22/05/19

Torthaí ó Chomhdháil Náisiúnta Bithéagsúlachta na hÉireann curtha ar fáil ar líne i dtuairisc idirghníomhach ar an gcomhdháil.

Inniu, Lá Idirnáisiúnta na Bithéagsúlachta, an 22 Bealtaine 2019, d'fhoilsigh Seirbhís Náisiúnta Páirceanna agus Fiadhúlra na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (npws.ie) agus Fóram na hÉireann um Chaipiteal Nádúrtha (naturalcapitalireland.com) an tuairisc idirghníomhach do Chomhdháil Náisiúnta Bithéagsúlachta na hÉireann.

Mheall an chomhdháil dhá-lá – a bhí díolta amach cúig seachtaine roimh ré – níos mó ná 500 toscaire chomh maith le 4,500 lucht srutha beo chun páirt a ghlacadh sna himeachtaí a bhí ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an 20 agus an 21 Feabhra 2019 d'fhonn éisteacht, foghlaim agus plé a dhéanamh maidir le todhchaí na bithéagsúlachta in Éirinn.

Áirítear sa tuairisc ar an gcomhdháil físeáin, achoimrí agus fíorais bharrthábhachtacha ó na 89 cainteoir (ar mná 46% díobh), lena n-áirítear Uachtarán na hÉireann Michael D. Higgins, a dúirt: “If we were coalminers, we would be up to our knees in dead canaries.”

Sonraítear inti chomh maith cairt na comhdhála “Síolta don Dúlra”, lena n-áirítear sraith gealltanas ó 14 Roinn Rialtais, gníomhaireachtaí stáit, gnónna agus NGOnna a bhfuil níos mó i gceist leo ná na cláir oibre reatha atá ann chun gníomh a dhéanamh ar son an dúlra agus tacú le Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht 2017-2021 a chur i bhfeidhm.  Tá an méid seo a leanas curtha i gcrích ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó fógraíodh an chairt:

  • Ciste €2 milliún seolta chun gníomhaíocht áitiúil a chumasú i leith na bithéagsúlachta
  • Reachtaíocht curtha chun cinn chun dualgas i leith Bithéagsúlachta a thabhairt isteach trína mbeidh ceangal ar chomhlachtaí poiblí dúlra a fheabhsú nó a thabhairt ar ais mar chuid dá bhfeidhmeanna
  • Maoiniú a fhuascailt chun tabhairt faoi Mheasúnú ar Riachtanais Airgeadais i ndáil le Bithéagsúlacht
  • Eiseofar cistiú chun cur ar chumas an fhóraim Bithéagsúlachta maoirsiú a dhéanamh ar an bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht a chur i bhfeidhm

Dúirt an Dr Ciaran O’ Keeffe, Ceann na hEolaíochta agus na Bithéagsúlachta ag NPWS sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta:

“Sa chéad Chomhdháil Náisiúnta Bithéagsúlachta a bhí againn tugadh an uile chineál duine le chéile agus thug sé sin spreagadh agus misneach do chuile dhuine againn. Léiríodh go mór san óráid spreagúil a thug an tUachtarán Michael D. Higgins an gá atá le cosaint agus tabhairt ar ais, agus ghríosaigh an réimse leathan ionchur ón ardán, ón urlár agus ar líne muid ar fad chun tuilleadh a dhéanamh sa saol agus róil éagsúla atá againn, don dúlra agus caipiteal nádúrtha.”

Dúirt an tOllamh Jane Stout, Stiúrthóir Fhóram na hÉireann um Chaipiteal Nádúrtha agus Ollamh le Luibheolaíocht ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath:

“D'ainneoin an imní choiteann atá ann maidir le staid an dúlra faoi láthair agus na hacmhainní neamhleora atá ar fáil chun bithéagsúlacht agus éiceachórais a chosaint agus a thabhairt ar ais in Éirinn, bhí dóchas le brath sa chéad Chomhdháil Náisiúnta Bithéagsúlachta. Léiríodh go bhfuil earnálacha éagsúla ag dul sa treo céanna agus ag éileamh athruithe claochlaitheacha - na hathruithe ó bhonn - atá ag teastáil uainn lena chinntiú gurb é an dúlra an chéad ní seachas an ní deiridh, a thabharfaí san áireamh agus muid i mbun cinnteoireachta. Agus léiríodh go bhfuilimid níos gaire dó seo ná mar a shílfimis: is cás le daoine é. Tá siad ag iarraidh an dúlra a chaomhnú. Cuireann daoine luach ar an mbithéagsúlacht.”

Reáchtáladh an chomhdháil mar thoradh ar an tríú Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht de chuid na hÉireann ‘Gníomhartha um Bithéagsúlacht  2017-2021’, a seoladh i Mí Dheireadh Fómhair 2017. Trí chainteanna, díospóireachtaí, ceardlanna agus gnéithe cruthaitheacha, d'ardaigh an t-imeacht seo feasacht ar an bPlean agus breathnaíodh ar chuid de na gnéithe barrthábhachtacha a bhaineann leis, lena n-áirítear.

  • Mar is féidir teagmháil níos fearr a dhéanamh le pobail ar fud na hÉireann maidir le bithéagsúlacht a chaomhnú
  • Mar is féidir le bithéagsúlacht cuidiú linn dul in oiriúint d'aeráid atá athraithe
  • An áit as a dtagann maoiniú do bhithéagsúlacht agus mar a chaitear an t-airgead sin

Tá eolas maidir leis an gcomhdháil agus an tuairisc ar an gcomhdháil ar fáil ag www.biodiversityconference.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service