06/12/16

Sonraí Oscailte

Sonraí Oscailte

Tagraíonn an téarma Sonraí Oscailte d’fhoilsiúchán ar líne d’eolas ó Ranna Rialtais agus Comhlachtaí san Earnáil Phoiblí. Is ionann Sonraí Oscailte agus sonraí a fhéadfaidh aon duine in aon áit a úsáid, a roinnt agus cur leo go neamhshraonta, chun aon chríocha. Chun tuilleadh eolais a fháil ar Shonraí Oscailte, féach http://www.per.gov.ie/en/open-data/

Chun sonraí oscailte ó ranna rialtais eile agus comhlachtaí san earnáil phoiblí a fheiceáil, féach http://data.gov.ie

Tá na sonraí go léir atá liostáilte ar an leathanach seo ceadúnaithe faoi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) agus tá siad faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas. Ní mór duit:

  • An fhoinse agus ár gcóipcheart a aithint i gcásanna ina gcuireann tú an t-eolas ar fáil do dhaoine eile;
  • An t-eolas a atáirgeadh go cruinn agus go beacht;
  • Gan an t-eolas a úsáid ar bhealach míthreorach;
  • Gan an t-eolas a úsáid chun críocha neamhdhleathacha, mímhorálta, calaoiseacha nó mímhacánta, ná chun tacú leis na críocha sin.

 

Tionscadail Sonraí Oscailte

Cliceáil ar na naisc thíos le léamh faoin mbealach ina bhfuil ár sonraí oscailte á n-úsáid le haipeanna, suíomhanna gréasáin agus léirshamhlú a thógáil.

Suíomh gréasáin Oidhreacht na Mí http://www.meathheritage.com/

Ariadne  - tairseach Eorpach maidir le bonneagair sonraí taighde seandálaíochta http://www.ariadne-infrastructure.eu/

 

Tacair fhoilsithe sonraí

Tacair Fhoilsithe Sonraí Ar Líne

Líon na gCuairteoirí 2008-2015

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service