29/04/19

An tOllamh Kevin Rafter le ceapadh ina Chathaoirleach ar an gComhairle Ealaíon

Tá sé fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, inniu go bhfuil sé i gceist aici an tOllamh Kevin Rafter a cheapadh ina Chathaoirleach ar an gComhairle Ealaíon go ceann tréimhse cúig bliana.  Tiocfaidh an tOllamh Rafter os comhair an Chomhchoiste Oireachtais do Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht in am trátha.

Tiocfaidh an tOllamh Rafter i gcomharbacht ar Sheila Pratschke, a thug téarma 5 bliana ina Cathaoirleach chun críche níos túisce i mbliana, agus ghlac an tAire buíochas le Shelia Pratschke as an tseirbhís mhór a thug sí sa tréimhse sin. Rinneadh an tUasal Rafter a ainmniú i ndiaidh próiseas roghnúcháin arna fheidhmiú ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a dhéanann daoine a aithint le ceapadh ar Bhoird Gníomhaireachtaí Stáit.

Is é an tOllamh Rafter an cathaoirleacht ar Shainchoiste Comhairleach Cultúr Éireann, a bhfuil freagracht air ealaíona na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain. Bhí sé i dhá phost shinsearacha acadúla ceannaireachta ó 2008 a raibh ceangail mhóra acu leis an earnáil cultúir.

Is é Kevin Ceann na Scoile Cumarsáide in Ollscoil Chathair Átha Cliath faoi láthair, scoil a rangaíodh le déanaí i measc an 150-200 scoil is fearr ar fud an domhain i dtaobh na meán cumarsáide, iriseoireachta agus cumarsáide de réir Aicmiú Ábhar na hOllscoile Domhanda. Ba é Ceann na Roinne Scannán agus Meán roimhe sin é in IADT, Dún Laoghaire.

Is stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin freisin é Kevin a bhfuil taithí aige - tá sé ar bhord Fhéile Ealaíon na Gaillimhe faoi láthair agus roimhe sin bhí sé ar bhoird Oxfam Ireland agus Bus Átha Cliath.   Tá taithí aige ina Chathaoirleach - ina measc ina Chathaoirleach ar Shainchoiste Comhairleach Cultúr Éireann agus ina Chathaoirleach ar Choiste Comhlíontachta Údarás Craolacháin na hÉireann. Tá cáilíochtaí bainte amach aige i ndlí cuideachtaí agus rialachas corparáide ó Dhlí-Chumann na hÉireann agus Institiúid na Stiúrthóirí.

Mar shaineolaí acadúil i bpolaitíocht agus i gclúdach toghcháin, bhí baint ag Kevin le breis is dhá leabhar déag, ina eagarthóir nó ina údar orthu, ina measc Resilient Reporting: Media Coverage of Irish Elections since 1969, a foilsíodh an mhí seo.

Roimh 2008, bhí poist shinsearacha eagarthóireachta aige i roinnt eagraíochtaí meán cumarsáide in Éirinn ina measc the Irish Times, the Sunday Times agus an Sunday Tribune. Bhí sé ina láithreoir, eagarthóir agus ina chomhfhreagraí le Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ ar an mórchlár raidió This Week den chuid is mó. Tá roinnt clár faisnéise raidió léirithe freisin aige do RTÉ agus Newstalk ar amharc-ealaíontóirí.

“Is mór an onóir dom gur hiarradh orm a bheith i mo chathaoirleach ar an gComhairle Ealaíon. Tá suim agam go pearsanta sna healaíona agus tá spéis agam san amharclann, i scannáin, ceoldrámaí, na hamharc-ealaíona agus damhsa. Bhain mé an-sult as fónamh i mo Chathaoirleach ar Cultúr Éireann agus as mo chuid a dhéanamh chun cuidiú le healaíontóirí in Éirinn a gcuid oibre a chur faoi bhráid lucht féachana thar lear.

Tá ríméad orm an deis seo a bheith agam dul i mbun oibre le pobal na n-ealaíon in Éirinn. Táim ag súil dul ag obair le bord agus foireann na Comhairle Ealaíon, an tAire agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun tacú le healaíontóirí a gcuid oibre a chur i láthair agus cur leis an teacht atá ar na healaíona ionas go leanfaidh na daoine ildánacha seo ag tabhairt dhúshlán an phobail agus á spreagadh."

Maidir lena ainmniú, dúirt an tAire Madigan:  "Tá ríméad orm Cathaoirleach nua na Comhairle Ealaíon a ainmniú. Tá ról ríthábhachtach ag an gComhairle Ealaíon maidir leis na cineálacha éagsúla ealaíon ar fad - ó ailtireacht go dtí na hamharc-ealaíona - i dtaobh tacú le healaíontóirí aonair agus eagraíochtaí ealaíon ina gcuid oibre.  Mar aon le hearnálacha eile, bhí dúshláin le sárú in earnáil na n-ealaíon le roinnt blianta ach tá todhchaí ghlé romhainn anois ó tharla méadú ar mhaoiniú don Chomhairle Ealaíon, do tionscnamh Global Ireland 2025 agus gealltanas an rialtais maidir le hinfheistíocht i mbonneagar cultúir. Tá taithí mhór ag an Ollamh Rafter a rachaidh chun tairbhe fhorbairt na n-ealaíon in Éirinn amach anseo."

Léirigh an tAire ómós freisin don iar-Chathaoirleach Sheila Pratschke agus dúirt “gur ceannródaí díograiseach í i réimse na n-ealaíon a thug an Chomhairle Ealaíon trí thréimhse dhúshlánach i sochaí na hÉireann."

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service