27/09/19

Dul chun cinn i ndáil le Caomhnú an Chrotaigh - méadú ar líon na n-éan goir tráth a dtugann an Tascfhórsa léiriú ar an mbealach chun cinn

Chuir an tAire Cultúir, Oidhreachta & Gaeltachta Josepha Madigan TD fáilte roimh shraith de mholtaí ó Thascfhórsa an Chrotaigh, atá dírithe ar bheartais a chur chun cinn i ndáil le ceann de na héin is mó atá i mbaol in Éirinn a chaomhnú.

Tá a chuid moltaí foilsithe ag an Tascfhórsa inniu i ndiaidh próiseas comhchomhairliúcháin a mhair 2 bhliain. Tá an Tascfhórsa déanta suas de pháirtithe leasmhara lena n-áirítear feirmeoirí, institiúidí acadúla agus lucht bainte móna.  Bunaíodh an grúpa le haghaidh a thabhairt ar an ísliú mór atá tagtha ar phobal dúchasach pórúcháin an éin. Tá líon na n-éan seo laghdaithe 96% ó dheireadh na 1980í.

Dúirt an tAire Josepha Madigan TD:

"Dar ndóigh is cúis mhór imní caomhantais an t-ísliú atá tagtha ar líon na gCrotach agus tá sé de rún againn oibriú le chéile ar fud an Rialtais chun an t-ísliú sin a stopadh agus a iompú droim ar ais. Bhí breis is 20 eagraíocht éagsúla páirteach i dTascfhórsa an Chrotaigh agus is meabhrú tráthúil í an tuarascáil seo ar na céimeanna a chaithfear a ghlacadh anois chun an Crotach a chaomhnú. Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl ach go háirithe do Alan Lauder, Cathaoirleach Neamhspleách Thascfhórsa an Chrotaigh, agus do gach duine a bhí páirteach sa tionscnamh seo".

Dúirt an tAire chomh maith "Tá roinnt de na moltaí atá déanta ag Tascfhórsa an Chrotaigh thar a bheith sofaisticiúil, agus beidh gá le plé agus breithniú ar fud an Rialtais i ndáil le roinnt eile de na moltaí.  Ba chóir go gcuirfeadh na moltaí seo treoirphlean ar fáil don bheartas amach anseo i ndáil leis an gCrotach in Éirinn"

Tugann an Tascfhórsa ar aird go bhfuil Clár Caomhnaithe an Chrotaigh - a bunaíodh in 2017 agus atá á bhainistiú ag Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) na Roinne - dírithe ar ghníomhú agus ar thaighde agus go mba chóir "go leanfaí ag tacú leis, agus chomh luath agus is atá praiticiúil, an clár a mhéadú agus a leathnú".

Dúirt Alan Lauder, Cathaoirleach Neamhspleách an Tascfhórsa

"De réir mar atá obair an Tascfhórsa ag teacht chun deiridh, ba mhaith liom mo bhuíochas pearsanta féin a chur in iúl do gach duine a bhí páirteach, as a ndiongbháilteacht, iarracht agus rannpháirtíocht lena linn. Tá súil agam go réiteoidh an obair ar fad atá déanta againn an bealach chun go mbeimid ábalta éan goir a dhéanamh den Chrotach arís sa tír seo.  D'impigh sé ar gach duine "leas a bhaint as an deis seo chun an móiminteam a choinneáil ag imeacht agus cur leis an obair caomhnaithe i ndáil leis an gCrotach mar go gcuireann sin deis ar fáil an oidhreacht a chaomhnú, caomhnú a bhfuil rí-ghá leis, sa chiall is leithne.  .”

D'fhoilsigh Clár Caomhnaithe an Chrotaigh, atá faoi stiúir an NPWS, a thuarascáil bhliantúil le gairid chomh maith ina léirítear go raibh ardú ar tháirgeadh pórúcháin an éin i limistéir chaomhantais Tuairisc 2019

Chuir an Dr Barry O'Donoghue ón NPWS - a bhfuil an Clár Caomhnaithe faoina stiúir - fáilte roimh fhoilsiú mholtaí an tascfhórsa:

'Beidh gá le cur chuige comhordaithe ó réimse leathan páirtithe leasmhara chun an Crotach a chaomhnú, ach bunaithe ar tháirgiúlacht pórúcháin na bliana seo, is léir go raibh tionchar thar a bheith dearfach ag Clár Caomhnaithe an Chrotaigh.  Tá obair mhór déanta ag Foirne Gníomhaíochta an Chrotaigh le trí bliana anuas, agus bhí ról mór ag úinéirí talún, feirmeoirí ach go háirithe, maidir le chomh maith is a d'éirigh leis an gClár go dtí seo. Is cinnte go mbeidh chomh maith is a éireoidh leis an gCrotach le tomhas ar feadh tréimhse fhada ama, ach faoi láthair, tá roinnt comharthaí dearfacha á bhfeiceáil againn i limistéir Chlár Caomhnaithe an Chrotaigh, agus go náisiúnta ar an iomlán".

Is féidir moltaí Thascfhórsa an Chrotaigh a léamh anseo

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service