26/05/20

BUSANNA LEICTREACHA NPWS, PÁIRC NÁISIÚNTA GHLEANN BHEATHA

FÁILTÍONN NA hAIRÍ RIALTAIS MADIGAN AGUS RING ROIMH AN gCONRADH LE HARRIS GROUP MAIDIR LE BUSANNA LEICTREACHA NUA A CHUR AR FÁIL I bPÁIRC NÁISIÚNTA GHLEANN BHEATHA

Is ábhar ríméid ag an Aire Madigan agus ag an Aire Ring a fhógairt go bhfuil conradh sínithe le Harris Group, dáilitheoir feithiclí tráchtála, maidir le dhá bhus leictreacha a chur ar fáil i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha i nDún na nGall. Tá comhchistíocht á chur ar fáil don togra ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, ag Fáilte Éireann agus ag an Roinn Gnóthaí Tuaithe agus Pobail faoin gCiste Forbartha maidir le hAthbheochan na Tuaithe.

I ndeireadh na bliana 2019, d'fhógair an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Comórtas Oscailte maidir le Tairiscint Soláthair i ndáil le busanna leictreacha a cheannach a chuirfí ag obair i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha. Socraíodh i mí Márta 2020 an conradh a thabhairt do Harris Group, comhlacht atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath.

Tríd an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, déanann an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta bainistíocht ar chóras lena mbaineann 6 cinn de Pháirceanna Náisiúnta agus níos mó ná 80 anaclann dúlra. Tá achar iomlán níos mó ná 87,000 heicteár i gceist i gcuid de na réimsí tíre is sceirdiúla agus is iomráití in Éirinn. Caomhnú ar na gnáthóga tábhachtacha seo agus ar an mbithéagsúlacht iontu atá de chuspóir ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus tá beart cosanta maidir leis an aeráid agus ísliú ar an méid carbóin a úsáidtear mar gheall ar fheithiclí leictreacha a thabhairt isteach ag teacht go dlúth dílis lena leagtar de dhualgas ar an tseirbhís. STEED (maidir le Sustainable Transport Electric Energy Delivered) a thugtar ar na feithiclí a bhfuil caomhchóiriú de réir mar a shonraigh Harris Group tugtha orthu ag Higer, an comhlacht táirgíochta atá ar an gcomhlacht is mó a easpórtálann busanna as an tSín. Beidh an STEED ar an gcéad fheithicil den sórt seo a chuirtear in úsáid i gcóras iompair na hÉireann agus tagann sé le haidhmeanna an Rialtais maidir le leibhéil astaíochta a mhaolú. Tarlaíonn na busanna leictreacha seo a thabhairt isteach tar éis deiseanna luchtaithe do dhaoine den phobal a thabhairt isteach i nGleann Bheatha sa bhliain 2018.

Cúis áthais ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D., síniú an chonartha: “Faoi bhainistíocht ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, déantar caomhnú an dúlra agus cosaint ghnáthóga na speiceas dúchais i bPáirceanna Náisiúnta na hÉireann. Tá na Páirceanna agus na hAnaclanna Náisiúnta le háireamh, gan aon agó, ar roinnt de na háiteanna is scéimhiúla ar domhan. I ngach Páirc Náisiúnta agus anaclann dúlra, tá gnáthóga, fásra agus fiadhúlra faoi leith, chomh maith le radharcanna éagsúla ar thaobh tíre faoi leith, ionas go mbíonn nithe éagsúla faoi leith le taithí ag an gcuairteoir. Tá caomhnú na timpeallachta sin buntábhachtach maidir leis na haidhmeanna fadtéarmacha le Páirceanna Náisiúnta. Cuideoidh na feithiclí leictreacha seo de scoth an domhain le lorg carbóin na gcuairteoirí a mhaolú i gcomhréir le Plean Gníomhaíochta an Rialtais maidir le cúrsaí Aeráide chomh maith leis an tionchar atá ag ardú ar líon na gcuairteoirí ar láithreacha a thabhairt isteach agus léiríonn sé éiteas chosaint na timpeallachta nádúrtha atá chomh láidir sin inár bPáirceanna náisiúnta agus inár n-Anaclann Dúlra."

Dúirt Denise Harris, Príomhfheidhmeannach Harris Group: “Tá Harris Group tugtha do nuacht smaointeoireachta, rud a fhágann go dtagaimid ar sheifteanna nuálaíochta agus is breá linn a bheith ag obair i gcomhar leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le seifteanna iompair atá dírithe ar an am atá romhainn a chur i bhfeidhm.”

“Tá an STEED ar an gceann is deireanaí de bhearta ceannródaíochta an Harris Group agus is é an comhartha é go bhfuil an Grúpa ar an dáilitheoir is mó feithiclí tráchtála leictreacha in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe. Bíonn aird i gcónaí againn ar an am atá i ndán, agus sa lá atá inniu ann, leis an aird ar athrú aeráide, ciallaíonn sin athrú go dtí teicneolaíocht gluaisteáin gan aon astaíocht agus córais iompair atá "glas".”

Dúirt Orla Carroll, Stiúrthóir Forbairt Táirgí ag Fáilte Éireann: Cúis áthais d'Fháilte Éireann an scéal go bhfuil busanna leictreacha á gceannach den chéad uair do Pháirceanna Náisiúnta na hÉireann. Tá buntábhacht le cúrsaí inmharthanachta chun an timpeallacht nádúrtha a chosaint agus a chaomhnú agus is maith an beart maidir le hinmharthanacht breise i ndáil le taithí an chuairteora ar na Páirceanna Náisiúnta busanna leictreacha a chur ar fáil.  Seasann Fáilte Éireann le samhailchóras VICE mar phríomhghné bhunúsach maidir le gach cor nua forbartha agus is dea-eiseamláir an togra seo d'fhorbairt inmharthana. Is ábhar ríméid againn a bheith ag obair i gcomhar straitéiseach leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra i mbun forbairt bhreise ar a dtaithíonn an cuairteoir i bPáirceanna Náisiúnta agus in Anaclanna Dúlra na hÉireann”

Mar fhocal scoir, dúirt Michael Ring T.D., an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail: “Is cúis mhór áthais domsa gur fhéad an Roinn cistíocht a chur ar fáil don tionscnamh seo faoin gCiste Forbartha maidir le hAthbheochan na Tuaithe. Seod náisiúnta atá i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha agus is rímhaith an áit í le hinfheistíocht a dhéanamh i seifteanna iompair atá saor ó astaíocht ar mhaithe leis na haidhmeanna náisiúnta maidir le hathbheochan sóisialta i gceantair tuaithe a chur chun cinn.”

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service