13/05/19

Deis nua ag mic léinn tríú leibhéal trí mhí a chaitheamh sa Ghaeltacht

Ciste nua  ar fiú €250,000 fógartha ag an Aire Stáit Kyne

D’fhógair Seán Kyne T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus na hOileáin, inniu, 13 Bealtaine, go bhfuil ciste nua ar fiú €250,000 é bunaithe aige faoina dtabharfar an deis do mhic léinn tríú leibhéal cur fúthu ar feadh trí mhí le teaghlaigh Ghaeltachta fad is atá siad ag freastal ar chúrsa cáilithe tríú leibhéal ar feadh seimeastar iomlán.

Faoin gciste nua a sheol an tAire Stáit Kyne in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, ÓEG, Carna (inniu) cuirfear fóirdheontas ionann le €17 in aghaidh an lae ar fáil le cumasú d’institiúidí tríú leibhéal seimeastar sa Ghaeltacht a thairiscint do mhic léinn dá gcuid. Is le teaghlaigh atá cáilithe faoi Scéim na bhfoghlaimeoirí Gaeilge de chuid na Roinne a bheidh an fóirdheontas iníoctha. Is ionann an cúnamh seo fóirdheontas ar fiú suas le €1,428 é in aghaidh an mhic léinn a bheidh iníoctha leis na teaghlaigh a chuireann lóistín ar fáil.

Táthar ag súil le freastal a dhéanamh ar  suas le 175 mac léinn faoin mbeart seo  - atá á thionscnamh den chéad uair riamh mar chuid de chur i bhfeidhm bhearta 2.13, 2.15 agus 2.19 de Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 an Rialtais don Ghaeilge, a seoladh i Meitheamh 2018.

Beidh an tréimhse tumtha teanga trí mhí dírithe ar mhic léinn tríú leibhéal:

  • a bhfuil an Ghaeilge mar chroí-ábhar acu ina gclár léinn Ollscoile, (B.A. sa Ghaeilge nó B.Comm le Gaeilge mar shampla) nó:
  • nach í an Ghaeilge an croí-ábhar léinn atá acu ach a bhfuil ard-inniúlacht sa Ghaeilge de dhíth orthu le feidhmiú i ngairmeacha, sa tseirbhís phoiblí ach go háirithe, atá criticiúil lena chinntiú go bhfuil freastal á dhéanamh ar phobal na Gaeilge trí Ghaeilge.

Dúirt an tAire Stáit: “Is cúis mhór áthais dom a bheith in ann an ciste nua seo a fhógairt ar mhaithe le tacú tuilleadh le mic léinn tríú leibhéal ar fud na hÉireann an Ghaeilge atá acu a shaibhriú tuilleadh agus trí mhí a chaitheamh in aontíos le teaghlaigh Ghaeltachta fad is atá siad ag freastal ar chúrsaí cáilithe sa Ghaeltacht. Is iad na ceantair Ghaeltachta fearann dúchais na Gaeilge agus de thoradh an bhirt seo cuirfear ar chumas suas le 175 mac léinn in aghaidh na bliana a bheith tumtha sa Ghaeilge – rud a bheidh ar leas na Gaeilge agus na Gaeltachta araon. Cabhróidh sé seo ar fad chomh maith ar ndóigh chun acmhainn an státchórais a fhorbairt tuilleadh le freastal níos fearr a dhéanamh ar na héilimh bhreise atá agus a bheidh ann ar sheirbhísí trí mheán na Gaeilge sa tréimhse atá romhainn. Le blianta fada tá deis ag mic léinn a bhíonn ag foghlaim teangacha tréimhse Erasmus a chaitheamh thar lear agus iad tumtha sa sprioc-theanga, Anois den chéad uair, beidh ciste ar fáil a chabhróidh le mic léinn chun seimeastar iomlán a chaitheamh sa Ghaeltacht”.

Tá i gceist ag an Roinn féachaint chuige oiread is féidir  - i gcomhar le lucht eagraithe na seimeastar Gaeltachta, go bhfaigheann ceantair éagsúla Ghaeltachta tairbhe an bhirt seo.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service