25/04/18

Scéim nua Intéirneachta in Institiúidí an Aontais Eorpaigh fógartha ag Príomh-Aoire an Rialtais agus an Aire Stáit Joe McHugh, T.D.

Tá sé fógartha ag an Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, Joe McHugh T.D., go bhfuil scéim nua bunaithe ag a Roinn i gcomhair leis an gCoimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Eorpach.  Tá an scéim seo dírithe ar dheiseanna a thabhairt do chéimithe socrúchain oibre a fháil i réimse speisialtóireacht an aistriúcháin.   Tiocfaidh an scéim nua i bhfeidhm i mí Meán Fómhair na bliana seo.

Tá sé i gceist go mbeadh seisear céimithe ceaptha agus i mbun taithí sa bhfómhar, agus seisear eile san earrach.  Ceapfar beirt céimithe in aghaidh na dtrí Institiúid Eorpach, is é sin an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Eorpach ar feadh tréimhse 5 mhí. Beidh liúntas €2,000 in aghaidh na míosa ar fáil do na hintéirneachtaí seo.
“Is céim breise í seo,” a dúirt an tAire Stáit, “anuas ar na céimeanna atá tógtha anseo in Éirinn agus sa Bhruiséil cheana féin chun tabhairt faoi dheireadh a chur leis an maolú ar úsáid na Gaeilge i 2021 agus í a bheith ina teanga oifigiúil agus oibre iomlán de chuid an Aontais Eorpaigh.  Molaim do chéimithe le Gaeilge na buntáistí a bhaineann leis an taithí oibre seo a mheas mar:

  • Tabharfaidh sé taithí oibre ríthábhachtach sna hInstitiúidí Eorpacha do chéimithe as Éirinn;
  • Tabharfaidh an scéim sruth chéimithe nua do na hinstitiúidí Eorpacha chun a gcuid riachtanas earcaíochta a chomhlíonadh;
  • Tabharfaidh sé deis do chéimithe barrfeabhas a chur ar a gcuid Fraincíse;
  • Cuirfidh sé le feasacht na gcéimithe anseo in Éirinn faoi na deiseanna atá ar fáil san Eoraip, agus cuideoidh an taithí a gheobhaidh siad go mór le hintéirnithe a bhfuil suim acu obair san Eoraip agus iad ag dul i mbun próisis earcaíochta EPSO nó na hinstitúidí féin amach anseo.”

“Tá áthas orm a bheith in acmhainn €120,000 sa bhliain a cheadú faoin scéim nua intéirneachta seo sa tréimhse 2018 - 2021.  Is scéim fhiúntach í an scéim nua seo i bhfianaise nach bhfuil leagan Gaeilge iomlán den acquis communautaire ar fáil. Cuideoidh an scéim nua seo le hoiliúint agus saineolas a thabhairt do na céimithe a chuideoidh le reachtaíocht áirithe den acquis communautaire a aistriú go Gaeilge. Cé go bhfuil scéimeanna intéirneachta eile ag na hinstitiúidí Eorpacha cheana féin, níl deiseanna socrúcháin sa réimse speisialtóireachta seo ann”.

“Osclóidh an scéim nua deiseanna iontach forbartha do chéimithe le Gaeilge slí bheatha thairbheach a fhorbairt dóibh fhéin, oibriú i dtimpeallacht ilchineálach le daoine ardcháilithe agus ardtallanacha,” a dúirt an tAire Mc Hugh.

Is féidir gach eolas faoin scéim a fháil ag:

https://www.chg.gov.ie/ga/gaeltacht/recruitment/

Críoch 

 

Nóta do na heagarthóirí 

Bronnadh stádas mar theanga oifigiúil agus oibre ar an nGaeilge san AE ón 1 Eanáir 2007 faoi Rialachán 920/2005. San áireamh sa Rialachán, bhí maolú ar úsáid na teanga a bhí le hathbhreithniú gach cúig bliana agus an chéad tréimhse le leanúint go dtí an 31 Nollaig 2011. Mar thoradh ar an gcéad athbhreithniú, cuireadh síneadh leis an maolú go dtí an 31 Nollaig 2016 faoi Rialachán 1257/2010.  Faoi théarmaí an mhaolaithe atá i bhfeidhm ó bhí 2007 ann, níor ghá ach dlíthe AE a rinneadh faoi nós imeachta na comhchinnteoireachta a aistriú go Gaeilge.

I mí na Nollag 2015, ghlac an Chomhairle Eorpach le rialachán dírithe ar dheireadh a chur leis an maolú ar bhonn incriminteach faoi dheireadh na bliana 2021. Tá institiúidí an AE ag ullmhú anois le seirbhísí trí Ghaeilge a chur ar fáil ag an leibhéal céanna le teangacha oifigiúla eile AE.

Seo a leanas an clár ama do mhéadú incriminteach na reachtaíochta atá le haistriú:

Achtanna  Dátaí
Treoracha glactha ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle Tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2017
Cinntí glactha ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle Tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2018
Treoracha glactha ag an gComhairle atá dírithe ar gach Ballstát Tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2020
Rialacháin glactha ag an gComhairle Tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2020
Cinntí glactha ag an gComhairle nach bhfuil sé sonraithe iontu cé air a bhfuil siad dírithe Tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2020
Rialacháin glactha ag an gCoimisiún Tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2021
Treoracha glactha ag an gCoimisiún atá dírithe ar gach Ballstát Tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2021
Cinntí glactha ag an gCoimisiún nach bhfuil sé sonraithe iontu cé air a bhfuil siad dírithe Tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2021

 

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service