14/10/19

Comhairliúchán Poiblí seolta ar an úsáid a bhaintear as Móin i dTionscal na Gairneoireachta

Tá’n tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan TD, ag iarraidh ar pháirtithe leasmhara, ar NGOnna comhshaoil agus ar an bpobal aighneachtaí a dhéanamh i rith an tréimhse comhairliúcháin trí mhí ar úsáid móna i dtionscal na gairneoirachta.

Bunófar na haighneachtaí ar pháipéar comhairliúcháin a d’fhoilsigh Grúpa Oibre a bhí faoi chathaoirleacht na Roinne.  Rinneadar aithbhreithniú ar an úsáid a bhaintear as móin i dtionscal na gairneoireachta agus tá saincheisteanna barrthábhachtacha curtha i dtoll a chéile acu.

Sa chéad Straitéis Náisiúnta um Thailte Móna – Tuairisc ar Dhul Chun Cinn (a foilsíodh in 2018), rinneadh soláthar chun grúpa oibre a bhunú.

Maidir leis an bpáipéar a fhoilsiú, dúirt an tAire Madigan “Tá ríméad orm an páipéar comhairliúcháin maidir leis na Saincheisteanna Barrthábhachtacha seo a fhoilsiú, ar céim chun cinn mhór í chun an gníomh ábhartha atá leagtha amach sa Straitéis Náisiúnta um Thailte Móna a chur i bhfeidhm. Iarraim ar pháirtithe leasmhara, ar NGOnna comhshaoil agus ar an bpobal aighneachtaí a dhéanamh maidir leis an bpáipéar le linn na tréimhse comhairliúcháin trí mhí.”

Tá an grúpa oibre comhdhéanta d'ionadaithe ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.

Tá an páipéar comhairliúcháin ar an úsáid a bhaintear as móin i dtionscal na gairneoireachta ar fáil anseo.

 

Tuilleadh eolais

Is féidir féachaint ar an bpáipéar nó é a íoslódáil ar líne ag www.npws.ie agus ag www.chg.gov.ie. Is féidir cóip chrua den pháipéar seo a iarraidh ón Roinn Cultúir Oidhreachta agus Gaeltachta. Glacfar le haighneachtaí maidir leis an bpáipéar ar ríomhphost nó tríd an bpost chuig na seoltaí seo a leanas amháin:

Ríomhphost:peatinhorticulturereview@chg.gov.ie

Post:  Aonad Comhordúcháin na Straitéise Náisiúnta um Thailte Móna,

Cúrsaí Tailte Móna agus Ainmniú Talún,

An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra,

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,

90 Sráid an Rí Thuaidh,

Margadh na Feirme,

Baile Átha Cliath 7 D07 N7 CV

(Fón: 01 8883242)

Deireadh an lae gnó Dé Luain an 20 Eanáir 2020 an dáta deiridh a nglacfar le haighneachtaí.

Déanfar gach aighneacht a fhaightear a fhoilsiú ar láithreán gréasáin Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, faoi réir Saoráil Faisnéise, Rochtain ar Eolas faoin gComhshaol agus reachtaíocht maidir le cosaint sonraí.

 

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service