12/04/19

Fiosrúchán ar bun ag an SPNF maidir le dhá Fhabhcún Ghorma a fuarthas marbh ag Cairéal i Loch Garman

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (SPNF) na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta i mbun fiosrúcháin maidir leis na cúinsí a bhain le dhá fhabhcún ghorma a fuarthas marbh ag cairéal i mBaile Uí Cheallaigh, Contae Loch Garman. Ag Cairéal Oaklands, Baile Uí Cheallaigh gar do Ros Mhic Thriúin i gContae Loch Garman a thángthas ar an dá éan, ceann fireann agus ceann baineann, agus iad marbh.

Tugadh na héin chuig Saotharlann Tréidliachta Réigiúnach de chuid na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara i gCill Chainnigh chun scrúdú a dhéanamh orthu. Cuirfear na héin faoi neacróipse ina ndéanfar scrúduithe fisiciúla orthu agus a gcuid orgán a scrúdú chomh maith leis an bhail atá orthu a mheas. Bainfear na haenna astu chun scrúduithe tocsaineolaíochta a dhéanamh orthu. Deimhneofar go díreach sna scrúduithe iarbháis cad ba chionsiocair lena mbás.

“Fuarthas an dá éan in aice le conablaigh iarmharacha de cholúr,” a dúirt Tony Murray, Maor Caomhantais áitiúil leis an  tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra.  “tá amhras orainn gur cuireadh cóireáil ar an gcolúr le substaintí a nimhigh na fabhcúin agus deimhneofar sin sna scrúduithe tocsaineolaíochta agus aithneofar na táirgí a úsáideadh. Laghdaigh líon na bhfabhcún gorm sna 50aidí agus 60aidí mar gheall ar úsáid a bheith á mbaint as lotnaidicídí orgánacha ar nós DDT.  De bharr cosc ar úsáid na lotnaidicídí sin, tháinig méadú ar a líon arís go dtí an líon atá sa lá atá inniu ann. Is speicis chosanta na Fabhcúin Ghorma agus is cion coiriúil é iad a mharú d'aon ghnó. Tá comhad maidir leis gcás oscailte ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra agus táthar i mbun fiosrúcháin bhreise. Iarrtar ar aon duine a bhfuil eolas acu,  a d’fhéadfadh cabhrú leis an bhfiosrúchán,  teagmháil a dhéanamh leis an  tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra ag 076-1002662 nó teagmháil a dhéanamh leis an Stáisiún Gardaí áitiúil. Ba mhaith le SPNF buíochas a ghabháil le foireann Chairéal Oaklands as an gcúnamh a thug siad maidir leis an eachtra seo agus le heachtra den chineál céanna roimhe sin san áit chéanna.

Bíonn fabhcúin ghorma le feiceáil ar aillte cósta, creaga sléibhe agus i gcairéil intíre, áit a bpóraíonn siad, i rith an tsamhraidh. Bíonn siad ag tarraingt ar na tailte seilge is fearr leo i rith an gheimhridh - móinteáin, riasca agus inbhir.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service