24/06/16

Príomhgharraíodóir Buan

Tá Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ag lorg iarratais ó iarrthóirí atá cáilithe go cuí chun dul ag obair mar Phríomhgharraíodóir i bPáirc Náisiúnta Chill Airne.

Is post buan é seo ina mbeidh an t-iarrthóir a n-éiríonn leis nó léi i gceannas ar fhoireann a bheidh ag gabháil do bhainistiú agus cothabháil thimthriallach ghairdíní Pháirc Náisiúnta Chill Airne.

Is post lán-aimseartha é (39 n-uaire an chloig sa tseachtain), ina mbeifear ag obair cúig lá thar thréimhse seacht lá a bhféadfadh laethanta deireadh seachtaine agus laethanta saoire bainc a bheith san áireamh leo.  D’fhéadfadh roinnt oibre luath ar maidin agus déanach sa tráthnóna a bheith i gceist.

Tosaíonn tuarastal Príomhgharraíodóra ag €820.77 in aghaidh na seachtaine roimh cháin. Féadfar an ráta luach saothair a shocrú ó am go ham de réir pholasaí pá an Rialtais.

Roghnófar ceapaithe trí agallamh iomaíoch.  D'fhéadfadh sé tarlú freisin go gcuirfí painéal d'iarrthóirí oiriúnacha i dtoll a chéile dá dtiocfadh folúntais bhreise chun cinn amach anseo.

Le haghaidh foirm iarratais agus tuilleadh sonraí, cliceáil ar na naisc thíos. 

Cur Síos ar an bPost

Foirm Iarratais

Ní mór na hiarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig:

Lily McEvoy,
An Rannóg Acmhainní Daonna,
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta,
Seomra 307,
23 Sráid Chill Dara,
Baile Átha Cliath 2.
Guthán: (01) 631 3982

Is é 3p.m. ar an Aoine, an 19 Lúnasa 2016 an spriocdháta le hiarratais a bheith faighte.

Ná seol Curriculum Vitae le do thoil.

NÍ GHLACFAR le Foirmeacha Iarratais a sheolfar ar facs.

Dícháileofar iarrthóir ar an toirt má dhéanann sé/sí canbhasáil agus d'fhéadfaí iarratais a chur ar ghearrliosta.

Is fostóir comhionannas deiseanna an Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service