairt don tábhacht a bhaineann leis an limistéar seo i stair na hÉireann maidir le himeachtaí 1916; gur chóir sainghrúpa a cheapadh chun ceannaireacht a ghlacadh ar athnuachan a dhéanamh ar an margadh ar bhonn práinneach ; agus gur chóir an MSAG a athchumrú ina ghrúpa níos lú, a bheith níos dírithe, d'fhonn an próiseas a thabhairt ar aghaidh chomh luath agus is féidir.

Dúirt an tAire, “Is céim shuntasach eile chun cinn í seo maidir leis an gcuid ríthábhachtach seo den chathair a athnuachan. Tá na moltaí a chuir Hammerson chun cinn báúil agus ag teacht le stair agus oidhreacht limistéar Shráid Uí Chonaill agus Shráid an Mhúraigh agus is féidir iad a ailíniú leis na cuspóirí atá ann an séadchomhartha ag 14-17 a chosaint. Ar an gcaoi sin beifear ábalta é a oscailt don phobal agus Oidhreacht thráchtála, shóisialta agus pholaitíochta an limistéir mar cheantar comórtha 1916 a léiriú. Caithfear fáilte a chur roimh na margaí a athbheochan agus ceantar stairiúil mar aon le Príomhshráid náisiúnta a chur ar fáil i mBaile Átha Cliath ar féidir linn a bheith bródúil astu.

 “Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis an ngrúpa comhairleach as an obair dhian a dhéanann siad agus as an dúthracht atá léirithe acu le dhá bhliain anuas  a raibh tabhairt chun críche na tuarascála seo mar thoradh orthu. Glacaim buíochas freisin leis na páirtithe leasmhara as a rannpháirtíocht fhorásach ar an ábhar seo. Ba mhaith liom buíochas faoi leith a ghlacadh leis an Dr. Tom Collins as cathaoirleacht a dhéanamh ar an ngrúpa seo le díograis.”

Tuairisc ar fáil anseo

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service