16/10/19

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus an Roinn Talmhaíochta chun tabhairt faoi staidéar allamuigh ar an víreas RHD2 agus ar ghiorriacha sléibhe Éireannacha

Beidh cead  giorriacha sléibhe Éireannacha i gceantair seachas ceantair ina raibh tástáil i gcomhair RHD2 dearfach iontu a ghabháil le heangach le Ceadúnais chúrsála 2019/20

Tá deireadh á chur leis an tréimhse fionraí ar cheadúnas bliantúil a eisiúint chun giorriacha a ghabhail do chúrsáil, a thugann cead iad a ghabháil le heangach ar bhealach atá bainistithe agus srianta. Ní cheadófar iad a ghabháil ach amháin i gceantair nach bhfuil buailte ag an víreas Galar Fuilreatha Coiníní (RHD2). Ach, aontaíodh gur cheart tabhairt faoi líon áirithe staidéir allamuigh ag roinnt clubanna cúrsála. Beidh ionchur agus saineolas tréidliachta agus víreolaíochta mar chuid de na staidéir seo a thabharfar fúthu chun cur leis an méid eolais atá againn faoi láthair maidir le chomh forleathan is atá RHD2 agus an cineál víris atá i gceist.

Bhí an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus Club Cúrsála na hÉireann á phlé seo agus tháinig said ar réiteach maidir le treochlár faoina gceadófar tús a chur arís le gabháil le heangach i gcomhair tástála agus i gcomhair cúrsála i gceantair nach bhfuil buailte ag an víreas RHD2 agus ar bhealach atá bainistithe i gceart. Déanfar bealach chun cinn ina bhfuil freagracht i ndáil le bainistiú agus le tuiscint ar an víreas a leagan amach dá bharr seo.

Tá an tSeirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra (NPWS) agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) le tabhairt faoi cheithre staidéar allamuigh i gcomhar le Club Cúrsála na hÉireann. Cuirfidh na staidéir allamuigh seo leis an tuiscint atá againn ar an éifeacht atá ag an víreas RHD2 ar phobal na ngiorriacha sléibhe Éireannacha fiáine.

Táthar chun deireadh a chur leis na srianta a bhí ar cheadúnais a eisiúint do Chlub Cúrsála na hÉireann chun go mbeifear ábalta giorriacha a ghabháil le heangach. Ceadóidh sé seo giorriacha fiáine agus coiníní i gceantair seachas ceantair ina raibh an víreas RHD2 a ghabháil le heangach.

Nuair a aimsíodh an chéad chás de RHD2 i ngiorriacha sléibhe Éireannacha fiáine i mí Lúnasa seo caite chur an tAire na ceadúnais a bhí eisithe roimhe sin chun giorriacha a ghabháil do shéasúr cúrsála 2019/20 ar fionraí. Tá an NPWS agus an DAFM ag déanamh tástáil ar chonablaigh coiníní agus giorriacha fiáine ó shin i leith chun leibhéil an víris in Éirinn a dheimhniú. Déanadh tástáil i gcomhair RHD2 ar 10 ngiorria le linn na tréimhse sin agus fuarthas amach go raibh an víreas ar 3 cinn díobh. Is i mBaile Átha Cliath agus i Loch Garman a bhí na torthaí dearfach seo.

I bhfianaise leibhéil an víris RHD2 atá deimhnithe go dtí seo i ndaonra na ngiorriacha fiáine agus chun cur leis an tuiscint atá againn ar léibhéil RHD2 tá an NPWS agus an DAFM, i gcomhar le Club Cúrsála na hÉireann, chun tabhairt faoi ceithre staidéar allamuigh i roinnt áiteanna. Gabhfar daonra samplach de 100 ghiorria fhiáine agus coinneofar iad in áiteanna atá ceadaithe cheana féin. Déanfaidh an NPWS agus an DAFM na giorriacha a thástáil i gcomhair RHD2 agus coinneoidh siad súil orthu.

Ní ceadófar giorraithe a ghabháil le heangach i gceantair laistigh de 25km ó cheantair ina raibh giorraithe nó coiníní fiáine a raibh an víreas RHD2 orthu i gcomhthéacs na gceadúnas athnuaite. Tá tástálacha ina raibh an víreas RHD2 ar choiníní agus ar ghiorriacha faighte ó na contaetha seo a leanas: An Clár, Corcaigh, Baile Átha Cliath, Liatroim, An Mhí, Loch Garman, Cill Mhantáin agus Uíbh Fhailí . Beidh srianta ar nós iad sin i bhfeidhm nuair a chuirfear tástálacha dearfacha nua le haghaidh RHD2 ar ais. Beidh córas aontaithe de spotseiceálacha le haghaidh RHD2 sna clubanna cúrsála a mbeidh ceadúnas á bhfáil acu.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service