20/06/19

Tús curtha anois le hAthfhorbairt ar Stór na Cartlainne Náisiúnta, ar fiú €22 milliún í, faoi Thionscadal Éireann 2040

Tá sé fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, inniu go bhfuil an chéad chéim d'oibreacha cumasúcháin le hullmhú don Athfhorbairt atá le déanamh ar an Stór Cartlainne mar chuid de thionscadal mór nua Tionscadal Éireann 2040 na Cartlainne Náisiúnta tugtha chun críche. Tá cuid mhór de pháipéir agus cáipéisí an Stáit á mbogadh faoi láthair chuig stóráil shealadach chun réamhobair ar an láthair a éascú. Is chun saoráidí stórála nua saintógtha a chur ar fáil ag áitreabh na Cartlainne Náisiúnta, Sráid an Easpaig, Baile Átha Cliath 8 atáthar ag tabhairt faoin tionscadal seo agus déanfar an tógáil ar bhealach a mbeifear in ann tuilleadh forbartha a dhéanamh agus stóráil bhreise a chur léi amach anseo. Tá sé maoinithe ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi Thionscadal Éireann 2040.

An raibh a fhios agat?

  • Aistríodh breis agus 70,000 bosca de thaifid as an láthair go sealadach le linn an tionscadail maidir le hathfhobairt a dhéanamh ar an stór cé go bhfuil formhór dár gcuid taifead fós ar fáil don phobal.
  • Is ionann sin agus
    • 1,500 pailléad
    • 60 lód leoraí altach
    • Breis is 2 mhilliún taifead
  • Beidh an Stór Cartlainne ábalta 250,000 bosca de thaifid a stóráil nuair a bheidh an tionscadal tugtha chun críche.

Mhol an tAire láithreán gréasáin nua na Cartlainne Náisiúnta chomh maith (www.nationalarchives.ie) ar a bhfuil teacht go héasca ar líne ar na seirbhísí a chuireann an Chartlann Náisiúnta ar fáil don Rialtas agus don phobal, ar fud an domhain.  Cuimsítear teicneolaíocht físe mar chuid den láthair nua chun léargas a thabhairt ar roinnt de na tionscadail a bhfuiltear ina mbun sa Chartlann Náisiúnta i láthair na huaire, amhail caomhnú na gcartlann a sábháladh ón tine a tharla in Oifig na dTaifead Poiblí sa bhliain 1922.

Is féidir teacht ar mhicrealáithreáin ina dtarraingítear aird ar na bailiúcháin agus ar an ábhar fairsing ginealaigh a chuir an Chartlann Náisiúnta le Deich mBliana an Chuimhneacháin ar an leathanach baile nua. Ar an gcaoi sin tá teacht níos éasca orthu ar líne agus cuirtear éagsúlacht agus saibhreas a gcuid taifead os comhair an phobail.

Ag an seoladh dúirt an tAire Madigan:  “Tá an-áthas orm a bheith anseo sa Chartlann Náisiúnta chun na forbairtí nua agus iontacha seo ar an láthair agus ar líne a fheiceáil mé féin agus táim ag súil leis an réimse leathan taifead agus faisnéise atá ar www.nationalarchives.ie a fheiceáil”.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service