06/08/20

Feachtas Náisiúnta Feasachta seolta chun iompar freagrach faoin spéir a chur chun cinn chun dul i ngleic leis an ardú atá tagtha ar chaitheamh bruscair

  • Feachtas Náisiúnta Feasachta seolta chun iompar freagrach faoin spéir a chur chun cinn chun dul i ngleic leis an ardú atá tagtha ar chaitheamh bruscair 
  • Léirigh Ómós don Áit, Ná Fág Aon Lorg— Tá Rialtas na hÉireann i gcomhpháirtíocht le Leave No Trace Ireland ag éileamh ar an bpobal cúram a dhéanamh don taobh tíre, prionsabail Ná Fág Aon Lorg a leanúint agus tailte na tíre a chosaint agus a chaomhnú

 

Seoladh feachtas nua de chuid Rialtas na hÉireann chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb a bhaineann le caitheamh bruscair, fadhb atá ag dul in olcas ar fud na tíre, go mór mhór i gcuid de na háiteanna is áille sa tír atá, le tamall beag anuas, ar chuid de na háiteanna is measa ó thaobh bruscair de. Is tionscnamh i gcomhar atá anseo idir an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS), Uiscebhealaí Éireann, Iascach Intíre Éireann, Fáilte Ireland, Spórt Éireann, An Roinn Forbartha Pobail agus Tuaithe agus Oileáin, Oifig na nOibreacha Poiblí, Coillte agus Leave No Trace Ireland.

Tá mar aidhm leis an bhfeachtas cleachtaí áineasa faoin spéir freagracha a chur chun cinn a chinnteoidh go mbeidh todhchaí níos folláine agus níos inbhuanaithe ag cách.  Iarrtar ar gach duine aire a thabhairt don domhan faoin spéir chun a chinntiú go mbeidh sé ann do na glúnta amach anseo. Tá ardú suntasach tagtha ar an gcaitheamh bruscair ar fud na tíre sna seachtainí ó cuireadh tús le srianta Covid-19 a mhaolú agus i measc na n-áiteanna a bhfuil tionchar aige seo orthu tá Páirceanna Náisiúnta, Anaclanna Dúlra, Páirceanna Foraoise, suíomhanna OPW, Uiscebhealaí, tránna, foraoisí agus limistéir faoi chaomhnú speisialta.

D'iarr Maura Kiely, Príomhfheidhmeannach Leave No Trace Ireland ar an bpobal a bheith ag obair as lámh a chéile chun dul i ngleic leis an bhfadhb, "ní mór dúinn rud éigin a dhéanamh anois chun an bruscar seo atá á gcrá ar fud thailte áille na tíre a stopadh.   Ní mór do chách freagracht a ghlacadh. Is bagairt é caitheamh bruscair d'éiceachórais íogaire na tíre agus is féidir tionchar fadtéarmach a bheith ag nóiméad leisce.  Tógann sé idir 400 agus 500 bliain ar alúmanam briseadh síos, agus suas le 20 bliain ar mhála plaisteach. Agus beidh buidéal plaisteach ann ar feadh milliún bliain."

Dúirt an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta, Catherine Martin TD agus í ag cur fáilte roimh an bhfeachtas: "Is maith linn ar fad tabhairt faoin aclaíocht agus a bheith gníomhach inár n-áiteanna áille faoin spéir, mar sin, déanaimis cinnte go bhfuil teacht ag cách ar na háiteanna sin tríd an meon Ná Fág Aon Lorg a bheith againn agus ár dtírdhreach nádúrtha a bheith saor ó bhruscar. Agus níos mó againn anois ag 'glacadh saoire in Éirinn' i mbliana bíodh meas againn ar an timpeallacht, ceann de na hacmhainní is fearr atá againn sa tír."

Leave No Trace August 2020

Dúirt an tAire Stáit don Oidhreacht agus Athchóiriú Toghchánach, Malcolm Noonan TD: "Tá cuid de na tírdhreacha is áille agus is aitheanta sa tír inár bPáirceanna Náisiúnta agus Anaclanna Dúlra. Ó thús na paindéime tá líon cuairteoirí ón mbaile nach bhfacthas riamh cheana tagtha go dtí na láithreacha seo agus daoine ag iarraidh ceangal a dhéanamh arís leis an nádúr.

"Tugann páirceanna na tíre lámh tharrthála don pobal chun tacú lenár sláinte fisiciúil agus ár meabhairshláinte in áit shlán ina bhfuil daoine ábalta aer úr a fháil, aclaíocht a dhéanamh chomh maith le machnamh a dhéanamh agus iad fós ag cloí le prótacail maidir le scaradh sóisialta. Ach, faraor agus níos mó daoine sa tóir ar áilleacht agus lúcháir na fóillíochta faoin spéir tá ár lorg coiteann atá le brath ar an timpeallacht agus ar a próiseas nádúrtha ag ardú chomh maith.

"Bruscar, cur isteach ar fhásra, truailliú uisce, fiadhúlra, beostoc agus daoine eile, is comharthaí iad sin ar fad den ghá atá ann eitic náisiúnta a fhorbairt a thugann cosaint don oidhreacht nádúrtha agus cultúir araon. Mholainn do chách caitheamh le hoidhreacht nádúrtha na tíre leis an ómós atá tuillte aici agus cloí leis na prionsabail a bhaineann le Ná Fág Aon Lorg."

Aithnítear go bhfuil fadhb mhór ag baint le beárbaiciúnna aon uaire, ní hamháin mar bhruscar ach mar fhoinse trína gcuirtear tús le dóiteán foraoise agus loisceadh sléibhe, agus tá ardú ag teacht ar an líon díobh atá á gcaitheamh gan cúram in áiteanna poiblí.    Dúirt Wesley Atkinson, Bainisteoir Réigiúnach na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra "níl cead beárbaiciúnna aon uaire a úsáid inár bPáirceanna Náisiúnta ná ar aon láithreán de chuid an OPW.  Ní hamháin go bhfuil baol mór tine i gceist leo a tharraingíonn na seirbhísí éigeandála ó chúrsaí eile, ach cuireann siad fiadhúlra na tíre agus a gnáthóga i mbaol, ag scriosadh machairí ollmhóra de limistéir faoi chaomhnú speisialta agus cuireann sin pearsanra a bhíonn á dtroid agus á múchadh i mbaol ollmhór. Tá gualach iontu chomh maith agus ní minic gur ó fhoinse inbhuanaithe a thagann sé agus ní féidir é a athúsáid ná múirín a dhéanamh de."

Is féidir le daoine aonair, le pobail, le heagraíochtaí agus leis an bpobal clárú agus treoirlínte a fháil ar mar is féidir leo a bheith freagrach agus iad faoin spéir trí chuairt a thabhairt ar www.leavenotraceireland.org .  Tá an t-eolas ar fad le fáil ANSEO

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service